ТОВ «Агро­Ін­вест Укра­ї­на»

Жель­ко ЕР­ЦОГ го­ло­ва На­гля­до­вої ра­ди «Пі­дви­щу­ва­ти вро­жай­ність на­шої основ­ної куль­ту­ри, ку­ку­ру­дзи, без роз­ви­тку ло­гі­сти­ки — не­до­ціль­но»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИ­СОК КОМ­ПА­НІЙ -

Один еле­ва­тор і 10–15 тис. га зем­лі нав­ко­ло ньо­го — та­ку мо­дель обра­ло ТОВ «Агро­Ін­вест Укра­ї­на» для сво­го роз­ви­тку. У 2011 ро­ці в Яго­ти­ні Ки­їв­ської обла­сті гру­па збу­ду­ва­ла су­ча­сний еле­ва­тор по­ту­жні­стю 113 тис. тонн одно­ча­сно­го збе­рі­га­н­ня зер­на. Го­лов­ною по­ді­єю 2013-го ста­ло за­вер­ше­н­ня бу­дів­ни­цтва за най­но­ві­тні­шою те­хно­ло­гі­єю дру­го­го еле­ва­то­ра по­ту­жні­стю 65 тис. тонн у Він­ни­цькій обла­сті. Та­ким чи­ном, від­те­пер ком­па­нія має по­ту­жно­сті 178 тис. тонн одно­ча­сно­го збе­рі­га­н­ня, чим за­без­пе­чує не ли­ше вла­сні по­тре­би, а й на­дає по­слу­ги зі збе­рі­га­н­ня зер­на мі­сце­вим сіль­го­спви­ро­бни­кам.

Фі­нан­со­ві ре­зуль­та­ти

На­дав­ши ін­ве­сту­ва­н­ня в су­мі 50 млн єв­ро, Єв­ро­пей­ський банк ре­кон­стру­кції та роз­ви­тку (ЄБРР) став спів­вла­сни­ком ком­па­нії MK Group (хол­динг Agri Europe), яка в Укра­ї­ні пред­став­ле­на до­чір­ньою стру­кту­рою — ком­па­ні­єю «Агро­Ін­вест Укра­ї­на». До­да­тко­вий ка­пі­тал пла­ну­ють спря­му­ва­ти на фі­нан­су­ва­н­ня но­вих ін­ве­сти­цій у сіль­ське го­спо­дар­ство й ін­фра­стру­кту­ру в Укра­ї­ні та Сер­бії. Пер­ші об’єкти з пла­ну, а са­ме бу­дів­ни­цтво но­во­го еле­ва­то­ра у Він­ни­цькій обла­сті, уже отри­ма­ли фі­нан­су­ва­н­ня в су­мі 5 млн єв­ро.

Те­хні­чне пе­ре­озбро­є­н­ня

2013 ро­ку три­ва­ло онов­ле­н­ня та збіль­ше­н­ня те­хні­чно­го пар­ку ком­па­нії. Най­успі­шні­ші за­ку­пів­лі сто­су­ва­ли­ся збіль­ше­н­ня кіль­ко­сті сі­ва­лок — при­дба­но чо­ти­ри 16- та 24-ря­дні сі­вал­ки то­чно­го ви­сі­ву Kinze, кіль­ка об­при­ску­ва­чів і лег­ких тра­кто­рів. Та­кож ре­а­лі­зо­ва­но про­гра­му Trade-in із за­мі­ни 8 важ­ких тра­кто­рів. Не менш ва­жли­вим для під­при­ємств гру­пи ста­ло впро­ва­дже­н­ня си­сте­ми GPS на всіх ви­дах транс­пор­ту й сіль­сько­го­спо­дар­ської ме­ха­ні­за­ції.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

Най­зна­чні­шим про­е­ктом ми­ну­ло­го ро­ку ста­ла ком­пле­ксна ре­кон­стру­кція ди­тя­чо­го са­до­чка в се­лі Бо­г­да­нів­ці Ки­їв­ської обла­сті. При­мі­ще­н­ня не пра­цю­ва­ло ро­ка­ми че­рез за­не­дба­ний стан. Зав­дя­ки фі­нан­су­ван­ню в роз­мі­рі по­над 600 тис. грн із 2013/2014 на­вчаль­но­го ро­ку біль­ше ніж 50 ді­тей до­шкіль­но­го ві­ку від­ві­ду­ють ди­тя­чий са­док, а та­кож два кла­си по­ча­тко­вої шко­ли.

Най­ближ­чі пла­ни

ТОВ «Агро­Ін­вест Укра­ї­на» про­дов­жу­ва­ти­ме основ­ний на­прям роз­ви­тку ком­па­нії, який по­ля­гає у фор­му­ван­ні ви­ро­бни­чих цен­трів пло­щею близь­ко 15 тис. га та вла­сним ло­гі­сти­чним об’єктом. Ма­ю­чи на сьо­го­дні 40 тис. га, у най­ближ­чі кіль­ка ро­ків ком­па­нія пла­нує ви­йти на 70 тис. га, а в май­бу­тньо­му — на 100 тис. га зем­лі. Та­кож роз­гля­да­є­ться мо­жли­вість бу­дів­ни­цтва в Яго­ти­ні за­во­ду з пе­ре­роб­ки ку­ку­ру­дзи на кро­хмаль, маль­то­зні си­ро­пи та ета­нол.

До­вiд­ка: ТОВ «Агро­Ін­вест Укра­ї­на» за­сно­ва­но 2006 ро­ку, є до­чір­ньою ком­па­ні­єю MK Group — одні­єї з про­від­них бі­знес-си­стем Сер­бії. Укра­їн­ський під­роз­діл скла­да­є­ться із цен­траль­но­го офі­су в Ки­є­ві та чо­ти­рьох ре­гіо­наль­них під­роз­ді­лів: у Яго­ти­ні Ки­їв­ської обла­сті, Чер­ка­сах, Він­ни­ці та Жи­то­ми­рі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.