ТОВ «Агра­на Фрут Лу­ка»

Єв­ген ЧЕПЕРНАТИЙ ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «На­ша мета — ви­со­ко­які­сна про­ду­кція. По­пит на неї що­ро­ку зро­стає, і ри­нок ви­ма­гає по­ту­жних ста­біль­них по­ста­чаль­ни­ків фру­ктів і ягід. Ни­ні ми спів­пра­цю­є­мо з про­від­ни­ми на­ціо­наль­ни­ми ме­ре­жа­ми су­пер­мар­ке­тів, а це озна­ча

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

Основ­ні зу­си­л­ля у 2013 ро­ці ком­па­нія ТОВ «Агра­на Фрут Лу­ка» спря­му­ва­ла на збіль­ше­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва та вдо­ско­на­ле­н­ня те­хно­ло­гій ви­ро­щу­ва­н­ня яблук, су­ни­ці, ви­шні та ма­ли­ни. Упро­ва­дже­н­ня су­ча­сних те­хно­ло­гій до­зво­ли­ло отри­ма­ти ви­со­кі ре­зуль­та­ти: про­ду­кція про­йшла сер­ти­фі­ка­цію за си­сте­ма­ми GLOBAL GAP та ISO, і то­му ком­па­нія ни­ні має 100%-ву га­ран­тію ви­гі­дно­го збу­ту. Увесь об­сяг ви­ро­ще­них яблук ре­а­лі­зо­ву­є­мо спо­жи­ва­чам сві­жи­ми че­рез най­біль­ші ме­ре­жі су­пер­мар­ке­тів. По­ло­ви­ну ягі­дної про­ду­кції ком­па­нія по­ста­чає в тор­го­ві ме­ре­жі Укра­ї­ни, ре­шту 50% — спря­мо­вує на пе­ре­роб­ку.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

Ком­па­нія орен­дує 900 га зе­мель сіль­сько­го­спо­дар­сько­го при­зна­че­н­ня. Ми­ну­ло­го ро­ку під­при­єм­ство ви­ро­щу­ва­ло фру­кти й яго­ди на пло­щі у 430 га, з яких 130 га — ін­тен­сив­ний яблу­не­вий сад, 80 га — яблу­не­вий сад про­ми­сло­вих сор­тів, 60 га — ви­шне­вий сад, 140 га — су­ни­ця, 20 га — ма­ли­на. Сор­то­вий склад є ста­біль­ним, для яблук — це сор­ти Гол­ден Де­лі­шес, Джо­на­голд і То­паз, ви­шне­вий сад за­кла­де­но сор­том Ке­ле­ріс, у су­ни­чно­му ягі­дни­ку ви­ро­щу­ють три основ­ні сор­ти — Хо­ней, Ель­сан­та й Аро­за, які при­да­тні як для пе­ре­роб­ки, так і для спо­жи­ва­н­ня сві­жи­ми. Від­по­від­но до ви­мог на­у­ко­во об­ґрун­то­ва­них сі­во­змін на віль­них від са­ду й ягі­дни­ків пло­щах ви­ро­щу­ють зер­но­ві й те­хні­чні куль­ту­ри. Го­спо­дар­ство має спе­ці­а­лі­зо­ва­ну сіль­сько­го­спо­дар­ську те­хні­ку, вла­сне фру­кто­схо­ви­ще та сор­ту­валь­но-па­ку­валь­ну лі­нію. Са­ди та ягі­дни­ки обла­дна­но си­сте­мою кра­пель­но­го зро­ше­н­ня, за­сто­со­ву­ю­ться рі­зні спосо­би, ме­то­ди й те­хно­ло­гія ви­ро­щу­ва­н­ня про­ду­кції. У 2013 ро­ці ва­ло­вий збір ста­но­вив: яблук — 5,2 тис. тонн, ви­шні — 600 т, су­ни­ці — 1,5 тис. тонн, ма­ли­ни — 120 т. 2013 ро­ку яблу­ка сор­ту Джо­на­голд, які ви­ро­щу­ють у го­спо­дар­стві, отри­ма­ли від­зна­ку Все­укра­їн­сько­го кон­кур­су яко­сті про­ду­кції «100 кра­щих то­ва­рів Укра­ї­ни».

Най­ближ­чі пла­ни

У най­ближ­чі два ро­ки за­пла­но­ва­но збіль­ши­ти площу яблу­не­во­го са­ду на 100 га. Оскіль­ки де­які ді­лян­ки са­ду екс­плу­а­ту­ю­ться вже по­над 13 ро­ків, то за­пла­но­ва­но їх по­сту­по­ве онов­ле­н­ня. У пер­спе­кти­ві — ви­ро­щу­ва­н­ня ягід бу­зи­ни для по­треб пе­ре­ро­бної га­лу­зі (ви­ро­бни­цтво со­ко­во­го кон­цен­тра­ту). Ви­ро­щу­ва­н­ня ці­єї куль­ту­ри на екс­пе­ри­мен­таль­них ді­лян­ках за­галь­ною пло­щею 2 га у 2013 ро­ці по­ка­за­ло до­брий ре­зуль­тат. Ни­ні в ком­па­нії роз­гля­да­ють мо­жли­вість бу­дів­ни­цтва су­ча­сно­го фру­кто­схо­ви­ща міс­ткі­стю 5 тис. тонн на осно­ві те­хно­ло­гії РГС. До­вiд­ка: ТОВ «Агра­на Фрут Лу­ка» ство­ре­но у кві­тні 2001 ро­ку. А вже во­се­ни того са­мо­го ро­ку бу­ло за­кла­де­но пер­ші 100 га яблу­не­во­го са­ду та 40 га су­ни­ці. Про­ду­кція під­при­єм­ства ре­а­лі­зу­є­ться у про­від­них ме­ре­жах су­пер­мар­ке­тів Укра­ї­ни під вла­сною тор­го­вою мар­кою «Лу­ка». Про­ми­сло­ва пе­ре­роб­ка здій­сню­є­ться на по­ту­жно­стях «Агра­на Фрут Укра­ї­на» (Він­ни­ця).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.