Агро­хол­динг «ВВ Агро»

Ми­ко­ла БЛО­ШКО ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Роз­ши­рю­є­мо­ся на тих те­ри­то­рі­ях, де є ви­па­си для ху­до­би й тва­рин­ни­цькі при­мі­ще­н­ня»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИ­СОК КОМ­ПА­НІЙ -

Ми­ну­ло­го ро­ку агро­хол­динг «ВВ Агро» зо­се­ре­див­ся на роз­ви­тку тва­рин­ни­цтва. Під­при­єм­ство актив­но вкла­да­ло ко­шти в ре­кон­стру­кцію ферм і за­ку­пів­лю мо­ло­дня­ку. За­галь­не по­го­лів’я мо­ло­чно­го та м’ясно­го ВРХ до­ся­гло 23 тис., а ви­ро­бни­цтво мо­ло­ка пе­ре­ви­щи­ло 13 тис. тонн. І хо­ча основ­ним дже­ре­лом до­хо­дів ком­па­нії й на­да­лі за­ли­ша­є­ться ро­слин­ни­цтво, у ком­па­нії пе­ре­ко­на­ні, що в не­да­ле­ко­му май­бу­тньо­му при­бу­тки від тва­рин­ни­цтва їх пе­ре­ви­щать, то­му стра­те­гі­чним зав­да­н­ням вва­жа­ють збіль­ше­н­ня про­ду­ктив­но­сті дій­но­го ста­да та роз­ви­ток тва­рин­ни­цької ба­зи.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

До­три­му­ю­чись стра­те­гії роз­ви­тку збіль­ше­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва тва­рин­ни­цької про­ду­кції агро­хол­динг про­тя­гом ми­ну­ло­го ро­ку актив­но на­ро­щу­вав по­го­лів’я ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би. Бу­ли від­ре­мон­то­ва­ні тва­рин­ни­цькі при­мі­ще­н­ня на 1800 го­лів, актив­но за­ку­по­ву­вав­ся мо­ло­дняк ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би (те­ли­ці). Зокре­ма, по­го­лів’я дій­но­го ста­да зро­сло на 2200 тва­рин — до 5800. Об­ся­ги рі­чно­го ви­ро­бни­цтва мо­ло­ка збіль­ши­ли­ся до 13 тис. тонн, що біль­ше за по­ка­зник 2012 ро­ку на 3 тис. тонн. Для по­лі­пше­н­ня за­без­пе­че­н­ня тва­рин­ни­цтва вла­сни­ми кор­ма­ми в за­галь­ній стру­кту­рі по­сі­вів на 10% зро­сла час­тка ба­га­то­рі­чних трав. В онов­ле­н­ня пар­ку сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки, зокре­ма при­дба­н­ня ґрун­то­об­ро­бно­го та по­сів­но­го обла­дна­н­ня, бу­ло ін­ве­сто­ва­но 2 млн грн.

На­сін­ни­цтво

У го­спо­дар­ствах агро­хол­дин­гу роз­ви­ва­ли на­сін­ни­цтво. Спіль­но з на­у­ко­ви­ми за­кла­да­ми Укра­ї­ни ви­ро­щу­ва­ли на­сі­н­ня зер­но­вих й олій­них куль­тур, ба­га­то­рі­чних трав для вла­сних ці­лей, а та­кож на про­даж. У 2013 ро­ці бу­ло ви­ро­бле­но близь­ко 1000 т на­сі­н­ня ку­ку­ру­дзи.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

У рам­ках ви­ко­на­н­ня со­ці­аль­них угод із мі­сце­ви­ми ра­да­ми на по­лі­пше­н­ня ін­фра­стру­кту­ри на­се­ле­них пун­ктів, де орен­до­ва­но зем­лі, на ре­монт ди­тя­чих са­до­чків і шкіл, під­трим­ку мі­сце­вих спор­тив­них ко­манд й ін­ші по­тре­би гро­мад 2013 ро­ку ком­па­нія ви­тра­ти­ла близь­ко 1 млн грн.

Най­ближ­чі пла­ни

Зав­дя­ки подаль­шо­му на­ро­щен­ню по­го­лів’я ВРХ, зокре­ма й дій­но­го ста­да, на 2015 рік за­пла­но­ва­но збіль­ши­ти ви­ро­бни­цтво мо­ло­ка до 22 тис. тонн. За умов спри­я­тли­вої рин­ко­вої кон’юн­кту­ри пла­ну­ють по­ча­ти пе­ре­роб­ку мо- ло­ка до кін­ця 2014 ро­ку. Для цьо­го агро­хол­динг пла­нує роз­по­ча­ти про­ект зі ство­ре­н­ня вла­сно­го мо­ло­ко­пе­ре­ро­бно­го за­во­ду. Та­кож стра­те­гі­чною ме­тою ді­яль­но­сті «ВВ Агро» вла­сни­ки вва­жа­ють на­ла­го­дже­н­ня по­ста­вок роз­фа­со­ва­ної яло­ви­чи­ни вла­сно­го ви­ро­бни­цтва.

До­вiд­ка: Агро­хол­динг «ВВ Агро» був за­сно­ва­ний 2005 ро­ку. До йо­го скла­ду вхо­дить 12 го­спо­дарств. Основ­ни­ми на­пря­ма­ми ді­яль­но­сті є ро­слин­ни­цтво й тва­рин­ни­цтво. Ком­па­нія має по­го­лів’я у 23 тис. ВРХ, зокре­ма дій­не ста­до — 5,8 тис. (у пла­нах на кі­нець 2014 ро­ку). В ін­фра­стру­кту­ру хол­дин­гу вхо­дять 16 тва­рин­ни­цьких ферм.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.