ПАП «Агро­прод­сер­віс»

Iван ЧАЙКIВСЬКИЙ ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Го­лов­не — роз­ви­ток за но­ві­тні­ми те­хно­ло­гі­я­ми, оскіль­ки су­ча­сний агро­бі­знес не­мо­жли­во ве­сти ста­ри­ми ме­то­да­ми»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

Но­вим на­пря­мом роз­ви­тку кор­по­ра­ції «Агро­прод­сер­віс» ста­ло пта­хів­ни­цтво. Ком­па­нія при­дба­ла ви­ро­бни­чий май­дан­чик, ре­кон­стру­ю­ва­ла йо­го і з 2013 ро­ку роз­по­ча­ла ви­ро­щу­ва­ти брой­ле­рів. Одно­ча­сно «Агро­прод­сер­віс» збільшив банк зем­лі та по­ту­жно­сті еле­ва­тор­них комплексів, на­ро­стив по­го­лів’я сви­ней і ВРХ. У пла­нах ком­па­нії збіль­ше­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва м’яса брой­ле­рів і кіль­ко­сті одно­ча­сно­го утри­ма­н­ня пти­ці. Та­кож кор­по­ра­ція пла­нує збіль­ши­ти ви­ро­бни­цтво сви­ни­ни й мо­ло­ка. На­сту­пна ам­бі­тна мета «Агро­прод­сер­ві­су» — бу­дів­ни­цтво су­ча­сно­го агро­ком­бі­на­ту й но­вих еле­ва­тор­них комплексів.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

Ми­ну­ло­го ро­ку кор­по­ра­ція за­пу­сти­ла на­прям із ви­ро­бни­цтва м’яса брой­ле­рів. У Збо­рів­сько­му ра­йо­ні Тер­но­піль­ської обла­сті бу­ло вве­де­но в екс­плу­а­та­цію су­ча­сний пта­хо­ком­плекс, а та­кож при­дба­но ще один у Зо­ло­чів­сько­му ра­йо­ні Львів­ської обла­сті. Пла­но­ва по­ту­жність обох об’єктів ста­но­вить 2 млн. го­лів на рік.

Те­хні­чне пе­ре­озбро­є­н­ня

У 2013 ро­ці кор­по­ра­ція за­ку­пи­ла по­над 100 оди­ниць сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки, ви­тра­тив­ши на це близь­ко 64 млн. грн. На сьо­го­дні під­при­єм­ство об­слу­го­вує вла­сний ма­ши­но­тра­ктор­ний парк, який на­лі­чує по­над 500 оди­ниць те­хні­ки.

Ро­слин­ни­цтво

Про­тя­гом 2013 ро­ку в ком­па­нії на­ро­сти­ли банк зем­лі на 3,5 тис. га — до 40,5 тис. га. Із ме­тою ефе­ктив­но­го збе­рі­га­н­ня зер­на збіль­ше­но по­ту­жно­сті еле­ва­тор­них комплексів на 11 тис. тонн. За­галь­на по­ту­жність еле­ва­тор­них комплексів кор­по­ра­ції те­пер ста­но­вить 170 тис. тонн. Для по­лі­пше­н­ня кон­тро­лю за те­хно­ло­гі­чною які­стю зер­на до­обла­дна­ли ла­бо­ра­то­рії, які про- во­дять пов­ний спектр до­слі­джень про­тя­гом усьо­го ча­су йо­го збе­рі­га­н­ня. У 2013 ро­ці вве­ли в екс­плу­а­та­цію ла­бо­ра­то­рію для ви­зна­че­н­ня яко­сті ком­бі­кор­мів.

Тва­рин­ни­цтво

Ми­ну­ло­го ро­ку ком­па­нія вве­ла в екс­плу­а­та­цію сви­но­ком­плекс у с. Ла­нів­ці Тер­но­піль­ської обла­сті, де утри­мує 46 тис. сви­ней на від­го­дів­лі. Це до­зво­ли­ло на­ро­сти­ти то­вар­не по­го­лів’я сви­ней до 80 980. Та­кож у кор­по­ра­ції збіль­ши­ли кіль­кість сви­но­ма­ток на 4537 го­лів — до 8737. Сви­но­ма­ток під­при­єм­ство за­ку­пи­ло в дат­ської ком­па­нії «Дан Бред». Кор­по­ра­ція та­кож збіль­шує мо­ло­чне ста­до ВРХ. На по­ча­ток 2014 ро­ку по­го­лів’я ВРХ ста­но­ви­ло 2870, дій­не ста­до — 930.

Най­ближ­чі пла­ни

«Агро­прод­сер­віс» пла­нує збу­ду­ва­ти су­ча­сний агро­ком­бі­нат у с. Ястру­бо­во Тер­но­піль­ської обла­сті, який скла­да­ти­ме­ться з еле­ва­тор­но­го ком­пле­ксу, ком­бі­кор­мо­во­го за­во­ду та за­во­ду з пе­ре­роб­ки сої. Та­кож кор­по­ра­ція має на­мір збу­ду­ва­ти два еле­ва­тор­ні ком­пле­кси в се­лах Яр­чів­ці та Си­ня­ва. До 2020 ро­ку за­пла­но­ва­но збіль­ши­ти ре­а­лі­за­цію сви­ней до 1 млн. го­лів на рік. Для вті­ле­н­ня про­е­кту пла­ну­є­ться бу­дів­ни­цтво 11 ре­про­ду­кто­рів на 3 тис. сви­но­ма­ток. До­вiд­ка: Основ­ним ви­дом ді­яль­но­сті кор­по­ра­ції «Агро­прод­сер­віс» є ро­слин­ни­цтво. Із 2005 ро­ку ком­па­нія за­йма­є­ться сви­нар­ством. 2006 ро­ку під­при­єм­ство отри­ма­ло ста­тус пле­мін­но­го ре­про­ду­кто­ра, а 2009-го — пле­мін­но­го за­во­ду з ро­зве­де­н­ня сви­ней по­ро­ди лан­драс. Ви­ро­бни­чі по­ту­жно­сті тва­рин­ни­цької га­лу­зі роз­та­шо­ва­ні у Ла­нів­цях, Бай­ків­цях і На­ста­со­ві. Із 2009 ро­ку в ком­па­нії пра­цює еле­ва­тор­ний ком­плекс, роз­та­шо­ва­ний у смт Ко­зо­ва. У 2012 ро­ці кор­по­ра­ція за­пу­сти­ла на­сін­нє­вий ком­плекс з очи­ще­н­ня й су­ші­н­ня зер­на ви­ро­бни­чою по­ту­жні­стю 360 т/до­бу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.