ТОВ «Агро­бі­знес ТСК»

Ген­на­дій СВIРСЬКИЙ за­снов­ник «Я хо­чу бу­ти пер­шим в Укра­ї­ні у впро­ва­джен­ні су­ча­сних те­хно­ло­гій збе­рі­га­н­ня, па­ку­ва­н­ня та ло­гі­сти­ки го­то­вої про­ду­кції»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

ТОВ «Агро­бі­знес ТСК» роз­ви­ває кіль­ка на­пря­мів бі­зне­су, ди­вер­си­фі­ку­ю­чи тим са­мим ризики від нев­ро­жаю чи низь­ких цін на сіль­сько­го­спо­дар­ські куль­ту­ри. На біль­шій ча­сти­ні орен­до­ва­них зе­мель (по­над 4700 га) ком­па­нія ви­ро­щує по­льо­ві куль­ту­ри. Го­лов­ни­ми в стру­кту­рі по­сі­вів є пше­ни­ця, ку­ку­ру­дза, со­ня­шник, соя. Ми­ну­ло­го ро­ку бу­ло ви­ро­ще­но по­над 15 тис. тонн зер­на й 3 тис. тонн – олій­них куль­тур, що на 7% біль­ше за по­ка­зни­ки 2012 ро­ку. Ра­зом із тим прі­о­ри­те­тним на­пря­мом ді­яль­но­сті ком­па­нії є ово­чів­ни­цтво. Ком­па­нія спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ви­ро­щу­ван­ні кар­то­плі та мор­кви, під яки­ми 2013 ро­ку бу­ли зайня­ті 360 та 50 га від­по­від­но. Об­ся­ги ви­ро­бни­цтва кар­то­плі по­рів­ня­но з по­ка­зни­ка­ми 2012-го зро­сли на 160 га — до 360 га, а се­ре­дня вро­жай­ність ста­но­ви­ла по­над 50 т/га.

Роз­ви­ток ін­фра­стру­кту­ри

Про­тя­гом ми­ну­ло­го ро­ку під­при­єм­ство актив­но ін­ве­сту­ва­ло в роз­ви­ток об’єктів ін­фра­стру­кту­ри. Бу­ло за­вер­ше­но бу­дів­ни­цтво схо­ви­ща по­ту­жні­стю 17 тис. тонн і вста­нов­ле­но вен­ти­ля­цій­не обладнання вар­ті­стю по- над 8 млн. грн для збе­рі­га­н­ня кар­то­плі на­си­пом. Крім того, при­мі­ще­н­ня осна­сти­ли комп’ютер­ним управ­лі­н­ням вен­ти­ля­цій­ни­ми про­це­са­ми з он­лайн до­сту­пом до ке­ру­ва­н­ня. То­рік роз­по­ча­то бу­дів­ни­цтво й мон­таж обладнання для двох ви­ро­бни­чих це­хів мий­ки, по­лі­ру­ва­н­ня, фа­су­ва­н­ня та мар­ку­ва­н­ня го­то­вої ово­че­вої про­ду­кції. Зокре­ма, у су­пер­мар­ке­ти та для опто­вих по­ку­пців від­прав­ля­ти­му­ться брен­до­ва­ні кар­то­пля й мор­ква. Ми­ну­ло­го ро­ку ком­па­нія роз­по­ча­ла мас­шта­бний про­ект із бу­дів­ни­цтва еле­ва­то­ра по­ту­жні­стю 100 тис. тонн для одно­ча­сно­го збе­рі­га­н­ня зер­на. Уже про­ін­ве­сто­ва­но по­над 10 млн грн у роз­роб­ку прое­кт­но-до­звіль­ної до­ку­мен­та­ції та при­дба­но ді­лян­ку для по­ча­тку зе­мель­них ро­біт.

Акцент роз­ви­тку го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті ТОВ «Агро­бі­знес ТСК» ро­бить на ово­чів­ни­цтві, ін­ве­сту­ю­чи зна­чні ко­шти в роз­ви­ток кар­то­пляр­ства та ви­ро­щу­ва­н­ня ово­чів сто­ло­во­го на­бо­ру. Та­кож ком­па­нія за­ре­є­стру­ва­ла тор­го­ву мар­ку під вла­сним брендом «Агро­бі­знес ТСК», що до­зво­лить актив­ні­ше про­су­ва­ти ви­ро­ще­ну про­ду­кцію се­ред опто­вих і роз­дрі­бних ме­реж рин­ку. Спри­я­ти­ме збіль­шен­ню при­бу­тко­во­сті ви­ро­бни­цтва ово­чів і кар­то­плі вве­де­н­ня в екс­плу­а­та­цію но­во­го ово­че­зер­но­схо­ви­ща, що до­зво­лить ре­а­лі­зу­ва­ти про­ду­кцію в пе­рі­од най­ви­щих цін на неї.

Най­ближ­чі пла­ни

Поточного ро­ку по­сі­ви кар­то­плі зро­стуть до 400 га, із них 350 га бу­дуть по­са­дже­ні на про­до­воль­чі ці­лі, 50 га — під чі­псо­ву кар­то­плю. Пло­щі під до­щу­ва­н­ням пла­ну­ють збіль­ши­ти на 200 га — до 700 га. Спіль­но з на­у­ко­ви­ми за­кла­да­ми Сум­щи­ни ком­па­нія має на­мір на­ла­го­ди­ти ви­ро­бни­цтво по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу кар­то­плі для при­са­ди­бних ді­ля­нок, ма­лих фер­ме­рів і не­ве­ли­ких го­спо­дарств. У 2014 ро­ці під­при­єм­ство вве­де в екс­плу­а­та­цію лі­нію з до­роб­ки ово­че­вої про­ду­кції. Це до­зво­лить до­ве­сти до­бо­ве від­ван­та­же­н­ня в тор­го­ві ме­ре­жі фа­со­ва­ної кар­то­плі до 200–220 т/до­бу (2013 ро­ку від­ван­та­же­н­ня ста­но­ви­ло 100 т/ до­ба). У кін­ці поточного ро­ку «Агро­бі­знес ТСК» пла­нує за­кла­сти ягі­дни­ки на кра­пель­но­му зро­шен­ні. Для цьо­го у 2013 ро­ці ком­па­нія вже про­кла­ла 4,5 км во­до­го­ну.

До­вiд­ка: ТОВ «Агро­бі­знес ТСК» роз­по­ча­ло вла­сну ді­яль­ність 2006 ро­ку на Сум­щи­ні. Основ­ни­ми на­пря­ма­ми ви­ро­бни­цтва є ви­ро­щу­ва­н­ня по­льо­вих куль­тур й ово­чів­ни­цтво, які ком­па­нія роз­ви­ває з 2012 ро­ку. Під­при­єм­ство має схо­ви­ща на 30 тис. тонн одно­ча­сно­го збе­рі­га­н­ня. Ово­че­ва про­ду­кція ком­па­нії над­хо­дить у тор­го­вель­ні ме­реж під вла­сною тор­го­вою мар­кою.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.