Хол­динг «Агро-Со­юз»

Во­ло­ди­мир ХО­РIШКО ди­ре­ктор «Ми пі­клу­є­мо­ся про якість жи­т­тя на Зем­лі, за­про­ва­джу­ю­чи ін­но­ва­цій­ні те­хно­ло­гії для йо­го по­лі­пше­н­ня»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИ­СОК КОМ­ПА­НІЙ -

У 2013 ро­ці хол­динг про­дов­жив актив­но впро­ва­джу­ва­ти ін­но­ва­цій­ні те­хно­ло­гії у всіх на­пря­мах сво­єї ді­яль­но­сті. Усі зем­лі ком­па­нії обро­бля­ю­ться за те­хно­ло­гі­єю no-till. Про­тя­гом остан­ніх ро­ків зна­чні зу­си­л­ля та ін­ве­сти­ції бу­ли спря­мо­ва­ні на роз­ви­ток тва­рин­ни­цько­го на­пря­му кор­по­ра­ції. ПрАТ «Агро-Со­юз» май­же по­дво­їв кіль­кість сви­но­ма­ток і збіль­шив ре­а­лі­за­цію то­вар­но­го по­го­лів’я сви­ней, роз­по­чав про­даж не­те­лей і пер­ві­сток вла­сно­го від­тво­ре­н­ня, на­ро­стив по­го­лів’я стра­у­сів.

Кор­мо­ви­ро­бни­цтво

У жов­тні 2013 ро­ку ком­па­нія вве­ла в екс­плу­а­та­цію вла­сний ком­бі­кор­мо­вий за­вод по­ту­жні­стю 180 т/до­бу. Про­ду­кція за­во­ду пов­ні­стю за­без­пе­чу­ва­ти­ме по­тре­би тва­рин­ни­цько­го на­пря­му хол­дин­гу. Для ви­ро­бни­цтва кор­мів ви­ко­ри­сто­ву­ють вла­сну си­ро­ви­ну.

Сви­нар­ство

У сви­нар­стві «Агро-Со­юз» за­сто­со­вує те­хно­ло­гію від­го­дів­лі тва­рин на гли­бо­кій не­змі­ню­ва­ній під­стил­ці в не­опа­лю­ва­них ан­га­рах. Це за­без­пе­чує ком­па­нії низь­кі пи­то­мі ін­ве­сти­ції на одне ско­то­мі­сце. 2013 ро­ку на сви­нар­сько­му ком­пле­ксі під­при­єм­ства за ра­ху­нок са­мо­ре­мон­ту на 50% бу­ло збіль­ше­но ма­то­чне по­го­лів’я ста­да, що за­без­пе­чи­ло зро­ста­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва то­вар­ної сви­ни­ни. Рі­чний про­даж сви­ней ста­но­вив 150 тис. го­лів (у се­ре­дньо­му 12 тис. го­лів на мі­сяць).

Мо­ло­чне тва­рин­ни­цтво

Ми­ну­ло­го ро­ку під­при­єм­ство по­лі­пши­ло про­ду­ктив­ність ко­рів і збіль­ши­ло дій­ний по- тен­ці­ал ста­да до 12 000 л/рік. Не­те­лей на фер­мі за­плі­дню­ють се­ксо­ва­ною та тра­ди­цій­ною спер­мою аме­ри­кан­ських і ка­над­ських би­ків. За­сто­су­ва­н­ня се­ксо­ва­ної спер­ми до­зво­ляє з ві­ро­гі­дні­стю 90% спро­гно­зу­ва­ти на­ро­дже­н­ня те­ли­чки.

Стра­у­сів­ни­цтво

У 2013 ро­ці се­ре­дньо­рі­чне по­го­лів’я на­лі­чу­ва­ло 3400 то­вар­ної пти­ці. Під­при­єм­ство по­ча­ло актив­но ре­а­лі­зу­ва­ти на рин­ку Укра­ї­ни стра­у­си­не м’ясо та про­ду­кцію з ньо­го. За­бій стра­у­сів здій­сню­ють на вла­сній спе­ці­а­лі­зо- ва­ній бій­ні, яку не­що­дав­но ре­кон­стру­ю­ва­ли. Пі­сля за­бою м’ясо до­став­ля­ють на спе­ці­а­лі­зо­ва­ні м’ясо­пе­ре­ро­бні під­при­єм­ства ре­гіо­ну, де з ньо­го ви­го­тов­ля­ют по­над 10 ви­дів ков­бас і ба­ли­ку. М’ясну про­ду­кцію ком­па­нія про­дає під вла­сною тор­го­вою мар­кою «Жар-Пти­ця». Та­кож го­спо­дар­ство ре­а­лі­зує стра­у­сів рі­зно­го ві­ку в жи­вій ва­зі. Зокре­ма, 2013 ро­ку для утри­ма­н­ня бу­ло про­да­но 1144 стра­у­си. Ве­ли­ку пар­тію шка­ра­лу­пи стра­у­си­них яєць про­да­ли в Ні­меч­чи­ну, де мі­цна шка­ра­лу­па при­вер­тає ува­гу ди­зай­не­рів ін­тер’єру та ху­до­жни­ків. До­вiд­ка: ПрАТ «Агро-Со­юз» пра­цює на рин­ку Укра­ї­ни з 1991 ро­ку. На осно­ві ін­но­ва­цій­них енер­го- та ре­сур­со­збе­рі­галь­них те­хно­ло­гій хол­динг ви­ро­бляє сіль­сько­го­спо­дар­ську про­ду­кцію в га­лу­зях ро­слин­ни­цтва, на­сін­ни­цтва, мо­ло­чно­го тва­рин­ни­цтва, сви­нар­ства, стра­у­сів­ни­цтва. Хол­динг «Агро-Со­юз» та­кож про­во­дить Мі­жна­ро­дні кон­фе­рен­ції по рі­зних на­пря­мах агро­бі­зне­су. Ре­гу­ляр­но про­во­дя­ться шко­ли пра­кти­чно­го ро­слин­ни­цтва, мо­ло­чно­го тва­рин­ни­цтва та се­мі­на­ри.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.