ПрАТ «Етно­Про­дукт»

Олег ЖУКОВСЬКИЙ го­ло­ва На­гля­до­вої ра­ди гру­пи аграр­них ком­па­ній «Ми пла­ну­є­мо на­ро­щу­ва­ти об­ся­ги м’ясо- та мо­ло­ко­пе­ре­роб­ки й збіль­ши­ти асор­ти­мент про­ду­кції»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

Із 2010 ро­ку ПрАТ «Етно­Про­дукт» зро­бив кіль­ка ва­жли­вих кро­ків не ли­ше для роз­бу­до­ви вла­сно­го бі­зне­су, а й для роз­ви­тку укра­їн­сько­го ор­га­ні­чно­го рин­ку в ці­ло­му. Із 2012 ро­ку на вла­сно­му мо­ло­ко­пе­ре­ро­бно­му за­во­ді ком­па­нія ви­ро­бляє ор­га­ні­чне па­сте­ри­зо­ва­не мо­ло­ко, сме­та­ну, ке­фір і йо­гур­ти, а в кін­ці 2013 ро­ку роз­по­ча­ла ви­ро­бни­цтво м’ясо-ков­ба­сних ви­ро­бів на но­во­збу­до­ва­но­му під­при­єм­стві у Ки­їв­ській обла­сті.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

У 2013 ро­ці ком­па­нія опти­мі­зу­ва­ла зе­мель­ний банк, щоб аку­му­лю­ва­ти ко­шти для ство­ре­н­ня пе­ре­ро­бних по­ту­жно­стей. На­ра­зі в обро­бі­тку під­при­єм­ства близь­ко 3000 га в Чер­ні­гів­ській обла­сті. У ро­слин­ни­цтві ставку зро­би­ли на ви­ро­щу­ва­н­ня спель­ти, яка є ці­ка­вою екс­порт­ною куль­ту­рою. Із ме­тою по­лі­пше­н­ня по­го­лів’я ВРХ бу­ло при­дба­но 40 ко­рів у пле­мін­но­му го­спо­дар­стві. Та­кож «Етно­Про­дукт» за­ку­пив 8 би­ків-си­мен­та­лів для які­сно­го осі­ме­ні­н­ня ста­да.

Пе­ре­роб­ка

ПрАТ «Етно­Про­дукт» є єди­ним ви­ро­бни­ком в Укра­ї­ні, який отри­мав до­звіл на про­даж не­па­сте­ри­зо­ва­но­го мо­ло­ка. Із ферм го­спо­дар­ства в ма­га­зи­ни Ки­є­ва що­дня при­во­зять си­ре не­зби­ра­не мо­ло­ко за­галь­ним об­ся­гом до 2 т/до­бу. Йо­го фа­су­ють у ПЕТ-пля­шки пря­мо на фер­мі. Крім того, мо­ло­ко­пе­ре­ро­бне го­спо­дар­ство в се­лі Ве­ли­ка Оле­ксан­дрів­ка (Ки­їв­ська обл.) пе­ре­ро­бляє 1,5 т мо­ло­ка на до­бу. Для зве­де­н­ня м’ясо­пе­ре­ро­бно­го за­во­ду в се­лі Гли­бо­ке (Ки­їв­ська обл.) «Етно­Про­дукт» уже зна­йшов пар­тне­ра. Про­ект за­во­ду пі­дго­ту­ва­ла сло­ва­цька ком­па­нія. Що­ти­жня про­да­ють близь­ко 350 кг упа­ко­ва­но­го си­ро­го м’яса та 200 кг ков­ба­сних ви­ро­бів.

Збут про­ду­кції

Рік до ро­ку об­сяг про­да­жу то­ва­рів під ТМ «Етно­Про­дукт» зро­стає на 100%. Ви­хід «Етно­Про­ду­кту» на роз­дрі­бний ри­нок роз­по­чав­ся з по­ста­ча­н­ня в кіль­ка су­пер­мар­ке­тів Ки­є­ва ор­га­ні­чно­го не­зби­ра­но­го мо­ло­ка в ПЕТ-пля­шках об’ємом 800 мл; у 2011 ро­ці об­ся­ги по­ста­ча­н­ня на­ро­сти­ли до 1 т/день, у 2013-го — до 2 тонн. Зав­дя­ки за­пу­ску мо­ло­ко­пе­ре­ро­бно­го та м’ясо­пе­ре­ро­бно­го за­во­дів асор­ти­мент зна­чно роз­ши­рив­ся. При­дба­ти то­ва­ри під ТМ «Етно- Про­дукт» мо­жна в ма­га­зи­нах Ки­є­ва й обла­сті, а та­кож в Оде­си, Кі­ро­во­гра­да та Се­ва­сто­по­ля.

Най­ближ­чі пла­ни

Пер­шо­чер­го­вим зав­да­н­ням у ком­па­нії вва­жа­ють роз­ши­ре­н­ня гео­гра­фії по­ста­ча­н­ня то­ва­рів, на­ро­ще­н­ня об­ся­гів м’ясо- та мо­ло­ко­пе­ре­роб­ки, на­ла­го­дже­н­ня ви­пу­ску вер­шко­во­го ма­сла та м’яко­го си­ру, роз­ши­ре­н­ня лі­ній­ки м’ясо­ков­ба­сних ви­ро­бів.

До­вiд­ка: ПрАТ «Етно­Про­дукт» — укра­їн­сько­швей­цар­ське аграр­не під­при­єм­ство із за­мкну­тим ци­клом ви­ро­бни­цтва ор­га­ні­чної сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції. По­ля та фер­ми під­при­єм­ства роз­та­шо­ва­ні на пів­ні­чно­му схо­ді Чер­ні­гів­ської обла­сті Укра­ї­ни, де обро­бля­є­ться 3000 га ор­га­ні­чної зем­лі, утри­му­є­ться по­над 2000 го­лів ВРХ. На мо­ло­ко­пе­ре­ро­бно­му під­при­єм­стві під Ки­є­вом ви­го­тов­ля­є­ться ор­га­ні­чна про­ду­кція під вла­сною тор­го­вою мар­кою «Етно­Про­дукт». Усі ви­ро­бни­чі про­це­си сер­ти­фі­ко­ва­ні від­по­від­но до ор­га­ні­чних ви­мог Єв­ро­со­ю­зу.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.