ТОВ «Зем­ля і Во­ля»

Ле­о­нід ЯКОВИШИН Ге­рой Укра­ї­ни, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Наше зав­да­н­ня — у пів­то­ра ра­за збіль­ши­ти ви­ро­бни­цтво зер­на без роз­ши­ре­н­ня по­сів­них площ»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

Ро­слин­ни­цтво

Ком­па­нія має в обро­бі­тку 32,5 тис. га ріл­лі, на які укла­де­но до­го­во­ри орен­ди з вла­сни­ка­ми зе­мель­них па­їв. Основ­на зер­но­ва куль­ту­ра — ку­ку­ру­дза, що ви­ро­щу­є­ться в мо­но­куль­ту­рі на 92,5% по­сів­них площ. Ре­шта — пше­ни­ця, ячмінь то­що. У ви­ро­щу­ван­ні ку­ку­ру­дзи то­ва­ри­ство ті­сно спів­пра­цює з ві­до­ми­ми аме­ри­кан­ськи­ми се­ле­кцій­ни­ми ком­па­ні­я­ми, з яки­ми має до­го­во­ри що­до ви­ро­бни­цтва на­сі­н­ня гі­бри­дів на вла­сних зем­лях і для вла­сних по­треб.

Тва­рин­ни­цтво

У тва­рин­ни­цтві го­спо­дар­ство спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ви­ро­бни­цтві м’яса сви­ни­ни та ви­ро­щу­ван­ні пле­мін­но­го мо­ло­дня­ку. Для цьо­го утри­мує 20 тис. го­лів сви­ней по­ро­ди лан­драс і ве­ли­кої бі­лої м’ясної ан­глій­ської се­ле­кції, які роз­мі­ще­ні в ме­ха­ні­зо­ва­них при­мі­ще­н­нях се­ми на­се­ле­них пун­ктів. Упро­ва­джу­є­ться ав­то­ма­ти­зо­ва­на си­сте­ма го­дів­лі тва­рин. У пла­нах — на­ро­щу­ва­н­ня по­го­лів’я сви­ней із та­ким роз­ра­хун­ком, щоб у всіх 13 на­се­ле­них пун­ктах, де то­ва­ри­ство орен­дує зем­лю, ді­я­ли не­ве­ли­кі сви­но­ком­пле­кси.

По­пе­ре­дній рік став для ком­па­нії пе­рі­о­дом фі­наль­ної ста­дії від­ра­зу кіль­кох мас­шта­бних про­е­ктів: за­вер­ше­но бу­дів­ни­цтво еле­ва­тор­но-су­шиль­но­го ком­пле­ксу на 300 тис. тонн, тер­мі­на­ла для збе­рі­га­н­ня без­во­дно­го амі­а­ку на 6200 т і під’їзної за­лі­зни­чної ко­лії до еле­ва­тор­но­го ком­пле­ксу про­тя­жні­стю 7 км. Про­дов­жу­ва­ла­ся ро­бо­та в со­ці­аль­ній сфе­рі: три­ва­ло спо­ру­дже­н­ня 8-квар­тир­но­го жи­тло­во­го бу­дин­ку, за­мов­ле­на до­ку­мен­та­ція на бу­дів­ни­цтво 32-квар­тир­но­го бу­дин­ку для за­без­пе­че­н­ня жи­тлом пра­ців­ни­ків го­спо­дар­ства.

Ма­те­рі­аль­но-те­хні­чна ба­за

Го­спо­дар­ство має три зер­но­су­шиль­ні ком­пле­кси пів­ні­чно­а­ме­ри­кан­сько­го та два — за­хі­дно­єв­ро­пей­сько­го ви­ро­бни­цтва по­ту­жні­стю 6 тис. т/до­бу. Для збе­рі­га­н­ня зер­на змон­ту­ва­ли 47 ме­та­ле­вих ав­то­ма­ти­зо­ва­них си­ло­сів за­галь­ною єм­ні­стю 227 тис. тонн. Бі­ля за­лі­зни­чних ко­лій спо­ру­дже­но два тер­мі­на­ли, че­рез які за до­бу мо­жна за­ван­та­жи­ти 40 ва­го­нів. Із 2012 ро­ку діє на до­по­мі­жній за­лі­зни­чній ко­лії пункт для при­йма­н­ня й роз­ван­та­же­н­ня за­лі­зни­чних ци­стерн із без­во­дним амі­а­ком. Є те­хні­ка для до­став­ки на по­ля та вне­се­н­ня в ґрунт ці­єї ефе­ктив­ної мі­не­раль­ної по­жи­ви. Пра­цює агро­хі­мі­чна ла­бо­ра­то­рія.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

Ком­па­нія збу­ду­ва­ла й пе­ре­да­ла на при­ва­ти­за­цію 345 квар­тир з усі­ма по­бу­то­ви­ми ви­го­да­ми. За остан­ні 5 ро­ків без­ко­штов­не жи­тло одер­жа­ли 25 ро­дин. На утри­ма­н­ня ди­тя­чих сад­ків і жи­тла ви­ді­ля­ють май­же 600 тис. грн. На ре­монт й утри­ма­н­ня до­ріг за­галь­но­го ко­ри­сту­ва­н­ня за рік ви­тра­ти ста­нов­лять близь­ко 1,5 млн грн; на га­зи­фі­ка­цію на­се­ле­них пун­ктів — по­над 2 млн грн.

Най­ближ­чі пла­ни

Ком­па­нія пла­нує у пів­то­ра ра­за збіль­ши­ти ви­ро­бни­цтво зер­на (до 300 тис. тонн) без роз­ши­ре­н­ня по­сів­них площ. Для цьо­го вдо­ско­на­лю­ють си­сте­му обро­бі­тку ґрун­ту і до­гля­ду за ро­сли­на­ми. У тва­рин­ни­цтві пла­ну­ють на­ро­сти­ти по­го­лів’я сви­ней м’ясної по­ро­ди до 50 тис.

До­вiд­ка: ТОВ «Зем­ля і Во­ля» утво­ре­не в 2000 ро­ці на ба­зі ко­ли­шньо­го ра­дго­спу-те­хні­ку­му і 13 ре­фор­мо­ва­них КСП. Упро­довж 40 ро­ків го­спо­дар­ство очо­лює Ле­о­нід Яковишин, Ге­рой Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.