ТОВ «Агро-Ета­лон»

Га­чай ШАФIЄВ ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Ми не бо­ї­мо­ся кон­ку­рен­ції: за пра­виль­ної ор­га­ні­за­ції ви­ро­бни­цтва мі­сця під сон­цем ви­ста­чить усім укра­їн­ським са­дів­ни­кам»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

Фа­хів­ці ком­па­нії пра­гнуть зро­би­ти те­хно­ло­гію ве­де­н­ня са­ду най­ін­тен­сив­ні­шою. Ве­ли­ку ува­гу при­ді­ля­ють до­роб­ці ви­ро­ще­но­го вро­жаю — збе­рі­га­н­ня та пе­ре­д­про­да­жну під­го­тов­ку фру­ктів здій­сню­ють із за­лу­че­н­ням най­но­ві­ших те­хно­ло­гій. Ко­жно­го ро­ку тут пла­ну­ють за­кла­да­ти 50 га но­вих на­са­джень і ма­ють на­мір ор­га­ні­зу­ва­ти вла­сну пе­ре­роб­ку.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

На­ве­сні 2013 ро­ку під­при­єм­ство за­кла­ло 60 га ін­тен­сив­но­го яблу­не­во­го са­ду на кра­пель­но­му зро­шен­ні. Во­се­ни ж 2013-го вро­жай на окре­мих ді­лян­ках са­ду ся­гнув 56 т/га, за­га­лом же вда­ло­ся зі­бра­ти близь­ко 11 тис. тонн уро­жаю яблук. Уже два ро­ки по­спіль для ча­сти­ни площ яблу­ні за­сто­со­ву­ють ме­ха­ні­чну обріз­ку, те­хно­ло­гі­чний при­йом зна­чно змен­шив об­сяг ру­чної пра­ці та по­ка­зав до­брі ре­зуль­та­ти — уро­жай­ність яблук на та­ких ді­лян­ках ся­гну­ла 40 т/га. Зав­дя­ки збу­до­ва­но­му су­ча­сно­му схо­ви­щу в се­зо­ні 2012/2013 ро­ку ре­а­лі­за­ція вро­жаю три­ва­ла від жов­тня до трав­ня. За під­сум­ка­ми 2013 ро­ку, 50% ви­ро­ще­них фру­ктів під­при­єм­ство про­да­ло в роз­дрі­бні тор­го­ві ме­ре­жі, ре­шту — по­се­ре­дни­кам. Цех пе­ре­д­про­да­жної під­го­тов­ки бу­ло обла­дна­но су­ча­сною опти­чною сор­ту­валь­ною лі­ні­єю. Фа­су­ва­н­ня яблук здій­сню­ва­ли в три ви­ди та­ри — сі­тки, по­лі­ети­ле­но­ві па­ке­ти й кар­тон­ні ящи­ки. Та­кож осво­ї­ли дрі­бне фа­су­ва­н­ня по 4–6 яблук у пла­сти­ко­вий ло­ток.

Пе­ре­роб­ка

2014 ро­ку під­при­єм­ство пла­нує про­е­кту­ва­н­ня вла­сних по­ту­жно­стей із пе­ре­роб­ки яблук на пю­ре. У подаль­шо­му пю­ре ви­ро­бля­ти­муть про­тя­гом усьо­го ро­ку. Та­кож ком­па­нія на­ла­го­ди­ла ви­го­тов­ле­н­ня вла­сної кар­тон­ної та­ри. У пла­нах є на­ла­го­дже­н­ня ви­ро­бни­цтва пла­сти­ко­вих кон­тей­не­рів, у яких яблу­ка збе­рі­га­ти­му­ться у схо­ви­щах.

Най­ближ­чі пла­ни

Ком­па­нія пла­нує подаль­ше роз­ши­ре­н­ня площ са­ду, а са­ме що­рі­чне за­кла­да­н­ня 40–50 га ін­тен­сив­них на­са­джень яблу­ні. Під­при­єм­ство має на­мір при­дба­ти 20 мі­ні-тра­кто­рів по­ту­жні­стю до 35 к. с., парк ме­ха­ні­чних обріз­чи­ків пла­ну­ють збіль­ши­ти до 8 агре­га­тів.

До­вiд­ка: Під­при­єм­ство за­сно­ва­но 2006 ро­ку, то­ді на зем­лях трьох ко­ли­шніх кол­го­спів бу­ло за­кла­де­но 150 га ін­тен­сив­них на­са­джень яблу­ні й гру­ші. Основ­ною спе­ці­а­лі­за­ці­єю ТОВ «Агро-Ета­лон» є ви­ро­щу­ва­н­ня са­до­ви­ни, пе­ре­ва­жно яблук. Під­при­єм­ство обро­бляє 4,8 тис. га ріл­лі, які роз­та­шо­ва­ні у Тив­рів­сько­му ра­йо­ні Він­ни­цької обла­сті. Са­дом зайня­то 800 га, ре­шту від­ве­де­но під ви­ро­щу­ва­н­ня зер­но­вих і те­хні­чних куль­тур. Основ­ні пло­щі пло­до­роз­са­дни­ка, який має по­ту­жно­сті 1,4 млн са­джан­ців на рік, зо­се­ре­дже­но в Яки­мів­сько­му ра­йо­ні За­по­різь­кої обла­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.