ПАТ «АПК-ІН­ВЕСТ»

Ро­ман РА­СПО­ПОВ ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Ста­біль­ність по­зи­тив­ної ди­на­мі­ки зро­ста­н­ня акти­вів ви­ро­бни­цтва та при­бу­тків до­зво­ляє ком­па­нії за­ли­ша­ти­ся лі­де­ром га­лу­зі»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИ­СОК КОМ­ПА­НІЙ -

Ми­ну­лий рік для Гру­пи ком­па­ній «АПК-ІН­ВЕСТ» від­зна­чив­ся зро­ста­н­ням в усіх на­пря­мах ви­ро­бни­цтва: збіль­ши­ло­ся ви­ро­бни­цтво кор­мів, на­ро­ще­но то­вар­не та ма­то­чне по­го­лів’я. У черв­ні ми­ну­ло­го ро­ку асор­ти­мент про­ду­кції роз­ши­рив­ся зав­дя­ки но­вій тор­го­вій мар­ці «М’ясно — оби­рай, що лю­биш!», а ви­пуск охо­ло­дже­но­го м’яса та го­то­вих м’ясо-ков­ба­сних ви­ро­бів зріс на по­над тре­ти­ну. По­то­чно­го ро­ку в ком­па­нії пра­цю­ють над тим, щоб ко­жен п’ятий кі­ло­грам укра­їн­ської сви­ни­ни був ви­пу­ще­ний ГК «АПК-ІН­ВЕСТ».

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

За під­сум­ка­ми ро­бо­ти 2013 ро­ку, ком­па­нія збіль­ши­ла всі основ­ні ви­ро­бни­чі та фі­нан­со­ві по­ка­зни­ки. Ми­ну­ло­го ро­ку бу­ло вве­де­но в екс­плу­а­та­цію 5-й тва­рин­ни­цький ком­плекс у с. Ми­ро­лю­бів­ці (Кра­сно­ар­мій­ський р-н, До­не­цька обл.), що до­зво­ли­ло збіль­ши­ти по­го­лів’я тва­рин­ни­цьких ком­пле­ксів на 18% — до 256 тис. (з ура­ху­ва­н­ням під­си­сних по­ро­сят) одно­ча­сно­го утри­ма­н­ня. Ма­то­чне ста­до зро­сло на 13% і на­лі­чує 22,4 тис. го­лів. Це до­зво­ли­ло ГК «АПК-ІН­ВЕСТ» збіль­ши­ти ви­ро­бни­цтво сви­ни­ни на 37% — до 37,3 тис. тонн по­рів­ня­но з 2012 ро­ком. У ці­ло­му за ми­ну­лий рік ви­пуск го­то­вих м’ясо-ков­ба­сних ви­ро­бів збіль­шив­ся на 30% і ста­но­вив 4,8 тис. тонн. Зав­дя­ки зро­стан­ню по­го­лів’я на­ро­ще­но ви­пуск про­ду­кції на ком­бі­кор­мо­во­му за­во­ді. Ми­ну­ло­го ро­ку бу­ло ви­ро­бле­но 156 тис. тонн ком­бі­кор­мів, що на 24% біль­ше, ніж у 2012 ро­ці. На­ро­ще­н­ня ком­бі­кор­мо­во­го ви­ро­бни­цтва від­бу­ло­ся зав­дя­ки збіль­шен­ню у 2,5 ра­за ва­ло­во­го збо­ру пше­ни­ці — до 52 тис. тонн, яро­го ячме­ню — у 2 ра­зи( до 15 тис. т), со­ня­шни­ку — на 50% (10,3 тис. т).

Фі­нан­со­ві ре­зуль­та­ти

За­галь­ний об­сяг ін­ве­сти­цій з ура­ху­ва­н­ням во­сьми ро­ків фун­кціо­ну­ва­н­ня про­е­кту ста­но­вив по­над 2,33 млрд грн. Із них у ро­слин­ни­цтво спря­мо­ва­но 140 млн грн, на ви­ро­бни­цтво ком­бі­кор­мів — 264 млн грн, у тва­рин­ни­цтво — 1497 млн грн.

Най­ближ­чі пла­ни

Ком­па­нія ви­йшла на по­над 75% за­яв­ле­ної по­ту­жно­сті ін­ве­сти­цій­но­го пла­ну, пе­ред­ба­че­но­го на 2006–2015 рр. У 2014 ро­ці Гру­па ком­па­ній пла­нує збіль­ши­ти час­тку рин­ку охо­ло­дже­ної сви­ни­ни до 20%, а ков­ба­сних ви­ро­бів — до 5%. До 2015 ро­ку у пов­но­му об­ся­зі бу­дуть осво­є­ні за­пла­но­ва­ні ін­ве­сти­ції та за­без­пе­че­но 3000 ро­бо­чих місць. У пла­нах ком­па­нії — за­пуск дру­го­го про­е­кту з тва­рин­ни­цтва в агро­про­ми­сло­во­му се­кто­рі в Укра­ї­ні; бу­дів­ни­цтво ве­ли­ко­го тва­рин­ни­цько­го ком­пле­ксу в Кур­ській обла­сті (Ро­сія) по­ту­жні­стю 1,2 млн го­лів, який до­зво­лить ком­па­нії ви­йти на пер­спе­ктив­ний ро­сій­ський ри­нок. До­вiд­ка: Гру­па ком­па­ній «АПК-ІН­ВЕСТ» — вер­ти­каль­но ін­те­гро­ва­на агро­про­ми­сло­ва ком­па­нія з пов­ним за­мкне­ним ци­клом ви­ро­бни­цтва: від ви­ро­щу­ва­н­ня зер­но­вих і ви­го­тов­ле­н­ня ком­бі­кор­мів до ви­ро­бни­цтва й ре­а­лі­за­ції м’ясної про­ду­кції. Ви­ро­бни­чі по­ту­жно­сті роз­та­шо­ва­но на те­ри­то­рії Кра­сно­ар­мій­сько­го та Ко­стян­ти­нів­сько­го ра­йо­нів До­не­цької обла­сті. Ком­па­нія є на­ціо­наль­ним лі­де­ром про­ми­сло­во­го ви­ро­бни­цтва сви­ни­ни. На спо­жив­чо­му рин­ку ком­па­нія пред­став­ле­на брен­да­ми «М’ясна ве­сна», «Кол­ба­спи­ще­пром», «Став­рос» та «М’ясно — оби­рай, що лю­биш!».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.