ТДВ «Зо­ря Ін­гу­лу»

Сер­гій КРАВ­ЦОВ ди­ре­ктор «Го­спо­дар­ство, яке має вла­сні пе­ре­ро­бні по­ту­жно­сті, зав­жди є більш стій­ким. Осо­бли­во це сто­су­є­ться са­дів­ни­цтва»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

ТДВ «Зо­ря Ін­гу­лу» ство­ре­но ще 1978 ро­ку та має зна­чний до­свід у са­дів­ни­цтві. Ни­ні під­при­єм­ство актив­но онов­лює са­дів­ни­чі пло­щі: на за­мі­ну ста­рим на­са­дже­н­ням за­кла­да­ють су­ча­сні ін­тен­сив­ні са­ди зер­ня­тко­вих і кі­сто­чко­вих куль­тур. Ба­га­то ува­ги при­ді­ля­ють ви­про­бо­ву­ван­ню но­вих сор­тів і впро­ва­джен­ню но­вих те­хно­ло­гі­чних при­йо­мів, то­му здій­сню­ють за­кла­да­н­ня чи­слен­них до­слі­дів. Май­же по­ло­ви­ну сві­жої про­ду­кції го­спо­дар­ство ре­а­лі­зує че­рез ве­ли­кі роз­дрі­бні ме­ре­жі, але й не цу­ра­є­ться і не­ве­ли­ких опто­ви­ків. Стій­ко­сті бі­зне­су до­да­ють вла­сні пе­ре­ро­бні по­ту­жно­сті.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

Ча­сти­ну са­ду, що ним опі­ку­ва­ли­ся в го­спо­дар­стві, бу­ло за­кла­де­но по­над 20 ро­ків то­му за тра­ди­цій­ною на той час те­хно­ло­гі­єю. Ни­ні ці насадження актив­но за­мі­ню­ють на но­ві — за мен­шої пло­щі во­ни да­ють зна­чно ви­щий уро­жай та є ефе­ктив­ні­ши­ми еко­но­мі­чно. 2013 ро­ку бу­ло за­кла­де­но 5 га ін­тен­сив­но­го са­ду гру­ші лі­тніх сор­тів за схе­мою роз­та­шу­ва­н­ня де­рев 3,7 X 1,4 м, ін­тен­сив­ний яблу­не­вий сад по­са­дже­но на пло­щі 14 га за схе­мою 3,5 X 1 м. На пло­щі 100 га роз­по­ча­то ре­куль­ти­ва­цію зе­мель (ви­кор­чо­ву­ва­н­ня), які бу­ли під ста­ри­ми на­са­дже­н­ня­ми. На­ве­сні 2014 ро­ку за­кла­ли 15 га са­ду али­чі. Усі насадження обла­дна­но кра­пель­ним зро­ше­н­ням.

Роз­ви­ток ін­фра­стру­кту­ри

2012 ро­ку вве­де­но в екс­плу­а­та­цію су­ча­сне фру­кто­схо­ви­ще по­ту­жні­стю збе­рі­га­н­ня 1 тис. тонн на осно­ві те­хно­ло­гії РГС.

Збут і пе­ре­роб­ка

Ви­ро­ще­ну про­ду­кцію ре­а­лі­зу­ють че­рез кіль­ка за­галь­но­укра­їн­ських роз­дрі­бних ме­реж, спів­пра­цю­ють та­кож і з мі­сце­ви­ми су­пер­мар­ке­та­ми — про­тя­гом ро­ку вла­сним ав­то­тран- спор­том що­ти­жня до­став­ля­ють про­ду­кцію. У су­пер­мар­ке­ти по­тра­пляє близь­ко 45% ви­ро­ще­ної са­до­ви­ни, ре­шту ку­пу­ють по­се­ре­дни­ки й опто­ви­ки. На під­при­єм­стві пра­цює цех із пе­ре­роб­ки фру­ктів на пю­ре, яке па­ку­ють у 200-лі­тро­ву асе­пти­чну упа­ков­ку. Подаль­ши­ми йо­го спо­жи­ва­ча­ми є кон­серв­ні за­во­ди, які ви­го­тов­ля­ють із ньо­го сік або по­ви­дло.

Най­ближ­чі пла­ни

У най­ближ­чі кіль­ка ро­ків під­при­єм­ство пла­нує про­дов­жу­ва­ти онов­ле­н­ня на­са­джень. 2014 ро­ку за­пла­но­ва­но за­кла­сти 15 га ін­тен­сив­но­го са­ду че­ре­шні, 2015–2016 рр. — 25 га ін­тен­сив­но­го са­ду яблу­ні. Та­кож здій­сню­ва­ти­ме­ться роз­кор­чо­ву­ва­н­ня ста­рих са­дів. Щоб пов­ною мі­рою за­до­воль­ня­ти ви­мо­ги роз­дрі­бних ме­реж що­до яко­сті яблук, пла­ну­ють змон­ту­ва­ти но­ву та су­ча­сну сор­ту­валь­ну лі­нію. Про­те всі пла­ни за­ле­жать від ви­ко­на­н­ня дер­жа­вою сво­їх зо­бов’язань що­до під­трим­ки га­лу­зі за при­кла­дом Поль­щі.

До­вiд­ка: ТДВ «Зо­ря Ін­гу­лу» ство­ре­но 1978 ро­ку. Ни­ні під­при­єм­ство має в обро­бі­тку 1200 га угідь, з яких під са­до­ві насадження зайня­то 556 га. На ре­шті пло­щі ви­ро­щу­ють зер­но­ві й те­хні­чні куль­ту­ри. Пі­сля ви­кор­чо­ву­ва­н­ня ста­рих на­са­джень ча­сти­на зе­мель ни­ні пе­ре­бу­ває в ста­ні ре­куль­ти­ва­ції. Ви­ро­щу­ють зер­ня­тко­ві й кі­сто­чко­ві куль­ту­ри. Пло­ща яблу­не­во­го са­ду — 270 га, із них 200 га — су­ча­сні ін­тен­сив­ні насадження. Основ­ни­ми сор­та­ми яблук (до 80% ви­ро­щу­ва­н­ня) є Джо­на­голд і кло­ни, Гол­ден Де­лі­шес і кло­ни, Ре­нет Си­ми­рен­ка, Га­ла, Чем­піон. Асор­ти­мент кі­сто­чко­вих куль­тур до­сить ши­ро­кий — пер­сик, сли­ва, абри­ко­са, али­ча, ви­шня, че­ре­шня, що до­зво­ляє за­без­пе­чу­ва­ти пер­со­нал по­стій­ною ро­бо­тою про­тя­гом усьо­го ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.