ГК Ovostar Union

Бо­рис Бє­лі­ков ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «У ком­па­нії оно­вив­ся склад ме­не­джмен­ту, збіль­шив­ся об­сяг ви­ро­бле­ної про­ду­кції та по­лі­пши­ли­ся фі­нан­со­ві по­ка­зни­ки»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

Гру­па ком­па­ній Ovostar Union вхо­дить до трій­ки най­по­ту­жні­ших ви­ро­бни­ків ку­ря­чо­го яй­ця в Укра­ї­ні. Ком­па­нія про­дов­жує на­ро­щу­ва­ти ви­ро­бни­цтво ку­ря­чо­го яй­ця та яє­чних про­ду­ктів, бу­дує но­ві ви­ро­бни­чі май­дан­чи­ки й по­ту­жно­сті для збе­рі­га­н­ня зер­на. Ма­кси­маль­ні зу­си­л­ля спря­мо­вує на по­гли­бле­н­ня вер­ти­каль­ної ін­те­гра­ції бі­зне­су та збіль­ше­н­ня йо­го ка­пі­та­лі­за­ції.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

2013 ро­ку Ovostar Union на­ро­сти­ла ви­ро­бни­чі по­ту­жно­сті зав­дя­ки бу­дів­ни­цтву чо­ти­рьох но­вих пта­шни­ків на Ва­силь­ків­сько­му ви­ро­бни­чо­му май­дан­чи­ку. Це до­зво­ли­ло збіль­ши­ти за­галь­ну кіль­кість по­го­лів’я пти­ці на 19% (до 5,0 млн), по­го­лів’я кур­ки-не­су­чки зро­сло на 24% — до 3,9 млн. Для за­без­пе­че­н­ня вла­сних го­спо­дарств кор­ма­ми на Ва­силь­ків­сько­му ви­ро­бни­чо­му ком­пле­ксі вве­ли в екс­плу­а­та­цію до­да­тко­ві по­ту­жно­сті зі збе­рі­га­н­ня зер­на міс­ткі­стю 10,5 тис. тонн. Про­тя­гом ми­ну­ло­го ро­ку на під­при­єм­стві ви­ро­бле­но 893 млн шт. ку­ря­чо­го яй­ця, що на 24% біль­ше, ніж 2012 ро­ку. По­рів­ня­но з 2012 ро­ком ком­па­нія збіль­ши­ла ре­а­лі­за­цію хар­чо­вих ку­ря­чих яєць на 32%, до 585 млн. шт. Ви­со­кий по­пит на ку­ря­че яй­це в Укра­ї­ні в дру­го­му пів­річ­чі 2013 ро­ку, а та­кож збіль­ше­н­ня ці­ни ре­а­лі­за­ції до­зво­ли­ли ком­па­нії пе­ре­ви­щи­ти очі­ку­ва­ний рі­вень при­бу­тку за рік. Так, не­а­у­до­ва­на ви­ру­чка збіль­ши­ла­ся до 652 млн грн про­ти 482 млн грн у 2012-му.

Пе­ре­роб­ка

У 2013 ро­ці ком­па­нія пе­ре­ро­би­ла 266 млн шт. яєць, що на 12 млн яєць біль­ше, ніж 2012-го. Та­ким чи­ном, об­ся­ги ре­а­лі­за­ції рід­ких і су­хих яє­чних про­ду­ктів збіль­ши­ли­ся на 35% — до 6803 т, і на 8% — до 1508 т (2012 рік: 5032 і 1398 т) від­по­від­но. Се­ре­дня ці­на ре­а­лі­за­ції рід­ких яє­чних про­ду­ктів зро­сла на 3% — до 15,83 грн/кг, су­хих — зни­зи­ла­ся на 4%, ста­но­вив­ши 45,63 грн/кг (2012 рік: рід­кі яє­чні про­ду­кти — 15,40 грн/кг, су­хі яє­чні про­ду­кти — 47,35 грн/кг). Одне з під­при­ємств гру­пи ТОВ «Ово­стар» (ви­ро­бни­цтво яє­чних про­ду­ктів) отри­ма­ло сер­ти­фі­кат FSSC 22000. Схе­ма сер­ти­фі­ка­ції FSSC 22000, схва­ле­на GFSI (Global Food Safety Initiative), до­зво­ляє ком­па­нії спів­пра­цю­ва­ти з ве­ли­ки­ми мі­жна­ро­дни­ми хар­чо­ви­ми під­при­єм­ства­ми та рі­тей­ле­ра­ми по всьо­му сві­ту.

Най­ближ­чі пла­ни

У 2014 ро­ці в пла­нах ком­па­нії бу­дів­ни­цтво но­вих пта­шни­ків на Ста­ви­щан­сько­му ви­ро­бни­чо­му май­дан­чи­ку для утри­ма­н­ня 1,2 млн ку­рей-не­су­чок. Ви­ро­бни­цтво яєць у 2014 ро­ці пла­ну­є­ться збіль­ши­ти до 1,2 млрд шт., яє­чних про­ду­ктів — до 9 тис. тонн.

До­вiд­ка: Гру­па ком­па­ній Ovostar Union має вер­ти­каль­но ін­те­гро­ва­ну ор­га­ні­за­цій­ну стру­кту­ру бі­зне­су й ви­ро­бляє про­ду­кцію під тор­го­ви­ми мар­ка­ми Ovostarтм (ви­ро­бни­цтво яє­чних про­ду­ктів) та Ясен­світтм (ви­ро­бни­цтво хар­чо­вих ку­ря­чих яєць). До скла­ду гру­пи вхо­дять два ком­бі­кор­мо­ві за­во­ди за­галь­ною по­ту­жні­стю ви­ро­бни­цтва 56 т/год, що пов­ні­стю за­без­пе­чу­ють по­тре­бу пта­хо­фа­брик гру­пи в ком­бі­кор­мах. Усі ви­ро­бни­чі май­дан­чи­ки гру­пи ком­па­ній роз­та­шо­ва­ні в Ки­їв­ській обла­сті.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.