ТОВ «ВПК-Агро»

Во­ло­ди­мир КОР­СУН ди­ре­ктор «Важ­кі фі­нан­со­ві умо­ви го­спо­да­рю­ва­н­ня — най­силь­ні­ший сти­мул для роз­ви­тку й удо­ско­на­ле­н­ня ком­па­нії»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

«ВПК-Агро» кіль­ка ро­ків по­спіль вхо­дить до де­ся­тки най­по­ту­жні­ших ово­че­вих го­спо­дарств Укра­ї­ни. Ком­па­нія є лі­де­ром із ви­ро­бни­цтва ка­пу­сти, піо­не­ром із ви­ро­щу­ва­н­ня ко­ре­не­плі­дної се­ле­ри. На ба­зі го­спо­дар­ства про­во­дять ви­про­бу­ва­н­ня но­вих сор­тів і гі­бри­дів рі­зних ви­дів ка­пуст усі за­ру­бі­жні на­сін­нє­ві ком­па­нії, що пред­став­ле­ні в на­шій кра­ї­ні. Тут же в су­ча­сно­му по­ту­жно­му ово­че­схо­ви­щі про­во­дять екс­пе­ри­мент на пре­дмет леж­ко­сті й збе­ре­же­н­ня то­вар­них яко­стей ви­ро­ще­них ово­че­вих но­ви­нок. Крім того, ві­тчи­зня­ні спо­жи­ва­чі мо­жуть ску­шту­ва­ти ша­тко­ва­ну ка­пу­сту, за­со­ле­ні огір­ки й по­мі­до­ри під ТМ «ВПК-Агро», ви­ро­бле­ні в го­спо­дар­стві.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

Фі­нан­со­ви­ми ре­зуль­та­та­ми се­зо­ну-2013 у го­спо­дар­стві не­за­до­во­ле­ні. І не див­но, адже про­філь­на йо­го куль­ту­ра — ка­пу­ста — чи не єди­на з бор­що­во­го на­бо­ру не про­де­мон­стру­ва­ла ці­но­во­го ро­сту ми­ну­ло­го ро­ку. Про­те вар­тість ін­ших ово­чів, які ви­ро­щу­ють у го­спо­дар­стві: бу­ря­ки (уро­жай­ність у пер­шо­му обо­ро­ті — 90 т/га, у дру­го­му — 50 т/га), мор­ква (60–70 т/га), ци­бу­ля, кар­то­пля, се­ле­ра, то­ма­ти до­по­мо­гли йо­му збе­рег­ти ви­со­кий рі­вень рен­та­бель­но­сті. То ж зав­дя­ки ра­ціо­наль­но­му асор­ти­мен­тно­му ря­ду куль­тур під­при­єм­ство то­рік змо­гло про­дов­жи­ти бу­дів­ни­цтво по­ту­жно­стей зі збе­рі­га­н­ня та при­дба­ти кіль­ка тра­кто­рів.

Пе­ре­роб­ка

Ра­ні­ше вла­сна пер­вин­на пе­ре­роб­ка на під­при­єм­стві обме­жу­ва­ла­ся ква­ше­ною ка­пу­стою. Про­те, зва­жа­ю­чи на те, що цей ри­нок де­мон­струє по­стій­ний ріст у се­ре­дньо­му на 20%, ком­па­нія ви­рі­ши­ла роз­ши­рю­ва­ти ви­ро­бни­цтво. Так, то­рік під ТМ «ВПК-Агро» у ме­ре­жах су­пер­мар­ке­тів «АТБ» з’яви­ли­ся со­ло­ні огір­ки й по­мі­до­ри. Су­ку­пно бу­ло ре­а­лі­зо­ва­но по­над 1000 т пе­ре­ро­бле­них ово­чів. Та­кож від­прав­ле­но про­бну пар­тію со­лінь на екс­порт.

Збут про­ду­кції

Фа­кти­чно 90% ви­ро­ще­ної про­ду­кції «ВПКАгро» ре­а­лі­зує че­рез ме­ре­жу су­пер­мар­ке­тів «АТБ». На­ро­щен­ню об­ся­гів по­ста­вок по­с­при­я­ло від­кри­т­тя ре­гіо­наль­но­го роз­по­діль­чо­го цен­тру ці­єї тор­го­вель­ної ме­ре­жі на Дніпропетровщині. Для за­до­во­ле­н­ня по­треб рі­тей­ле­ра го­спо­дар­ство урі­зно­ма­ні­тни­ло асор­ти­мент ви­ро­щу­ва­них ви­дів ка­пу­сти, то ж те­пер про­по­нує спо­жи­ва­че­ві ово­чі як у бю­дже­тно­му, так і най­до­рож­чо­му ці­но­во­му се­гмен­ті. Спів­пра­цює го­спо­дар­ство і з пе­ре­ро­бни­ми під­при­єм- ства­ми. З ово­чів, ви­ро­ще­них у го­спо­дар­стві, на­ціо­наль­ний опе­ра­тор рин­ку про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня гли­бо­ко­го за­мо­ро­жу­ва­н­ня Frozen Group ви­го­тов­ляє рі­зні ви­ди за­мо­ро­же­них ово­че­вих су­мі­шей, що про­да­ю­ться під 11 privat label.

Най­ближ­чі пла­ни

Із 2014 ро­ку го­спо­дар­ство ви­ро­щу­ва­ти­ме ово­чі на 800 га. На до­да­тко­во орен­до­ва­них 250 га пла­ну­ють ви­ро­щу­ва­ти со­лод­кий пе­рець і ци­бу­лю, роз­ши­рять ви­ро­бни­чі пло­щі й під се­ле­рою. По­сів­ні пло­щі під ка­пу­стою, мор­квою, бу­ря­ка­ми, кар­то­плею сут­тє­вих змін не за­зна­ють. Та­кож го­спо­дар­ство пла­нує зо­се­ре­ди­ти­ся на вдо­ско­на­лен­ні агро­те­хно­ло­гій, які до­зво­лять на­ро­сти­ти вал про­ду­кції та зни­зи­ти її со­бі­вар­тість.

До­вiд­ка: ТОВ «ВПК-Агро» обро­бляє по­над 800 га по­лив­них зе­мель у Ма­гда­ли­нів­сько­му ра­йо­ні Дні­про­пе­тров­ської обла­сті. Го­спо­дар­ство є лі­де­ром із ви­ро­бни­цтва ка­пу­сти й ко­ре­не­плі­дної се­ле­ри, ви­ро­щує весь бор­що­вий на­бір — кар­то­плю, то­ма­ти, пер­ці то­що. У го­спо­дар­стві ме­ха­ні­зо­ва­но про­це­си са­ді­н­ня, зби­ра­н­ня, до­роб­ки й пер­вин­ної пе­ре­роб­ки ово­че­вих куль­тур (ша­тку­ва­н­ня, со­лі­н­ня).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.