Agro Generation

Джон Шмор­гун пре­зи­дент ком­па­нії «Стра­те­гія цьо­го ро­ку – оптимізація, най­ефе­ктив­ні­ше за­сто­су­ва­н­ня тих ре­сур­сів і по­ту­жно­стей, які ком­па­нія отри­ма­ла пі­сля об’єд­на­н­ня акти­вів»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

Ком­па­нія Agro Generation 14 жов­тня 2013 ро­ку об’єд­на­ла­ся з агро­хол­дин­гом Harmelia, що збіль­ши­ло її зе­мель­ний банк і ство­ри­ло умо­ви для ефе­ктив­ні­шо­го ви­ро­бни­цтва сіль­сько­го­спо­дар­ської про­ду­кції. При­дба­н­ня еле­ва­то­ра в Хар­ків­ській обла­сті, удо­ско­на­ле­н­ня ви­ро­бни­цтва сіль­гос­пкуль­тур спри­я­ли збіль­шен­ню при­бу­тко­во­сті. Подаль­ші удо­ско­на­ле­н­ня ор­га­ні­за­цій­ної стру­кту­ри ком­па­нії, оптимізація за­сто­су­ва­н­ня ма­те­рі­аль­них і те­хні­чних ре­сур­сів, збіль­ше­н­ня еле­ва­тор­них по­ту­жно­стей, за­пла­но­ва­ний екс­порт зер­на ство­рю­ють умо­ви для зро­ста­н­ня по­ка­зни­ків EBITDA агро­хол­дин­гу.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

Від­по­від­но до умов зли­т­тя ком­па­ній Agro Generation та Harmelia, 62% акцій об’єд­на­ної ком­па­нії ві­ді­йшло вла­сни­кам Harmelia (ін­ве­сти­цій­но­му фон­ду ком­па­нії SigmaBleyzer Southeast European Fund IV), ре­шта 38% — акціо­не­рам ко­ли­шньої ком­па­нії AgroGeneration. Акції но­во­ство­ре­ної ком­па­нії про­дов­жу­ють тор­гу­ва­ти­ся на NYSE Alternext у Па­ри­жі. Ра­да ди­ре­кто­рів скла­да­є­ться з 11 осіб, 6 з яких — пред­став­ни­ки ком­па­нії SigmaBleyzer, і5— пред­став­ни­ки акціонерів ко­ли­шньої ком­па­нії AgroGeneration. Пре­зи­ден­том об’єд­на­ної ком­па­нії AgroGeneration бу­ло при­зна­че­но Джо­на Шмор­гу­на (екс-пре­зи­дент ком­па­нії Harmelia), го­ло­вою ра­ди ди­ре­кто­рів но­вої ком­па­нії став Майкл Блей­зер — пре­зи­дент ком­па­нії SigmaBleyzer.

Те­хні­чне пе­ре­озбро­є­н­ня

При­дба­но еле­ва­тор у Хар­ків­ській обла­сті по­ту­жні­стю 40 тис. тонн, за­галь­ні по­ту­жно­сті для збе­рі­га­н­ня зер­на ся­гну­ли 200 тис. тонн.

Най­ближ­чі пла­ни

Подаль­ший роз­ви­ток ком­па­нії пов’язу­ють з Укра­ї­ною, акти­ви в Ар­ген­ти­ні вирішено про­да­ти. У 2014 ро­ці про­дов­жи­ться стру­кту­ри­за­ція ком­па­нії. Най­ближ­ча мета — аде­ква­тно роз­по­ді­ли­ти на­яв­ні те­хні­ко-те­хно­ло­гі­чні ре­сур­си агро­хол­дин­гу. Це сто­су­є­ться опти­маль­но­го за­ван­та­же­н­ня спе­ці­а­лі­стів, ма­шин й обладнання: тра­кто­рів, ком­бай­нів, при­чі­пної те­хні­ки. Управ­лін­ські офі­си пра­цю­ва­ти­муть у Льво­ві й Хар­ко­ві, го­лов­ний — у Ки­є­ві. Сі­во­змі­на по­пов­ни­ться куль­ту­ра­ми, ви­ро­щу­ва­н­ня яких рен­та­бель­не на За­хо­ді Укра­ї­ни, – соя, ячмінь, рі­пак. Оскіль­ки ком­па­нія від­чу­ває по­тре­бу в по­ту­жно­стях для збе­рі­га­н­ня в за­хі­дних обла­стях, у ре­гіо­ні пла­ну­є­ться бу­дів­ни­цтво або орен­да еле­ва­то- рів. Та­кож агро­хол­динг має на­мір зайня­ти­ся трей­дин­гом, для чо­го пла­ну­є­ться ство­ре­н­ня екс­порт­но­го під­роз­ді­лу.

До­вiд­ка: Ком­па­нія Agro Generation ство­ре­на 2007 ро­ку фран­цузь­ким бі­зне­сме­ном Шар­лем Бе­гбе­де­ром. У 2010 ро­ці в хо­ді при­ва­тно­го роз­мі­ще­н­ня на бір­жі NYSE Alternext у Па­ри­жі ком­па­нія за­лу­чи­ла 12 млн єв­ро за 25%, а в 2011 ро­ці — ще 11,5 млн за 16,4%. Harmelia за­сно­ва­на фон­дом ком­па­нії SigmaBleyzer Southeast European Fund IV у 2010 ро­ці. SigmaBleyzer — один із най­біль­ших між­на­ро­дних ін­ве­сти­цій­них фон­дів у Схі­дній Єв­ро­пі з акти­ва­ми під управ­лі­н­ням за­галь­ною вар­ті­стю по­над 1 млрд дол. і 20-рі­чним до­сві­дом ді­яль­но­сті в Укра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.