ТзОВ «Да­но­ша»

Том АКСЕЛЬГААРД го­ло­ва На­гля­до­вої ра­ди «Укра­ї­на — одна з кра­їн, де економіка — рин­ко­ва, а вну­трі­шній ри­нок — не­на­си­че­ний. То­му тут пра­цю­ва­ти ці­ка­ві­ше, ніж в ЄС»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

Ва­жли­вою для ТзОВ «Да­но­ша» по­ді­єю 2013 ро­ку бу­ло від­кри­т­тя біо­га­зо­во­го за­во­ду по­ту­жні­стю 1 МВт. Під­при­єм­ство та­кож на­ро­сти­ло по­го­лів’я сви­но­ма­ток зав­дя­ки за­ве­зе­ним з Да­нії 2 тис. ма­то­чних тва­рин і за­вер­ши­ло пер­шу чер­гу сви­но­ком­пле­ксу в се­лі Де­лі­є­во Га­ли­цько­го ра­йо­ну.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

Бу­ло зі­бра­но близь­ко 32 тис. тонн зер­но­вих, основ­ні з яких – ози­мі пше­ни­ця та рі­пак, ку­ку­ру­дза то­що. На кі­нець ро­ку під­при­єм­ство збіль­ши­ло площу орен­до­ва­них зе­мель на 1 тис. га у Ка­лу­сько­му, Га­ли­цько­му та Жи­да­чів­сько­му ра­йо­нах. Тож те­пер за­галь­ний банк зем­лі ТзОВ «Да­но­ша» ста­но­вить 11 тис. га. Ми­ну­ло­го ро­ку за­ве­зе­но 2 тис. го­лів сви­ней для ком­пле­кта­ції пер­шої чер­ги сви­но­ком­пле­ксу (с. Де­лі­є­во Га­ли­цько­го р-ну).

Роз­ви­ток ін­фра­стру­кту­ри

Роз­по­ча­то про­цес роз­ши­ре­н­ня по­ту­жно­стей ком­бі­кор­мо­во­го ви­ро­бни­цтва 17 т кор­му/год, зокре­ма збу­до­ва­но но­вий склад по­ту­жні­стю 9500 т для збе­рі­га­н­ня зер­на та ла­бо­ра­то­рію, яка здій­снює пе­ре­вір­ку си­ро­ви­ни й го­то­вих кор­мів за та­ки­ми основ­ни­ми по­ка­зни­ка­ми, як про­те­їн, во­ло­гість то­що. За­мі­не­но те­хно­ло­гі­чне уста­тку­ва­н­ня на но­ве. Зна­чні змі­ни від­бу­ли­ся у від­ді­лі ро­слин­ни­цтва — обла­што­ва­но сто­ян­ку та кри­тий ан­гар для сіль­сько­го­спо­дар­ської те­хні­ки.

Фі­нан­со­ві ре­зуль­та­ти

Із ме­тою роз­ши­ре­н­ня ді­яль­но­сті ТзОВ «Да­но­ша», по­лі­пше­н­ня ути­лі­за­ції від­хо­дів, під­ви­ще­н­ня по­ка­зни­ків біо­ло­гі­чної без­пе­ки та стан- дар­тів по­во­дже­н­ня з тва­ри­на­ми від­по­від­но до норм ЄС, ком­па­нія за­лу­чи­ла кре­дит у роз­мі­рі 35 млн єв­ро від Єв­ро­пей­сько­го бан­ку ре­кон­стру­кції та роз­ви­тку (ЄБРР). Ко­шти бу­дуть спря­мо­ва­ні на бу­дів­ни­цтво двох біо­га­зо­вих уста­но­вок на фер­мах в Іва­но-Фран­ків­ській обла­сті, які ра­зом ви­ро­бля­ти­муть по­над 15 тис. МВт еле­ктро­енер­гії й те­пла на рік. Та­кож очі­ку­є­ться, що ці біо­га­зо­ві уста­нов­ки до­зво­лять зна­чно змен­ши­ти ви­ки­ди пар­ни­ко­вих га­зів на фер­мах.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

У 2013 ро­ці Со­ці­аль­ний фонд ком­па­нії на­дав під­трим­ку мі­сце­вій гро­ма­ді на су­му 625 тис. грн, зав­дя­ки чо­му бу­ло ре­а­лі­зо­ва­но по­над 20 про­е­ктів.

Най­ближ­чі пла­ни

У ком­па­нії пла­ну­ють ви­йти на пов­ну по­ту­жність ро­бо­ти біо­га­зо­во­го за­во­ду та про­дов­жи­ти бу­дів­ни­цтво двох сви­но­ком­пле­ксів у Га­ли­цько­му ра­йо­ні: ма­то­чни­ка та від­го­ді­вель­но­го ком­пле­ксу на 12 тис. го­лів. Та­ке зро­ста­н­ня по­го­лів’я має за­без­пе­чить ком­па­нії до 2017 ро­ку 7–8% на українському рин­ку сви­ни­ни. Для до­ся­гне­н­ня цих ці­лей час­тко­во бу­дуть спря­мо­ва­ні ко­шти за­лу­че­но­го у ЄБРР кре­ди­ту на 35 млн. єв­ро

До­вiд­ка: ТзОВ «Да­но­ша» — укра­їн­ська сіль­сько­го­спо­дар­ська ком­па­нія, яка на­ле­жить дан­ським ін­ве­сто­рам. Бу­ла ство­ре­на у черв­ні 2004 ро­ку в с. Ко­пан­ки не­по­да­лік від мі­ста Ка­луш (Іва­но-Фран­ків­ська обл.). Під­при­єм­ство на­ле­жить до гру­пи Axzon (Да­нія). Ком­па­нія скла­да­є­ться з трьох ді­ю­чих фер­мер­ських комплексів у Ка­лу­сько­му ра­йо­ні та двох у Га­ли­цько­му, крім того, на сьо­го­дні ве­де­ться бу­дів­ни­цтво ще двох сви­но­ком­пле­ксів у Га­ли­цько­му ра­йо­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.