ТОВ «Ві­тчи­зна»

Сер­гій ЧИ­ЖИК ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Пра­цю­ва­ти в га­лу­зі тва­рин­ни­цтва важ­ко й ри­зи­ко­ва­но, але якщо отри­му­ва­ти від цьо­го за­до­во­ле­н­ня, як ми, то є сенс цим за­йма­ти­ся»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИ­СОК КОМ­ПА­НІЙ -

Мо­ло­ко — один із го­лов­них про­ду­ктів ви­ро­бни­цтва ТОВ «Ві­тчи­зна», що на Сум­щи­ні, а мо­ло­чне тва­рин­ни­цтво — один із го­лов­них на­пря­мів бі­зне­су. Ми­ну­лий рік озна­ме­ну­вав­ся під­го­тов­кою під­при­єм­ства до роз­ши­ре­н­ня мо­ло­чно­го ста­да до 3500 го­лів. Так, у с. Шпо­тів­ка (Ко­но­топ­ський р-н, Сум­ська обл.) ком­па­нія за­кін­чи­ла ре­кон­стру­кцію фер­ми на 1200 фу­ра­жних ко­рів. Бу­ло збу­до­ва­но від­го­ді­вель­ну фер­му для утри­ма­н­ня би­чків, обла­што­ва­но кор­мо­схо­ви­ща, по­нов­ле­но тра­ктор­ний парк, а для обі­грі­ву до­ї­ль­но­го за­лу, по­бу­то­вих при­мі­щень і на­грі­ва­н­ня во­ди спе­ці­аль­но спо­ру­ди­ли ко­тель­ню на дро­вах.

Те­хні­чне пе­ре­озбро­є­н­ня

У 2013 ро­ці під­при­єм­ство оно­ви­ло тра­ктор­ний парк. Бу­ло при­дба­но три но­ві іно­зем­ні тра­кто­ри, ци­стер­ну для вне­се­н­ня рід­ко­го гною, кор­мо­змі­шу­вач, два при­че­пи на 12 т для ви­ве­зе­н­ня гною і ще кіль­ка оди­ниць ін­шої до­по­мі­жної те­хні­ки.

Мо­дер­ні­за­ція ви­ро­бни­цтва

Ми­ну­ло­го ро­ку під­при­єм­ство за­вер­ши­ло ре­кон­стру­кцію фер­ми на 1200 фу­ра­жних ко­рів із ме­тою роз­ши­ре­н­ня ста­да до 3,5 тис. го­лів. У го­спо­дар­стві вста­нов­ле­но два до­ї­ль­ні за­ли ти­пу «Па­ра­лель» єв­ро­пей­сько­го ви­ро­бни­цтва. Один основ­ний — 2 x 20, дру­гий до­по­мі­жний для роз­дою но­во­тіль­них ко­рів — 1 Ч 4. Для утри­ма­н­ня би­чків спе­ці­аль­но збу­ду­ва­ли від­го­ді­вель­ну фер­му на 660 го­лів. Для обі­грі­ву до­ї­ль­но­го за­лу, по­бу­то­вих при­мі­щень і на­грі­ва­н­ня во­ди на те­ри­то­рії го­спо­дар­ства збу­ду­ва­ли ко­тель­ню на дро­вах на 95 кВ.

Збут про­ду­кції

За ми­ну­лий рік під­при­єм­ство отри­ма­ло 8,640 млн тонн мо­ло­ка. Се­ре­дній рі­чний на­дій на ко­ро­ву ста­но­вить близь­ко 7000 л. Про­ду­кція ли­ше екс­тра кла­су, яку ре­а­лі­зо­ву­ють на за­вод «Га­ла­ктон» у Ки­є­ві, а під­ро­ще­них би­чків зда­ють на м’ясо­ком­бі­нат у Ко­но­то­пі. Мо­ло­дих те­ли­чок го­спо­дар­ство не ре­а­лі­зує, адже пла­нує роз­ши­рю­ва­ти­ся за ра­ху­нок на­ро­ще­н­ня за­галь­но­го по­го­лів’я мо­ло­чної ВРХ.

Най­ближ­чі пла­ни

Стра­те­гія роз­ви­тку го­спо­дар­ства на най­ближ­чі ро­ки пе­ред­ба­чає на­ро­ще­н­ня дій­но­го ста­да та збіль­ше­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва. У 2014 ро­ці під­при­єм­ство пла­нує ре­кон­стру­ю­ва­ти фер­ми, що в с. Тер­нів­ка, на 500 дій­них ко­рів і пе­ре­йти з прив’язно­го на без­прив’язне утри­ма­н­ня. Крім то­го, там бу­де вста­нов­ле­но до­ї­ль­ну за­лу ти­пу па­ра­лель 2 Ч 10 ви­ро­бни­цтва ком­па­нії «Де Ла­валь».

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

На ра­зі в го­спо­дар­стві в стру­кту­рі тва­рин­ни­цтва пра­цю­ють 110 осіб із Шпо­тів­ки та нав­ко­ли­шніх сіл. На роз­ви­ток гро­мад, на те­ри­то­рії яких го­спо­да­рює при­ва­тне під­при­єм­ство, за рік бу­ло ви­ді­ле­но близь­ко 280 тис. грн. Та­кож під­при­єм­ство ре­а­лі­зо­вує про­ект «Здо­ро­ві ді­ти — здо­ро­ва на­ція», у рам­ках яко­го про­во­дить екс­кур­сії, при­го­щає мо­ло­ком, крім то­го, шко­ля­рі ма­ють змо­гу озна­йо­ми­ти­ся з ви­ро­бни­цтвом мо­ло­ка на мо­ло­чних по­ту­жно­стях під­при­єм­ства.

До­вiд­ка: ТОВ «Ві­тчи­зна» — су­ча­сний ве­ли­ко­то­вар­ний мо­ло­чний ком­плекс. До 2005 ро­ку під­при­єм­ство за­йма­ло­ся ви­ня­тко­во ро­слин­ни­цтвом. За­йма­ю­ться мо­ло­чним тва­рин­ни­цтвом 9 ро­ків. Спо­ча­тку при­дба­ли один ді­ю­чий ко­рів­ник і кіль­ка на­пів­зруй­но­ва­них, де утри­му­ва­ло­ся 300 го­лів ВРХ, із них 160 дій­них ко­рів. Сьо­го­дні на під­при­єм­стві утри­му­ють 3100 го­лів мо­ло­чної ВРХ, з яких 1250 дій­них ко­рів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.