Agrokultura AB

Iгор БУЧАЦЬКИЙ ке­ру­ю­чий ди­ре­ктор в Укра­ї­ні «Поточного ро­ку ми кон­цен­тру­ва­ти­ме­мо­ся на під­ви­щен­ні по­ка­зни­ків уро­жай­но­сті та зни­жен­ні со­бі­вар­то­сті ви­ро­ще­ної про­ду­кції»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

2013 рік був не­про­стим ро­ком для швед­сько­го агро­хол­дин­гу го­лов­не че­рез па­ді­н­ня цін на сіль­госп­про­ду­кцію. Тим не мен­ше ке­рів­ни­цтво ком­па­нії під­ви­щи­ло про­ду­ктив­ність зав­дя­ки еко­но­мії ко­штів і від­чу­жен­ню не­ефе­ктив­них під­при­ємств. Ком­па­нія на­пра­ви­ла зу­си­л­ля на успі­шну ре­а­лі­за­цію про­гра­ми ско­ро­че­н­ня ви­трат і зни­же­н­ня со­бі­вар­то­сті ви­ро­бни­цтва. Го­лов­ним зав­да­н­ням на по­то­чний рік у ком­па­нії вва­жа­ють отри­ма­н­ня по­зи­тив­ної рен­та­бель­но­сті, що дасть змо­гу в подаль­шо­му ін­ве­сту­ва­ти ко­шти в роз­ши­ре­н­ня по­ту­жно­стей для збе­рі­га­н­ня зер­на.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

У трав­ні ми­ну­ло­го ро­ку швед­ський хол­динг Alpcot Agro з акти­ва­ми в Укра­ї­ні змі­нив на­зву на «Агро­куль­ту­ра» (Agrocultura AB). У ком­па­нії бу­ла про­ве­де­на ре­стру­кту­ри­за­ція ор­га­ні­за­цій­них під­роз­ді­лів. Зе­мель­ний банк бу­ло опти­мі­зо­ва­но до 68 тис. га. Про­да­но акти­ви в Кри­му, Пол­тав­ській, Рів­нен­ській, Жи­то­мир­ській і Хмель­ни­цькій обла­стях, тоб­то ре­гіо­нах, які роз­та­шо­ва­ні да­ле­ко від основ­но­го ви­ро­бни­чо­го кла­сте­ра. Та­ким чи­ном, під­при­єм­ство зо­се­ре­ди­ло­ся на роз­ви­тку ви­ро­бни­цтва в го­спо­дар­ствах у Львів­ській, Тер­но­піль­ській та Іва­но-Фран­ків­ській обла­стях. Кіль­кість пра­ців­ни­ків ско­ро­че­но з 1400 до 900. Ко­шти від про­да­жу акти­вів ін­ве­сто­ва­но у по­пов­не­н­ня обі­го­во­го ка­пі­та­лу. У стру­кту­рі по­сі­вів ми­ну­ло­го ро­ку бу­ло змен­ше­но кіль­кість ячме­ню, пше­ни­ці, на­то­мість збіль­ше­но площу під рі­па­ком і со­ня­шни­ком, а ку­ку­ру­дзи за­ли­ши­ли на то­му са­мо­му рів­ні. Уро­жай­ні­стю рі­па­ку (2,9 т/га) та со­ня­шни­ку (2,2 т/га) у го­спо­дар­стві за­ли­ши­ли­ся за­до­во­ле­ни­ми, а от по­ка­зни­ки пше­ни­ці, ячме­ню та осо­бли­во ку­ку­ру­дзи поточного се­зо­ну пла­ну­ють по­лі­пши­ти.

Еле­ва­тор­не го­спо­дар­ство

Ни­ні у вла­сно­сті ком­па­нії два еле­ва­то­ри у Львів­ській обла­сті за­галь­ною по­ту­жні­стю 50 тис. тонн збе­рі­га­н­ня. Для по­треб ком­па­нії цьо­го не ви­ста­чає. То ж під­при­єм­ство за­про­ва­джує так зва­ну ка­над­ську те­хно­ло­гію, яка, на дум­ку ке­рів­ни­цтва, є більш ефе­ктив­ною, ніж пла­сти­ко­ві мі­шки-ру­ка­ви, які до­во­ди­ться змі­ню­ва­ти що­ро­ку. Вар­тість та­ких май­дан­чи­ків є по­рів­ня­но не­ви­со­кою — близь­ко 30 дол./т, їх вста­но­ви­ли два: один на 5 тис. тонн, дру­гий — на 8 тис. тонн. Ми­ну­ло­го ро­ку ком­па­нія ви­ко­ри­сто­ву­ва­ла їх для збе­рі­га­н­ня пше­ни­ці, по­тім ку­ку­ру­дзи, і які­стю зер­на за­ли­ши­ли­ся за­до­во­ле­ни­ми. Стра­те­гі­єю роз­ви­тку під­при­єм­ства пе­ред­ба­че­но роз­ши­ре­н­ня по­ту­жно­стей еле­ва­то­ра в Кра­сно­му. Там є мо­жли­вість до­да­ти 20 тис. тонн збе­рі­га­н­ня, та­кож пла­ну­є­ться бу­дів­ни­цтво ще одно­го еле­ва­тор­но­го ком­пле­ксу з обла­дна­н­ням для очи­щен- ня, су­ші­н­ня зер­на та під’їзни­ми за­лі­зни­чни­ми ко­лі­я­ми, роз­ра­хо­ва­но­го на 30 тис. тонн.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

У рам­ках ви­ко­на­н­ня со­ці­аль­них угод із мі­сце­ви­ми ра­да­ми для по­лі­пше­н­ня ін­фра­стру­кту­ри на­се­ле­них пун­ктів, де орен­ду­ю­ться зем­лі, на ре­монт шкіл, до­ріг, під­трим­ку ди­тя­чих за­кла­дів, спор­тив­них зма­гань і май­дан­чи­ків, ре­монт цер­ков то­що ТОВ «Агро­куль­ту­ра» ми­ну­ло­го ро­ку ви­ді­ли­ла близь­ко 1,5 млн грн.

Най­ближ­чі пла­ни

У 2014 ро­ці ком­па­нія має на ме­ті ви­йти на по­зи­тив­ну рен­та­бель­ність. Пі­сля того як зав­да­н­ня бу­де ви­ко­на­но, пла­ну­є­ться роз­ши­ре­н­ня по­ту­жно­стей для збе­рі­га­н­ня зер­на до 100 тис. тонн, що вдві­чі біль­ше, ніж є ни­ні в ком­па­нії. Вар­тість цьо­го про­е­кту оці­ню­ють у 2 млн дол.

До­вiд­ка: Ком­па­нія «Агро­куль­ту­ра» — актив­но роз­по­ча­ла свою ро­бо­ту у трав­ні 2008 ро­ку. Ді­яль­ність ком­па­нії зо­се­ре­дже­на на ви­ро­щу­ван­ні, збе­рі­ган­ні та ре­а­лі­за­ції зер­но­вих і те­хні­чних куль­тур: рі­па­ку, ку­ку­ру­дзи, со­ня­шни­ку, сої та ін. У ко­ри­сту­ван­ні ком­па­нії є зем­ля в трьох обла­стях Укра­ї­ни: Львів­ській, Іва­но-Фран­ків­ській, Тер­но­піль­ській. Ви­гі­дне гео­гра­фі­чне роз­та­шу­ва­н­ня опе­ра­цій­них площ на­дає ком­па­нії до­да­тко­ві пе­ре­ва­ги для ефе­ктив­но­го ве­де­н­ня бі­зне­су.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.