ФГ «Аде­ла­ї­да»

Сер­гій РИ­БАЛ­КО ди­ре­ктор «У сві­ті не­має ні­чо­го не­мо­жли­во­го. Чим біль­ше по­ста­виш пе­ред со­бою пла­нів, тим ці­ле­спря­мо­ва­ні­ше їх до­ся­га­ти­меш»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИ­СОК КОМ­ПА­НІЙ -

Го­спо­дар­ство є лі­де­ром із ви­ро­щу­ва­н­ня чі­псо­вої й то­вар­ної кар­то­плі, яка про­да­є­ться під ТМ «Аде­ла­ї­да». Жи­то­мир­ська фі­лія го­спо­дар­ства вва­жа­є­ться елі­тним на­сін­нє­вим го­спо­дар­ством, яке плі­дно спів­пра­цює з ком­па­ні­я­ми Norex Norika (Ні­меч­чи­на), AGRICO (Гол­лан­дія) й укра­їн­ськи­ми се­ле­кціо­не­ра­ми. За ви­со­кі до­ся­гне­н­ня у ви­ро­бни­цтві сіль­госп­про­ду­кції го­спо­дар­ство не­о­дно­ра­зо­во на­го­ро­джу­ва­ло­ся гра­мо­та­ми й від­зна­ка­ми як на мі­сце­во­му, так і на все­укра­їн­сько­му рів­ні, має по­дя­ки від пе­ре­ро­бних під­при­ємств.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

Се­зон-2013 у ФГ «Аде­ла­ї­да» фі­нан­со­во при­ва­бли­вим на­зи­ва­ти не по­спі­ша­ють, бо ви­со­ка ці­на на кар­то­плю пов’яза­на з важ­ки­ми по­го­дни­ми умо­ва­ми впро­довж се­зо­ну, зни­же­н­ням уро­жай­но­сті й яко­сті то­ва­ру. Са­ме то­му 80% кар­то­плі, зі­бра­ної під до­ща­ми, го­спо­дар­ство зму­ше­не бу­ло про­да­ти во­се­ни. Не по­ра­ду­ва­ли й ці­ни на зер­но­ві й олій­ні куль­ту­ри. Тож змі­цню­ва­ли ма­те­рі­аль­но-те­хні­чну ба­зу вдум­ли­во: змон­ту­ва­ли ра­ні­ше при­дба­ні лі­нії до­роб­ки у схо­ви­щі, на 2 млн грн за­ку­пи­ли зби­раль­ну, сор­ту­валь­ну й склад­ську те­хні­ку для кар­то­пляр­ства. ФГ «Аде­ла­ї­да» у ті­сній спів­пра­ці з ні­ме­цькою ком­па­ні­єю «Но­рі­ка Укра­ї­на» та­кож за­йма­є­ться на­сін­ни­цтвом. То­рік го­спо­дар­ство під­три­ма­ло укра­їн­ських се­ле­кціо­не­рів і за­по­ча­тку­ва­ло дов­го­стро­ко­ву про­гра­му з упро­ва­дже­н­ня у ви­ро­бни­цтво ві­тчи­зня­них сор­тів кар­то­плі.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

Ме­це­нат­ських про­е­ктів у під­при­єм­ства чи­ма­ло. Най­улю­бле­ні­ший — спор­тив­ний на­прям: жі­но­ча ко­ман­да з пля­жно­го во­лей­бо­лу «Аде­ла­ї­да» є не­о­дно­ра­зо­вим при­зе­ром все­укра­їн- ських тур­ні­рів. Ви­сту­па­ють фут­боль­ні ко­ман­ди го­спо­дар­ства в Жи­то­мир­ській і Хер­сон­ській обла­стях. Є в аде­ла­ї­дів­ців ко­ман­ди пер­шої лі­ги з на­стіль­но­го те­ні­су й на­віть із кар­тин­гу.

Збут про­ду­кції

Про­тя­гом 2013 ро­ку го­спо­дар­ство актив­но роз­ви­ва­ло спів­пра­цю з рі­тей­ле­ра­ми. То­рік до Fozzy Group, «АТБ», «Фур­шет», з яки­ми го­спо­дар­ство спів­пра­цює не пер­ший рік, до­да­ли­ся ме­ре­жі «Тав­рія-В» і «Фреш». Усі во­ни охо­че ку­пу­ють кар­то­плю під ТМ «Аде­ла­ї­да» у ве­ли­кій фа­сов­ці (18 і 20 кг), для про­да­жу на­си­пом і роз­фа­сов­ку по 4 кг, час­тка якої ся­гну­ла 70%. Ва­жли­вим на­пря­мом ви­ро­бни­цтва ФГ «Аде­ла­ї­да» є кар­то­пля для по­треб пе­ре­ро­бних за­во­дів. Ми­ну­ло­го ро­ку 27% ви­ро­ще­ної кар­то­плі бу­ло від­прав­ле­но на чі­псо­ві за­во­ди. Го­спо­дар­ство си­сте­ма­ти­чно на­ро­щує екс­порт­ний по­тен­ці­ал: то­рік кар­то­плю від­прав­ля­ли в Ро­сію та Бі­ло­русь, пер­спе­кти­ви 2014 ро­ку — на ста­дії до­мов­ле­но­стей.

Най­ближ­чі пла­ни

Ком­па­нія пла­нує на­ро­щу­ва­ти еко­но­мі­чні по­ка­зни­ки за ра­ху­нок під­ви­ще­н­ня вро­жай­но­сті й роз­ви­ва­ти се­ле­кцію ві­тчи­зня­но­го кар­то­пляр­ства.

До­вiд­ка: ФГ «Аде­ла­ї­да» вхо­дить до де­ся­тки най­біль­ших ви­ро­бни­ків то­вар­ної кар­то­плі, яку про­дає під ТМ «Аде­ла­ї­да». Під­при­єм­ство та­кож є най­біль­шим по­ста­чаль­ни­ком чі­псо­вої кар­то­плі для рі­зних пе­ре­ро­бних під­при­ємств в Укра­ї­ні. Го­спо­дар­ство актив­но за­йма­є­ться на­сін­ни­цтвом: ви­ро­щує в Укра­ї­ні елі­ту та пер­шу ре­про­ду­кцію кар­то­плі для ні­ме­цької ком­па­нії «Но­рі­ка», актив­но спів­пра­цює з укра­їн­ськи­ми се­ле­кціо­не­ра­ми та спри­яє впро­ва­джен­ню у ви­ро­бни­цтво ві­тчи­зня­них сор­тів кар­то­плі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.