ПВКП «Гу­рас»

Єв­ге­ній ФРIДМАН ди­ре­ктор «Уже в най­ближ­чій пер­спе­кти­ві ми сут­тє­во на­ро­сти­мо ма­то­чне по­го­лів’я й укрі­пи­мо по­зи­ції на­дій­но­го по­ста­чаль­ни­ка сви­ней для від­го­дів­лі»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

Не ди­ви­ти­ся на кон­ку­рен­тів, а роз­ви­ва­ти­ся за сво­їм пла­ном — основ­ний прин­цип ді­яль­но­сті ПВКП «Гу­рас». Із по­ча­тку сво­єї ро­бо­ти на рин­ку сви­нар­ства під­при­єм­ство по­стій­но бу­дує но­ві й удо­ско­на­лює на­яв­ні по­ту­жно­сті. Сьо­го­дні це один із най­по­ту­жні­ших по­ста­чаль­ни­ків три­по­рі­дних м’ясних ско­ро­спі­лих гі­бри­дів 25-кі­ло­гра­мо­вих по­ро­сят на до­ро­щу­ва­н­ня в схі­дно­му ре­гіо­ні. Ми­ну­ло­го ро­ку тут вве­ли в екс­плу­а­та­цію су­ча­сну бій­ню, ін­ве­сти­ції у бу­дів­ни­цтво якої ста­но­ви­ли близь­ко 1 млн дол. У най­ближ­чих пла­нах ком­па­нії — сут­тє­ве на­ро­ще­н­ня ма­то­чно­го по­го­лів’я та при­дба­н­ня ще одно­го по­ту­жно­го сви­но­ком­пле­ксу.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

Ми­ну­ло­го ро­ку в ком­па­нії успі­шно за­про­ва­ди­ли ре­а­лі­за­цію по­ро­сят із до­ро­щу­ва­н­ня на від­го­дів­лю та но­ву ком­пле­ксну си­сте­му облі­ку. Під­си­сний пе­рі­од по­ро­сят три­ває 21 день, збе­ре­же­ність по­го­лів’я за цей пе­рі­од ста­но­вить 90%, ма­са під час від­лу­че­н­ня — 6 кг і біль­ше. За пе­рі­од до­ро­щу­ва­н­ня збе­ре­же­ність ста­но­вить 98%, вік по­ро­сят за ва­ги 25 кг — 70 днів. Про­ду­ктив­не па­ру­ва­н­ня до­ся­гло по­зна­чки у 93% на рік, то­ді як в ці­ло­му по Укра­ї­ні цей по­ка­зник не пе­ре­ви­щує 80%. На одну сви­но­ма­тку в 2013 ро­ці бу­ло про­да­но 24,3 сви­ней. Крім того, зав­дя­ки но­во­му під­хо­ду до го­дів­лі вда­ло­ся до­сяг­ти ба­га­то­ра­зо­во­го змен­ше­н­ня ви­трат на кор­ми. Сьо­го­дні во­ни ста­нов­лять ли­ше 7,5 грн на 1 кг жи­вої ма­си, що до­по­мо­гло під­при­єм­ству за­оща­ди­ти ко­шти й спря­му­ва­ти їх на ре­кон­стру­кцію ін­фра­стру­кту­ри. Ни­нi на пов­ну по­ту­жність пра­цю­ють 8 кор­пу­сів ком­пле­ксу із 12 на­яв­них.

Пе­ре­роб­ка

У 2013 ро­ці у ПВКП «Гу­рас» за­вер­ше­но вста­нов­ле­н­ня су­ча­сної бій­ні, що до­зво­ляє пе­ре­ро­бля­ти 80 го­лів сви­ней на змі­ну, а та­кож по­ту­жно­го це­ху за­мо­роз­ки. Ви­тра­ти на бу­дів­ни­цтво об’єкта ста­но­ви­ли близь­ко 1 млн дол. Та­кі по­ту­жно­сті до­зво­ля­ють під­при­єм­ству бу­ти не­за­ле­жним від ці­но­вих ко­ли­вань і про­по­ну­ва­ти які­сну м’ясну про­ду­кцію у на­пів­ту­шах для тор­го­вих ме­реж обла­сті в пе­рі­од ма­кси­маль­но­го по­пи­ту на неї.

Збут про­ду­кції

Сьо­го­дні пiд­при­єм­ство є одним із най­по­ту­жні­ших і най­на­дій­ні­ших по­ста­чаль­ни­ків три­по­рі­дних м’ясних ско­ро­спі­лих гі­бри­дів по­ро­сят на до­ро­щу­ва­н­ня ва­гою 25 кг. Ві­дмін­на якість сви­ней у ком­бі­на­ції із кон­ку­рен­тною ці­ною до­зво­ляє за­до­воль­ня­ти по­тре­би клі­єн­тів з усі­єї Укра­ї­ни та пра­цю­ва­ти з ни­ми на по­стій­ній осно­ві.

Най­ближ­чі пла­ни

Про­тя­гом 2014 ро­ку ком­па­нія пла­нує на­ро­сти­ти ма­то­чне по­го­лів’я до 1 тис. сви­ней і ре­кон­стру­ю­ва­ти низ­ку при­мі­щень для йо­го утри­ма­н­ня. Крім того, уже в най­ближ­чій пер­спе­кти­ві за­пла­но­ва­но сут­тє­ве роз­ши­ре­н­ня під­при­єм­ства за ра­ху­нок ку­пів­лі ін­шо­го, не менш по­ту­жно­го сви­но­ком­пле­ксу.

До­вiд­ка: ПВКП «Гу­рас» роз­по­ча­ло свою ді­яль­ність 2002 ро­ку, при­дбав­ши при­мі­ще­н­ня ста­ро­го пта­хо­ком­пле­кса. Пі­сля йо­го пов­ної ре­кон­стру­кції у 2004 ро­ці за­ве­зли пер­шу пар­тію тва­рин із 130 дво­по­ро­дних сви­ней угор­ської се­ле­кції. А вже че­рез 4 ро­ки за­галь­не по­го­лів’я ста­но­ви­ло 5 тис. Сьо­го­дні ком­па­нія утри­мує 4700 за­галь­но­го по­го­лів’я, із них 450 сви­но­ма­ток, 1500 го­лів на до­ро­щу­ван­ні та 320 по­ро­сят. Основ­ним бі­зне­сом є про­даж 25-кі­ло­гра­мо­вих по­ро­сят на від­го­дів­лю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.