ГК «Агро­лі­га»

Оле­ксандр БЕРДНИК ди­ре­ктор ком­па­нії «Agroliga Group роз­ши­рю­ва­ти­ме­ться й да­лі — ми очі­ку­є­мо зро­ста­н­ня зе­мель­но­го бан­ку до 12,5 тис. га»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

Пу­блі­чна ком­па­нія «Агро­лі­га» (Agroliga Group) роз­ви­ва­ла у 2013 ро­ці пе­ре­роб­ку го­лов­ної для під­при­єм­ства сіль­сько­го­спо­дар­ської куль­ту­ри — со­ня­шни­ку. Упер­ше мо­дер­ні­зо­ва­не 2012 ро­ку обладнання з йо­го пе­ре­роб­ки від­пра­цю­ва­ло весь рік без зу­пин­ки. Під­при­єм­ство пе­ре­ро­бля­ло як вла­сну, так і да­валь­ни­цьку си­ро­ви­ну — усьо­го по­над 26 тис. тонн. У подаль­ших пла­нах ком­па­нії — гли­бо­ка ре­кон­стру­кція ін­фра­стру­ктур­них об’єктів, ви­хід на ри­нок із вла­сним брендом, екс­порт го­то­вих про­ду­ктів в Ін­дію зав­дя­ки укла­де­ним пер­шим екс­порт­ним кон­тра­ктам. Спри­я­ти­ме роз­ши­рен­ню ви­ро­бни­цтва олії та збіль­шен­ню зе­мель­но­го бан­ку, який пла­ну­ють на­ро­сти­ти у 2014 ро­ці.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

Agroliga Group за 2013 рік пе­ре­ро­би­ла со­ня­шни­ку 26 485 т (зокре­ма вла­сно­го 12,06 тис. тонн) за об­ся­гів ви­ро­бни­цтва олії 10 991 т. За­галь­не зро­ста­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва олії по­рів­ня­но з по­ка­зни­ком 2012 ро­ку ста­но­ви­ло 51%. Ви­ро­бле­на олія ре­а­лі­зо­ву­ва­ла­ся ві­тчи­зня­ним про­ми­сло­вим спо­жи­ва­чам.

Фі­нан­со­ві ре­зуль­та­ти

За ре­зуль­та­та­ми ро­бо­ти ком­па­нії 2013 ро­ку обо­рот гру­пи ста­но­вив 16,820 млн єв­ро (біль­ше за по­ка­зник 2012 ро­ку на 0,82 млн), при­бу­ток — 3,655 млн єв­ро (по­над 0,555 млн). Ком­па­нія успі­шно роз­ши­ри­ла за­галь­ний лі­міт фі­нан­су­ва­н­ня кре­ди­тни­ми уста­но­ва­ми до 3,2 млн єв­ро, що до­зво­ли­ло отри­ма­ти 2,14 млн єв­ро обі­го­вих ко­штів, які спря­мо­ву­ва­ли на роз­ши­ре­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва про­ду­кції.

Тва­рин­ни­цтво

У 2013 ро­ці се­ре­дні на­дої на ко­ро­ву до­ся­гли по­ка­зни­ка 6750 кг (2012 рік — 6300 кг), що ста­ло ре­зуль­та­том удо­ско­на­ле­н­ня яко­сті дій­но­го ста­да про­тя­гом остан­ніх ро­ків. Се­ред прі­о­ри­те­тів гру­пи ком­па­ній – вве­де­н­ня но­вих мо­ло­чних по­рід (по­за­то­рік бу­ли при­дба­ні не­те­лі го­лшти­но-фризь­кої по­ро­ди), удо­ско­на­ле­н­ня стру­кту­ри дій­но­го ста­да з ме­тою ви­ве­де­н­ня низь­ко­про­ду­ктив­них ко­рів і по­лі­пше­н­ня яко­сті ра­ціо­ну го­дів­лі тва­рин.

Те­хні­чне пе­ре­озбро­є­н­ня

Ком­па­нія у 2013 ро­ці за­вер­ши­ла мо­дер­ні­за­цію 2-ї лі­нії пе­ре­роб­ки си­ро­ви­ни на вла­сно­му за­во­ді, що до­зво­ли­ло ви­ро­бля­ти олію про­тя­гом ро­ку. Зав­дя­ки цьо­му отри­ма­но олію із се­ре­днім ви­хо­дом 42%. Зро­ста­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва олії спо­ну­ка­ло до мо­дер­ні­за­ції скла­дів го­то­вої про­ду­кції. У ре­зуль­та­ті їх пе­ре­о­бла­дна­н­ня швид­кість за­ван­та­же­н­ня при­мі­щень зро­сла у 8 ра­зів. Збу­до­ва­на й уста­тко­ва­на но­вим обла­дна­н­ням па­ро­ва ко­тель­ня, що та­кож ви­ко­ри­сто­ву­є­ться за­во­дом із ви­ро­бни­цтва олії.

Най­ближ­чі пла­ни

У най­ближ­чо­му май­бу­тньо­му ком­па­нія пла­нує збіль­ши­ти зе­мель­ний банк до 12,5 тис. га, пе- ре­роб­ку со­ня­шни­ку — до 100 тис. т/рік, удві­чі на­ро­сти­ти дій­не ста­до. На­сту­пні ве­ли­кі змі­ни в те­хно­ло­гії ви­ро­бни­цтва олії бу­дуть пов’яза­ні з пе­ре­хо­дом на те­хно­ло­гію її екс­тра­кції, що за­пла­но­ва­но на 2015 рік. Се­ред пла­нів та­кож роз­ши­ре­н­ня мо­ло­чної фер­ми до 1400 го­лів (ни­ні ко­рів­ни­ки роз­ра­хо­ва­ні на 1000 го­лів), то­му на­сту­пно­го ро­ку бу­ду­ва­ти­ме­ться до­да­тко­ве при­мі­ще­н­ня на 400 тва­рин і за­ку­по­ву­ва­ти­ме­ться ста­до. Та­кож фа­хів­ці гру­пи пра­цю­ють над по­лі­пше­н­ням кор­мо­во­го ра­ціо­ну та змі­ною стру­кту­ри ста­да для до­ся­гне­н­ня рі­чно­го на­дою мо­ло­ка 7000 кг. До­да­тко­вою стра­те­гі­чною ме­тою мо­ло­чно­го на­пря­му гру­пи є ви­ро­бни­цтво су­хо­го мо­ло­ка та м’яких си­рів. Для цьо­го пла­ну­ють ви­го­тов­ля­ти мо­ло­чну про­ду­кцію під вла­сним брендом. Старт про­е­кту очі­ку­є­ться з лі­та 2014-го. У 2015 ро­ці Agroliga Group пла­нує до­сяг­ти обо­рот у 24,5 млн єв­ро, EBITDA — 6,4 млн єв­ро й отри­ма­ти чи­стий при­бу­ток у 5,5 млн єв­ро.

До­вiд­ка: Гру­па ком­па­ній «Агро­лі­га» (Agroliga Group) об’єд­нує низ­ку ком­па­ній се­ре­дньо­го бі­зне­су, які ви­ро­щу­ють сіль­гос­пси­ро­ви­ну та пе­ре­ро­бля­ють її на вла­сних ви­ро­бни­чих по­ту­жно­стях. Агро­ви­ро­бни­чий департамент роз­та­шо­ва­но в Дво­рі­чан­сько­му ра­йо­ні Хар­ків­ської обла­сті. Основ­на ро­слин­ни­цька про­ду­кція Гру­пи — со­ня­шник, пше­ни­ця, ячмінь, ку­ку­ру­дза, рі­пак, гре­чка. Вла­сне під­при­єм­ство з пе­ре­роб­ки со­ня­шни­ку ни­ні має по­ту­жність 55 тис. т/рік.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.