ФГ «Вла­да»

Оле­ксандр РО­МАН­ЧУК ди­ре­ктор «Сма­ко­ві упо­до­ба­н­ня укра­їн­ців ду­же швид­ко на­бли­жу­ю­ться до єв­ро­пей­ських, і на­ша ком­па­нія вже сьо­го­дні го­то­ва їх за­до­воль­ни­ти»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

ФГ «Вла­да» хо­ча й має в обро­бі­тку 200 га під ово­ча­ми, про­те по пра­ву вва­жа­є­ться одним із най­по­ту­жні­ших ово­че­вих го­спо­дарств За­хі­дної Укра­ї­ни. І во­ли­ня­ни, і га­ли­ча­ни по­ва­жа­ють це го­спо­дар­ство за ро­зум­ний під­хід до ве­де­н­ня спра­ви, ра­ціо­наль­не ін­ве­сту­ва­н­ня у свій роз­ви­ток, чі­тку орі­єн­та­цію на по­тре­би рин­ку, ви­со­кий про­фе­сій­ний рі­вень у ви­ро­щу­ван­ні ово­чів бор­що­во­го на­бо­ру, го­тов­ність до роз­ши­ре­н­ня асор­ти­мен­тної лі­нії но­ви­ми, не­тра­ди­цій­ни­ми для За­хі­дної Укра­ї­ни куль­ту­ра­ми.

Пта­хів­ни­цтво

Ово­че­вий се­зон 2013 ро­ку для ФГ «Вла­да» був фі­нан­со­во при­ва­бли­вим: го­спо­дар­ство вда­ло ре­а­лі­зу­ва­ло цві­тну, ко­ні­чну та са­вой­ську ка­пу­сти, не­по­га­но за­ро­би­ли на мор­кві та бу­ря­ках. По­сад­ко­вий ма­те­рі­ал кар­то­плі го­спо­дар­ство ку­пує в ні­ме­цької ком­па­нії і ви­ро­щує 1–2-гу ре­про­ду­кції для вла­сних по­треб.

Збут про­ду­кції

ФГ «Вла­да» не ре­а­лі­зує ово­чі на сві­жо­му рин­ку, не спів­пра­цює з пе­ре­ку­пни­ка­ми та пе­ре­ро­бни­ка­ми. Основ­ний ка­нал збу­ту під­при­єм­ства — ме­ре­жа су­пер­мар­ке­тів «Сіль­по», під ви­мо­ги якої ви­бу­до­ва­но всі те­хно­ло­гії з ви­ро­щу­ва­н­ня та до­роб­ки ово­че­вої про­ду­кції. До ре­чі, са­ме су­пер­мар­ке­ти за­про­по­ну­ва­ли го­спо­дар­ству урі­зно­ма­ні­тни­ти про­по­зи­цію ка­пуст та­ки­ми не ду­же по­пу­ляр­ни­ми в Схі­дній, про­те вже за­тре­бу­ва­ни­ми в За­хі­дній Укра­ї­ні ви­да­ми, як са­вой­ська, чер­во­но­го­ло­ва, цві­тна та ко­ні­чна. Оле­ксандр Ро­ман­чук упев­не­ний, що укра­їн­ці до­во­лі швид­ко роз­сма­ку­ють ці єв­ро­пей­ські ка­пу­сти і, як При­бал­ти­ка, спо­жи­ва­ти­муть із них біль­ше са­ла­тів, ніж із бі­ло­ка­чан­ної ка­пу­сти.

Те­хні­чне пе­ре­озбро­є­н­ня

Із на­пря­мом основ­но­го ін­ве­сту­ва­н­ня під­при­єм­ство дав­но ви­зна­чи­ло­ся — уком­пле­кту­ва­н­ня те­хно­пар­ку як но­вою, так і вжи­ва­ною те­хні­кою най­по­пу­ляр­ні­ших єв­ро­пей­ських брен­дів. Ми­ну­ло­го ро­ку бу­ло при­дба­но ком­байн для зби­ра­н­ня мор­кви, зна­йде­но в Поль­щі по­ста­чаль­ни­ка те­хні­ки для фа­су­ва­н­ня ово­чів і до­ся­гну­то до­мов­ле­но­стей про по­став­ку та вста­нов­ле­н­ня її в це­ху з до­роб­ки про­ду­кції. По­ща­сти­ло й мо­дер­ні­зу­ва­ти ово­че­схо­ви­ще, яке до­сі бу­ло на при­му­со­во­му вен­ти­лю­ван­ні: роз­би­ли йо­го на хо­ли, за­мі­ни­ли об­бив­ку з пі­но­пла­сту на по­лі­у­ре­та­но­ву, пе­ре­сте­ли­ли дах.

Най­ближ­чі пла­ни

Се­ред основ­них пла­нів ФГ «Вла­да» — за­вер­ше­н­ня ре­кон­стру­кції та до­бу­до­ва ово­че­схо­ви­ща, удо­ско­на­ле­н­ня лі­нії до­роб­ки ово­чів фа­су­ва­н­ням. Та­кож го­спо­дар­ство спро­бує більш ра­ціо­наль­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти свої те­пли­ці, в яких до­сі ви­ро­щу­ва­ли ви­ня­тко­во роз­са­ду. У на­сту­пно­му се­зо­ні пі­сля звіль­не­н­ня площ від ка­сет, тут ви­ро­щу­ва­ти­муть то­ма­ти, ба­кла­жа­ни та ку­бо­по­ді­бні пер­ці. Для цих куль­тур ФГ «Вла­да» ви­про­бує но­ву для се­бе те­хно­ло­гію кра­плин­но­го зро­ше­н­ня. До­вiд­ка: ФГ «Вла­да» — одне з най­по­ту­жні­ших ово­че­вих го­спо­дарств Во­ли­ні. На рин­ку з 2000 ро­ку. Ви­ро­щує мор­кву, сто­ло­вий бу­ряк, кар­то­плю та чи­ма­ло ви­дів ка­пу­сти (бі­ло­ка­чан­на, са­вой­ська, чер­во­но­го­ло­ва, цві­тна, ко­ні­чна) на 200 га ви­ро­бни­чих площ, що роз­та­шо­ва­ні в се­лі Ма­лі До­ро­го­стаї на Рів­нен­щи­ні. Го­спо­дар­ство ме­ха­ні­зу­ва­ло про­це­си са­ді­н­ня та зби­ра­н­ня кар­то­плі й мор­кви, уста­но­ви­ло лі­нії до­роб­ки ко­ре­не­пло­дів (мий­ку та шлі­фов­ку), має ово­че­схо­ви­ще по­ту­жні­стю 2 тис. тонн. Си­сте­ма збу­ту орі­єн­то­ва­на на су­пер­мар­ке­ти, зокре­ма «Сіль­по».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.