ПП «Ім­пак»

Сер­гій МА­ЛИ­НОВ­СЬКИЙ ди­ре­ктор «Бренд ко­жно­го дня не мі­ня­є­ться. Він по­стій­но роз­ви­ва­є­ться й удо­ско­на­лю­є­ться»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

Лі­дер із ви­ро­бни­цтва то­вар­ної кар­то­плі ПП «Ім­пак» актив­но пра­цює над роз­ви­тком вла­сної ТМ «Ово­чи­ста». То­рік брен­до­ва­на про­ду­кція бу­ла по­ді­ле­на на бю­дже­тну й елі­тну про­по­зи­ції, се­гмен­то­ва­на за рі­зни­ми ти­па­ми при­зна­че­н­ня. При­єм­но, що ці но­ва­ції орі­єн­то­ва­ні са­ме на укра­їн­сько­го спо­жи­ва­ча. У се­зо­ні-2014 у ком­па­нії пла­ну­ють по­но­ви­ти про­ект із ви­ро­бни­цтва фа­со­ва­ної ци­бу­лі, яку ма­ють на­мір збу­ва­ти не ли­ше в Укра­ї­ні, а й за кор­дон.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

ПП «Ім­пак» спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ви­ро­щу­ван­ні то­вар­ної кар­то­плі, яку збу­ває чи­слен­ним ме­ре­жам су­пер­мар­ке­тів. Ми­ну­ло­го се­зо­ну до по­стій­них пар­тне­рів-рі­тей­ле­рів при­єд­на­ли­ся й не­ве­ли­кі ре­гіо­наль­ні ме­ре­жі, що ма­ють по 10–20 ма­га­зи­нів. Са­ме су­пер­мар­ке­ти спо­ну­ка­ли го­спо­дар­ство 5 ро­ків то­му про­ве­сти сер­ти­фі­ка­цію за стан­дар­том Global Gep. На­яв­ність між­на­ро­дно­го сер­ти­фі­ка­та до­зво­ляє ПП «Ім­пак» роз­ви­ва­ти екс­порт­ний на­прям — до жи­то­мир­ських ово­чів дав­но при­зви­ча­ї­ли­ся ро­сій­ські спо­жи­ва­чі. До обі­ця­нок ЄС про від­кри­т­тя кор­до­нів для укра­їн­ської про­ду­кції в го­спо­дар­стві ставляться обе­ре­жно, ро­зу­мі­ю­чи, що про ска­су­ва­н­ня квот на по­став­ки ово­чів по­ки що не йшло­ся. Про­те не сум­ні­ва­ю­ться, що жи­то­мир­ська ци­бу­ля ма­ти­ме не гір­ший ви­гляд на єв­ро­пей­ських по­ли­цях, ніж та, що ви­ро­ще­на на пів­дні Укра­ї­ни. Го­спо­дар­ство актив­но роз­ви­ває свій бренд — ТМ «Ово­чи­ста». То­рік на по­ли­цях су­пер­мар­ке­тів з’яви­ли­ся упа­ков­ки еко­ном- й еліт-кла­су. Кіль­ка ро­ків то­му ПП «Ім­пак» за­лу­чи­ло зна­чні кре­ди­тні ре­сур­си для бу­дів­ни­цтва су­ча­сно­го схо­ви­ща й вста­нов­ле­н­ня лі­ній до­роб­ки ово­чів бор­що­во­го на­бо­ру. Се­зон-2013 до­зво­лив не ли­ше по­вер­ну­ти ці за­по­зи­че­н­ня, а й при­дба­ти но­ву по­льо­ву те­хні­ку.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

ПП «Ім­пак» — одне з най­кра­щих під­при­ємств Жи­то­мир­щи­ни. Йо­го ке­рів­ник Сер­гій Ма­ли­нов­ський має від­зна­ки «Сум­лін­ний пла­тник по­да­тків», «Ін­ве­стор ро­ку», «За ін­но­ва­ції у ма­ло­му бі­зне­сі», «Кра­щий ро­бо­то­да­вець». Го­спо­дар­ство актив­но спів­пра­цює з Ан­дру­шів­ським цен­тром зайня­то­сті, на­дає до­по­мо­гу ді­тям-си­ро­там, ма­ло­за­без­пе­че­ним сім’ям, шко­лам, ди­тя­чим са­до­чкам, лі­кар­ням, дбає про ти­ся­чі сво­їх па­йо­ви­ків і спів­ро­бі­тни­ків. Остан­ніх не ли­ше за­охо­чує ма­те­рі­аль­но, а й ре­гу­ляр­но від­прав­ляє на тре­нін­ги та ста­жу­ва­н­ня.

Най­ближ­чі пла­ни

ПП «Ім­пак» не зби­ра­є­ться збіль­шу­ва­ти пло­щі по­сі­вів, на­то­мість зо­се­ре­ди­ться на під­ви­щен­ні вро­жай­но­сті куль­тур. Під­при­єм­ство пла­нує урі­зно­ма­ні­тни­ти асор­ти­мент кар­то­пля­ної про­ду­кції за ра­ху­нок вве­де­н­ня у ви­ро­бни­цтво сор­тів са­ла­тно­го ти­пу, ви­ве­де­н­ня на ри­нок но­вих то­вар­них по­зи­цій пре­мі­ум-кла­су. Є на­мір по­но­ви­ти про­ект із ви­ро­щу­ва­н­ня ци­бу­лі для фа­су­ва­н­ня.

До­вiд­ка: ПП «Ім­пак» обро­бляє по­над 3 тис. га в Ан­дру­шів­сько­му ра­йо­ні Жи­то­мир­щи­ни. Спе­ці­а­лі­зу­є­ться на про­ми­сло­во­му ви­ро­бни­цтві то­вар­ної кар­то­плі, ово­чів бор­що­вої гру­пи (мор­ква, бу­ря­ки, ци­бу­ля), зер­но­вих й олій­них куль­тур. Го­спо­дар­ство фа­хо­во за­йма­є­ться ви­ро­бни­цтвом ово­чів для су­пер­мар­ке­тів, які ре­а­лі­зує під ТМ «Ово­чи­ста». Ком­па­нія має по­ту­жне ово­че­схо­ви­ще, та­кож уста­но­ви­ла лі­нії з ми­т­тя, су­ші­н­ня, фа­су­ва­н­ня ово­чів. Ви­ро­бни­цтво ПП «Ім­пак» сер­ти­фі­ко­ва­не за стан­дар­том Global Gep, що до­зво­ляє екс­пор­ту­ва­ти укра­їн­ські ово­чі в су­сі­дні кра­ї­ни. Го­спо­дар­ство за­йма­є­ться на­сін­ни­цтвом, є офі­цій­ним пред­став­ни­ком ні­ме­цької се­ле­кцій­ної ком­па­нії «Єв­ро­плант» в Укра­ї­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.