ТОВ «Ні­жин­ський кон­серв­ний за­вод»

Оле­ксандр ШУЛЬ­ГА ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Ми що­ро­ку ви­во­ди­мо на ри­нок по 2-3 но­вин­ки. Їх по­яві пе­ре­дує по­шук до­ско­на­лих те­хно­ло­гій і ви­шу­ка­ної ре­це­пту­ри»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

ТОВ «Ні­жин­ський кон­серв­ний за­вод» є кон­ку­рен­том по­пу­ляр­них укра­їн­ських ви­ро­бни­ків пло­до­о­во­че­вої кон­сер­во­ва­ної про­ду­кції не ли­ше зав­дя­ки пе­ре­ро­бним і ло­гі­сти­чним по­ту­жно­стям. Ком­па­нія ві­до­ма ре­зуль­та­та­ми ро­бо­ти сво­їх сіль­госп­пі­дроз­ді­лів. Із ко­жним ро­ком ні­жин­ські ово­чів­ни­ки роз­ши­рю­ють по­лив­ні пло­щі, ме­ха­ні­зу­ють про­це­си ви­ро­щу­ва­н­ня ово­чів, обла­што­ву­ють лі­нії пе­ре­роб­ки. Во­ни є лі­де­ра­ми з ви­ро­бни­цтва кон­сер­во­ва­них огір­ків, які до­бре зна­ють спо­жи­ва­чі в Укра­ї­ні та за кор­до­ном. В їх ар­се­на­лі є ще по­над 40 про­ду­ктів без­до­ган­ної ово­че­вої кон­сер­ва­ції. У пла­нах ком­па­нії — роз­ви­ток все­се­зон­них на­пря­мів, ди­вер­си­фі­ка­ція ви­ро­бни­цтва та роз­ви­ток екс­пор­ту.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

Під­при­єм­ство кіль­ка ро­ків по­спіль зо­се­ре­дже­не на роз­ви­тку вла­сної си­ро­вин­ної ба­зи, яка роз­мі­ще­на в Чер­ні­гів­ській і Хер­сон­ській обла­стях. На­ро­щу­ва­н­ня ви­ро­бни­цтва від­бу­ва­є­ться зав­дя­ки вдо­ско­на­лен­ню агро­те­хно­ло­гій, ме­ха­ні­за­ції ви­ро­щу­ва­н­ня ово­чів, роз­ши­рен­ню по­лив­них зе­мель, на яких ви­ро­щу­ють про­філь­ні ово­че­ві куль­ту­ри — огір­ки, то­ма­ти, пе­рець, ци­бу­лю, ба­кла­жа­ни, ка­ба­чки. Ми­ну­ло­го ро­ку ТОВ «Ні­жин­ський кон­серв­ний за­вод» при­дбав по­льо­ву те­хні­ку (по­сів­ні ком­пле­кси, об­при­ску­ва­чі, тра­кто­ри), лі­нії ово­че­вої до­роб­ки. То­рік асор­ти­мен­тна лі­ній­ка по­пов­ни­ла­ся за­ку­скою «Ра­та­туй» і дво­ма по­зи­ці­я­ми в бля­ша­них бан­ках — зе­ле­ним го­ро­шком і со­лод­кою ку­ку­ру­дзою. Від­по­від­но, агро­но­мі­чний від­діл опа­ну­вав ви­ро­щу­ва­н­ня цих куль­тур, а ви­ро­бни­чі май­дан­чи­ки обла­шту­ва­ли не­об­хі­дни­ми лі­ні­я­ми пе­ре­роб­ки.

Збут про­ду­кції

ТОВ «Ні­жин­ський кон­серв­ний за­вод» вхо­дить до скла­ду гру­пи ком­па­ній Fozzy Group, що, з одно­го бо­ку, умо­жлив­лює успі­шне про­ве­де­н­ня ре­кон­стру­кції та мо­дер­ні­за­ції ви­ро­бни­чих май­дан­чи- ків, а з дру­го­го — спро­щує ло­гі­сти­ку та спри­яє роз­ши­рен­ню рин­ку збу­ту про­ду­кції в Укра­ї­ні та за її ме­жа­ми. Вла­сний ло­гі­сти­чний парк, що скла­да­є­ться з по­над 30 ван­та­жі­вок, до­по­ма­гає ком­па­нії до­став­ля­ти ні­жин­ську про­ду­кцію в усі ку­то­чки Укра­ї­ни. Во­на про­да­є­ться в тор­го­вих то­чках Fozzy Group і має по­стій­ний по­пит і в ін­ших ме­ре­жах. Го­ло­сує га­ман­цем за якість ні­жин­ських ово­чів і за­ру­бі­жний спо­жи­вач у по­над 30 кра­ї­нах: США, Ка­на­ді, Ізра­ї­лі, Ні­меч­чи­ні, Че­хії, При­бал­ти­ці, Ро­сії, Бі­ло­ру­сії, Ка­зах­ста­ні та ін.

Най­ближ­чі пла­ни

У най­ближ­чих пла­нах ТОВ «Ні­жин­ський кон­серв­ний за­вод» — роз­ви­ток все­се­зон­них на­пря­мів і ди­вер­си­фі­ка­ція ви­ро­бни­цтва (со­усна гру­па, за­ку­ски, со­лі­н­ня). Та­кож се­ред го­лов­них зав­дань під­при­єм­ства є ство­ре­н­ня вла­сної си­ро­вин­ної ба­зи, ме­ха­ні­за­ція сіль­го­спви­ро­бни­цтва, актив­на ін­те­гра­ція зі збу­то­ви­ми ком­па­ні­я­ми й тор­го­ви­ми ме­ре­жа­ми, роз­ши­ре­н­ня екс­порт­но­го ве­кто­ра збу­ту в на­прям­ку да­ле­ко­го за­ру­біж­жя.

До­вiд­ка: 1400 га сіль­го­спу­гідь під­при­єм­ства ТОВ «Ні­жин­ський кон­серв­ний за­вод» роз­та­шо­ва­ні в Чер­ні­гів­ській і Хер­сон­ській обла­стях, 500 га із них є по­лив­ни­ми і від­ве­де­ні ви­ня­тко­во під ово­чі. Ком­па­нія має кіль­ка ви­ро­бни­чих пе­ре­ро­бних май­дан­чи­ків: кон­серв­ні за­во­ди у м. Ні­жин (Чер­ні­гів­ська обл.) і м. Му­зи­ков­ка (Хер­сон­ська обл.). Про­ду­кція по­ста­ча­є­ться під тор­го­ви­ми мар­ка­ми «Ні­жин» (мо­но­кон­сер­ва­ція, за­ку­ски, со­уси, со­ки) та «Грин­віль» (со­лі­н­ня, са­ла­ти). Асор­ти­мен­тна лі­ній­ка на­лі­чує 40 то­вар­них по­зи­цій.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.