ПАТ «Ми­ро­нів­ський хлі­бо­про­дукт»

Юрій КО­СЮК го­лов­ний акціо­нер «У 2015 ро­ці МХП пла­нує ста­ти одним із най­по­ту­жні­ших ви­ро­бни­ків ку­ря­ти­ни у Єв­ро­пі»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

Ми­ну­ло­го ро­ку хол­динг удві­чі збільшив екс­порт ку­ря­ти­ни, на­ла­го­див­ши по­став­ки за­мо­ро­же­ної ку­ря­ти­ни в кра­ї­ни ЄС і по­над 20 до­да­тко­вих рин­ків екс­пор­ту в Азії, на Близь­ко­му Схо­ді та в Афри­ці. Крім того, ком­па­нія на­ро­сти­ла зе­мель­ний банк до 360 тис. га, зокре­ма в Ро­сії, за ра­ху­нок 40 тис. га ком­па­нії «Во­ро­неж Агро Хол­динг».

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

Зав­дя­ки на­ро­щен­ню ви­ро­бни­цтва на Він­ни­цько­му пта­хо­ком­пле­ксі про­тя­гом 2013 ро­ку МХП збільшив ви­пуск ку­ря­ти­ни на 17% — до 472 800 т. Та­кож МХП роз­ши­рив зе­мель­ний банк до 360 тис. га, із них 320 тис. га роз­та­шо­ва­ні на те­ри­то­рії Укра­ї­ни і 40 тис. га — у Ро­сії. За­га­лом 2013 ро­ку ком­па­нія зі­бра­ла вро­жай при­бли­зно 2 млн. тонн зер­но­вих й олій­них куль­тур, що на 23% біль­ше, ніж у 2012 ро­ці. Про­даж со­ня­шни­ко­вої олії зріс на 23% — до 240 100 т. Опти­мі­зу­ю­чи про­ду­кто­вий порт­фель, МХП ско­ро­тив об­сяг про­да­жу про­ду­ктів м’ясо­пе­ре­роб­ки на 6% — до 33 210 т.

Екс­порт

За ми­ну­лий рік ком­па­нія збіль­ши­ла екс­порт ку­ря­ти­ни по­над удві­чі — до 123 тис. тонн. Із ме­тою ди­вер­си­фі­ка­ції екс­пор­ту в рі­зні ре­гіо­ни зни­зи­ли час­тку по­ста­вок у кра­ї­ни Ми­тно­го со­ю­зу. Па­ра­лель­но ком­па­нія збіль­ши­ла об­сяг екс­порт­но­го про­да­жу в усіх ре­гіо­нах і від­кри­ла для се­бе по­над 20 рин­ків в Азії, на Близь­ко­му Схо­ді та в Афри­ці. У ли­пні 2013-го три під­при­єм­ства МХП отри­ма­ли до­звіл на екс­порт про- ду­кції птахівництва в кра­ї­ни ЄС і ре­а­лі­зу­ва­ли близь­ко 500 т про­ду­кції. Ми­ну­ло­го ро­ку ви­ру­чка від екс­порт­но­го про­да­жу олії та ку­ря­ти­ни зро­сла на 40% по­рів­ня­но з 2012 ро­ком.

Най­ближ­чі пла­ни

У дру­го­му пів­річ­чі 2014 ро­ку пла­ну­є­ться ви­хід на пов­ну ви­ро­бни­чу по­ту­жність Він­ни­цько­го пта­хо­ком­пле­ксу, що до­зво­лить МХП цьо­го ж ро­ку збіль­ши­ти за­галь­ний об­сяг ви­ро­бни­цтва ку­ря­ти­ни на по­над 15% по­рів­ня­но з 2013 ро­ком. Ком­па­нія пла­нує най­ближ­чим ча­сом по­сту­по­во збіль­шу­ва­ти свій зе­мель­ний банк як в Укра­ї­ні, так і в Ро­сії — до 450 тис. га зем­лі.

До­вiд­ка: ПАТ «Ми­ро­нів­ський хлі­бо­про­дукт» за­сно­ва­но в 1998 ро­ці. За да­ни­ми 2013 ро­ку ком­па­нія за­ймає май­же 54% ві­тчи­зня­но­го рин­ку ку­ря­ти­ни, ви­ро­бляє го­то­ві про­ду­кти хар­чу­ва­н­ня, олію, за­йма­є­ться ро­слин­ни­цтвом й ін­шою сіль­сько­го­спо­дар­ською ді­яль­ні­стю (ви­ро­бни­цтво сві­жої яло­ви­чи­ни пре­мі­ум-кла­су, фуа-гра, ков­ба­сних ви­ро­бів і ко­пче­но­стей, ви­ро­щу­ва­н­ня фру­ктів). Про­ду­кція «Ми­ро­нів­сько­го хлі­бо­про­ду­кту» ре­а­лі­зо­ву­є­ться під брен­да­ми «На­ша Ря­ба» (охо­ло­дже­на ку­ря­ти­на); «Лег­ко!» (за­мо­ро­же­ні на­пів­фа­бри­ка­ти); «Дру­жба На­ро­дів», «Ба­щин­ський», «Єв­ро­про­дукт» (ков­ба­сні ви­ро­би та ко­пче­но­сті), «Сер­ти­фі­ко­ва­ний Анґус» (елі­тна охо­ло­дже­на яло­ви­чи­на); «Фуа Гра» (охо­ло­дже­на та за­мо­ро­же­на гу­ся­ти­на та фуа-гра). Го­лов­ним акціо­не­ром і за­снов­ни­ком ком­па­нії є Юрій Ко­сюк. Йо­му на­ле­жить близь­ко 65% акцій ком­па­нії, ре­шта — у віль­но­му обі­гу на Лон­дон­ській фон­до­вій бір­жі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.