ЗАТ «Пол­тав­ська пта­хо­фа­бри­ка»

Єв­ген ХАЙЛОВ за­сту­пник ди­ре­кто­ра «Для пта­хів­ни­ків яє­чно­го на­пря­му 2013 рік був успі­шним — упер­ше за остан­ні кіль­ка ро­ків у нас бу­ла плю­со­ва рен­та­бель­ність»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

Онов­ле­н­ня ви­ро­бни­чих май­дан­чи­ків, ре­кон­стру­кція яй­це­скла­ду та двох пта­шни­ків при­не­сли свої ре­зуль­та­ти. У 2013 ро­ці ком­па­нії вда­ло­ся до­сяг­ти рен­та­бель­но­сті у 13%, що до­рів­нює близь­ко 18 млн грн при­бу­тку. Ми­ну­ло­го ро­ку «Пол­тав­ська пта­хо­фа­бри­ка» на­ла­го­ди­ли збут про­ду­кції у тор­го­вих ме­ре­жах су­пер­мар­ке­тів і роз­ши­ри­ла гео­гра­фію екс­порт­них по­ста­вок у кра­ї­ни Близь­ко­го Схо­ду та Афри­ки. На­сту­пним ета­пом роз­ви­тку під­при­єм­ства ста­не мо­дер­ні­за­ція ви­ро­бни­цтва: бу­дів­ни­цтво за­бій­но­го це­ху та при­дба­н­ня яй­це­сор­ту­валь­но­го обладнання.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

Під­при­єм­ство змі­ни­ло крос утри­му­ва­ної пти­ці на Ло­манн ЛСЛ-лайт, що до­зво­лить пта­хо­фа­бри­ці отри­му­ва­ти на одну кур­ку-не­су­чку за пе­рі­од її яй­це­но­сно­сті на 10 яєць біль­ше, тоб­то близь­ко 341,3 шт., а та­кож під­ви­щи­ти то­вар­ну якість хар­чо­во­го яй­ця.

Мо­дер­ні­за­ція ви­ро­бни­цтва

В онов­ле­н­ня ви­ро­бни­чих об’єктів ком­па­нія ін­ве­сту­ва­ла близь­ко 2,5 млн дол. Зокре­ма, у ре­кон­стру­кцію яй­це­скла­ду бу­ло вкла­де­но 12 млн. грн, із них 3 млн ви­тра­че­но на бу­ді­вель­ні ро­бо­ти, а 9 млн — на при­дба­н­ня сор­ту­валь­них ма­шин. Ін­ве­сти­ції в ре­кон­стру­кцію пта­шни­ків ста­но­ви­ли 9 млн грн: клі­тко­ве обладнання — 7 млн. грн і бу­ді­вель­ні ро­бо­ти — 2 млн грн.

Збут про­ду­кції

Якщо ра­ні­ше то­вар­ні яй­ця про­да­ва­ли пе­ре­ва­жно в не­ве­ли­чких ма­га­зи­нах, на ба­за­рах й опто­ви­кам, то сьо­го­дні ця тен­ден­ція змі­ни­ла­ся — пта­хо­фа­бри­ка актив­но по­ста­чає свою про­ду­кцію у ве­ли­кі тор­го­ві ме­ре­жі, та­кі як су­пер­мар­ке­ти «Сіль­по», «АТБ» та ін.

Екс­порт

Ком­па­нія роз­ши­ри­ла гео­гра­фію по­ста­вок. На­ла­го­ди­ли екс­порт у кра­ї­ни Азії, зокре­ма в Ка­тар і Си­рію, й Афри­ки — у Лі­бе­рію та Ні­ге­рію. За­га­лом у 2013 ро­ці ре­а­лі­зо­ва­но 290 млн шт. яєць, із них пі­шло на екс­порт близь­ко 30%.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

У се­лі Ста­сі жи­ве біль­ша ча­сти­на пра­ців­ни­ків пта­хо­фа­бри­ки. Не­зва­жа­ю­чи на те, що шко­ла, бу­ди­нок куль­ту­ри, ди­тя­чий са­док, які фун­кціо­ну­ють у се­лі, пе­ре­бу­ва­ють уже й не на ба­лан­сі пта­хо­фа­бри­ки, про­те їм на­да­є­ться до­по­мо­га. Крім того, ПАТ «Пол­тав­ська пта­хо­фа­бри­ка» пов­ні­стю фі­нан­сує місцеву фут­боль­ну ко­ман­ду.

Най­ближ­чі пла­ни

Під­при­єм­ство пла­нує у 2014 ро­ці до­сяг­ти ре­а­лі­за­ції 296 млн штук яєць. Ком­па­нія має на­мір уста­но­ви­ти яй­це­сор­ту­валь­ну ма­ши­ну гол­ланд­ської ком­па­нії «Стал­кат» на мо­дер­ні­зо­ва­но­му яй­це­скла­ді, а та­кож за­кін­чи­ти ре­кон­стру­кцію одно­го з остан­ніх трьох не­пе­ре­о­бла­дна­них пта­шни­ків: уста­но­ви­ти но­ве клі­тко­ве обладнання ком­па­нії «Хель­ман» і збіль­ши­ти кіль­кість по­сад­ко­вих місць до 100 тис. го­лів одно­ча­сно­го утри­ма­н­ня. Крім того, на пта­хо­фа­бри­ці про­ве­дуть за­мі­ну ма­шин для ми­т­тя пта­шни­ків, у пла­нах при­дба­ти тра­кто­ри та су­ча­сний кур­ча­то­віз. У 2014–2015 рр. є на­мір роз­по­ча­ти бу­дів­ни­цтво за­бій­но­го це­ху.

До­вiд­ка: ПАТ «Пол­тав­ська пта­хо­фа­бри­ка» вхо­дить до скла­ду гру­пи «Ін­тер-За­по­ріж­жя», що є ке­ру­ю­чою ком­па­ні­єю хол­дин­гу «Ін­тер-Агро­си­сте­ма». На сьо­го­дні на під­при­єм­стві утри­му­є­ться 74 тис. го­лів ку­рей-не­су­чок кро­су Ло­манн ЛСЛ Лайт. За­галь­ні ви­ро­бни­чі по­ту­жно­сті пта­хо­фа­бри­ки ста­нов­лять близь­ко 300 млн шт. яєць.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.