Кор­по­ра­ція «Сва­рог Вест Груп»

Ан­дрій ГОРДIЙЧУК го­ло­ва прав­лі­н­ня «Три­ва­ти­ме подаль­ше під­ви­ще­н­ня те­хно­ло­гі­чно­го рів­ня ком­па­нії»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

У 2013 ро­ці кор­по­ра­ція при­дба­ла Ше­пе­тів­ський за­вод куль­ти­ва­то­рів. У мо­дер­ні­за­цію за­во­ду за­пла­но­ва­но вкла­сти 10 млн. дол. Про­тя­гом 2013 ро­ку бу­ло при­дба­но 36 оди­ниць но­вої су­ча­сної те­хні­ки. Те­хно­ло­гі­єю то­чно­го зем­ле­роб­ства бу­ло охо­пле­но 35 тис. га, про­би ґрун­ту взя­то на 70 тис. га. Та­кож во­се­ни ми­ну­ло­го ро­ку вве­де­но в екс­плу­а­та­цію ла­бо­ра­то­рію ана­лі­зу ґрун­тів. До­да­тко­вий при­бу­ток від за­сто­су­ва­н­ня низ­ки рі­шень то­чно­го зем­ле­роб­ства у ви­ро­щу­ван­ні сої та ку­ку­ру­дзи ста­но­вив близь­ко 5 млн грн.

Роз­ви­ток ін­фра­стру­кту­ри

У 2013 ро­ці ком­па­нія роз­ши­ри­ла еле­ва­тор­ну інфраструктуру дво­ма хлі­бо­при­ймаль­ни­ми під­при­єм­ства­ми — у По­лон­сько­му та Кра­си­лів­сько­му ра­йо­нах Хмель­нич­чи­ни. Окрім того, збіль­ше­но про­пу­скну спро­мо­жність еле­ва­то­рів ком­па­нії до 1600 т/до­бу. Роз­по­ча­то бу­дів­ни­цтво но­во­го еле­ва­то­ра в Со­ки­рян­сько­му ра­йо­ні Чер­ні­ве­цької обла­сті по­ту­жні­стю 40 тис. тонн. Про­ве­де­но ін­жи­ні­рин­го­ві ро­бо­ти з під­го­тов­ки зе­мель для ви­ро­щу­ва­н­ня на­сін­нє­вої про­ду­кції на кра­пель­но­му зро­шен­ні на пло­щі 500 га. За­вер­ше­но ре­кон­стру­кцію ко­рів­ни­ка на 200 го­лів у се­лі Гі­зів­щи­на Лю­бар­сько­го ра­йо­ну Жи­то­мир­ської обла­сті.

Ми­ну­ло­го ро­ку кор­по­ра­ція «Сва­рог Вест Груп» у сво­їй ді­яль­но­сті зро­би­ла ставку на ком­пле­ксне впро­ва­дже­н­ня су­ча­сних ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чних рі­шень. І якщо впро­ва­дже­н­ня си­стем то­чно­го зем­ле­роб­ства на біль­шо­сті площ по­сі­вів, що є в обро­бі­тку го­спо­дарств кор­по­ра­ції, уже при­не­сло еко­но­мі­чні ре­зуль­та­ти, то ку­пів­ля Ше­пе­тів­сько­го за­во­ду куль­ти­ва­то­рів ста­ла ри­зи­ко­ва­ним кро­ком на шля­ху до під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті ви­ко­ри­ста­н­ня вла­сних ре­сур­сів. При­дба­н­ня двох еле­ва­то­рів і бу­дів­ни­цтво но­во­го фру­кто­схо­ви­ща та­кож до­зво­лить кор­по­ра­ції мен­ше за­ле­жа­ти від рин­ко­вих ко­ли­вань цін на си­ро­ви­ну та ре­а­лі­зо­ву­ва­ти ви­ро­ще­ну про­ду­кцію в ма­кси­маль­но спри­я­тли­вий пе­рі­од.

Те­хні­чне пе­ре­озбро­є­н­ня

Вве­де­но в екс­плу­а­та­цію но­ве су­ча­сне фру­кто­схо­ви­ще з ре­гу­льо­ва­ним га­зо­вим се­ре­до­ви­щем (РГС) об­ся­гом 2,5 тис. тонн у с. Ро­ман­ків­ці (Со­ки­рян­ський р-н, Чер­ні­ве­цька обл.). Це дру­га чер­га схо­ви­ща на 5 тис. тонн для збе­рі­га­н­ня фру­ктів у ТОВ «Бу­ко­вин­ський сад», що вхо­дить до скла­ду кор­по­ра­ції. За­галь­на вар­тість ін­ве­сти­цій у бу­дів­ни­цтво й обла­шту­ва­н­ня дру­гої чер­ги ста­но­вить близь­ко 20 млн грн. За­галь­на по­ту­жність фру­кто­схо­вищ — 8,7 тис. тонн.

Пе­ре­роб­ка та збут про­ду­кції

Про­тя­гом остан­ніх ро­ків біль­ша ча­сти­на вро­жаю фру­ктів ком­па­нії ре­а­лі­зу­є­ться в Укра­ї­ні. Роз­ши­рю­є­ться на­прям ви­ро­бни­цтва со­ків пря­мо­го віджи­ма­н­ня.

Най­ближ­чі пла­ни

На 2014 рік ком­па­нія за­пла­ну­ва­ла збіль­ши­ти площу зе­мель під то­чним зем­ле­роб­ством до 50 тис. га. У стру­кту­рі по­сів­них площ зро­сте час­тка ви­ро­щу­ва­н­ня сої. Роз­гля­да­ю­ться пла­ни що­до по­ча­тку бу­дів­ни­цтва за­во­ду з її пе­ре­роб­ки. Акту­аль­ним для ком­па­нії бу­де пи­та­н­ня мо­дер­ні­за­ції еле­ва­тор­но­го обладнання на но­вих ХПП. Окрім того, пла­ну­є­ться за­вер­ше­н­ня бу­дів­ни­цтва та вве­де­н­ня в екс­плу­а­та­цію еле­ва­то­ра по­ту­жні­стю 40 тис. тонн у Чер­ні­ве­цькій обла­сті.

До­вiд­ка: Кор­по­ра­ція «Сва­рог Вест Груп» ство­ре­на у 2003 ро­ці Зе­мель­ний банк ста­но­вить 80 тис. га. Ком­па­нія має у сво­є­му роз­по­ря­джен­ні су­ча­сні зер­но-, ово­че- та фру­кто­схо­ви­ща, на­сін­нє­вий за­вод, МТС, дев’ять хлі­бо­при­ймаль­них під­при­ємств. За­галь­ні еле­ва­тор­ні по­ту­жно­сті ста­нов­лять 220 тис. тонн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.