ТОВ «Трай­гон Фар­мінг Хар­ків»

Ві­ктор КУХАРЧУК ди­ре­ктор «Еко­но­ми­ти ко­шти й пра­виль­но ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти во­ло­гу — це одне й те са­ме»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

Ми­ну­ло­го ро­ку ком­па­нія до­ся­гну­ла най­ниж­чої со­бі­вар­то­сті ви­ро­ще­ної про­ду­кції в схі­дно­му ре­гіо­ні. Зав­дя­ки роз­ши­рен­ню площ під те­хно­ло­гі­єю ноу-тілл до 28 тис. га, що ста­но­вить 56% обро­блю­ва­них площ, змен­шен­ню кіль­ко­сті мін­до­брив і за­сто­су­ван­ню по­сів­но­го ма­те­рі­а­лу вла­сно­го ви­ро­бни­цтва, се­зон 2013/2014 для ТОВ «Трай­гон Фар­мінг Хар­ків» став при­бу­тко­вим на­віть за умов не­ви­со­ких цін на сіль­госп­про­ду­кцію. Ком­па­нія не ін­ве­сту­ва­ла в роз­ви­ток те­хні­чно­го пар­ку, нав­па­ки, про­ве­де­но роз­про­даж агре­га­тів, при­зна­че­них для ро­бо­ти за тра­ди­цій­ни­ми си­сте­ма­ми обро­бі­тку ґрун­ту.

Iн­но­ва­ції

Із 2010 ро­ку ком­па­нія взя­ла стра­те­гі­чний курс на впро­ва­дже­н­ня те­хно­ло­гії ноу-тілл, що до­зво­ли­ло зни­зи­ти со­бі­вар­тість ви­ро­бни­цтва. На схо­ді та пів­дні Укра­ї­ни ця те­хно­ло­гія є єди­ним ді­є­вим спосо­бом утри­ма­ти во­ло­гу в ґрун­ті й змен­ши­ти ризики ве­де­н­ня зем­ле­роб­ства. Осо­бли­ві­стю успі­шно­го впро­ва­дже­н­ня ну­льо­вої си­сте­ми в го­спо­дар­стві став по­сту­по­вий пе­ре­хід до те­хно­ло­гії від гли­бо­ко­го роз­пу­ше­н­ня по­лів до їх муль­чу­ва­н­ня. Ва­жли­ву роль ві­ді­грає, яка са­ме куль­ту­ра бу­де пер­шою на по­лях но­у­тілл, в агро­хол­дин­гу від­да­ють пе­ре­ва­гу ро­сли­нам зі стри­жне­вою ко­ре­не­вою си­сте­мою, яка спри­яє при­ро­дно­му роз­пу­шен­ню ґрун­ту. Із по­ча­тку впро­ва­дже­н­ня те­хно­ло­гії го­спо­дар­ство отри­мує ста­лий ви­со­кий рі­вень уро­жаю за що­рі­чно­го змен­ше­н­ня со­бі­вар­то­сті про­ду­кції. У 2013 ро­ці се­ре­дня вро­жай­ність рі­па­ку ста­но­ви­ла 20 ц/га, пше­ни­ці — 47 ц/га, со­ня­шни­ку — 30 ц/га. До ре­чі, по­ло­ви­на рі­па­ку, ви­ро­бле­но­го у Хар­ків­ській обла­сті ми­ну­ло­го ро­ку ви­ро­ще­но на по­лях «Трай­гон Фар­мінг Хар­ків» (7,5 тис. га).

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

За рік ком­па­нія ви­тра­чає близь­ко 2 млн грн на со­ці­аль­ні про­гра­ми, пе­ре­ва­жно це ма­те­рі­аль­не за­без­пе­че­н­ня ди­тя­чих сад­ків, шкіл, сіль­ських бу­дин­ків куль­ту­ри. Із бо­ку бі­зне­су, со­ці­аль­на ро­бо­та — не­об­хі­дний еле­мент під­ви­ще­н­ня ло­яль­но­сті се­лян і вла­сни­ків зе­мель­них па­їв до орен­да­рів.

Ка­дро­ва по­лі­ти­ка

У ком­па­нії до­три­му­ю­ться прин­ци­пу: мі­ні­мум ке­рів­ни­ків і яко­мо­га ви­ща ква­лі­фі­ка­ція всіх пра­ців­ни­ків. Кі­стяк ком­па­нії ста­но­вить мо­лодь ві­ком 30 ро­ків. Під­при­єм­ство ін­ве­стує у на­вча­н­ня пра­ців­ни­ків шля­хом ор­га­ні­за­ції від­ря­джень за кор­дон, про­ве­де­н­ня вну­трі­шніх днів по­ля, се­мі­на­рів і пре­зен­та­цій на пев­ні те­ми, 3–5-ден­ні кур­си під­ви­ще­н­ня ква­лі­фі­ка­ції. Ко­жні 1000 га в ком­па­нії об­слу­го­ву­ють чо­ти­ри трактористи й во­дій, один агро­ном від­по­від­ає за 3 тис. га.

Най­ближ­чі пла­ни

Ком­па­нія пла­нує на­ро­сти­ти зе­мель­ний банк на 3–5 тис. га в цен­траль­но­му чи пів­ні­чно­му ре­гіо­ні Укра­ї­ни, а та­кож роз­по­ча­ти по­шу­ко­ві ро­бо­ти й кон­суль­та­ції з уста­нов­ле­н­ня си­сте­ми кра­пель­но­го зро­ше­н­ня на 1,5 тис. га. Го­лов­на стра­те­гія 2014 ро­ку — збе­ре­же­н­ня низь­кої со­бі­вар­то­сті ви­ро­бни­цтва. Від­су­тність ін­ве­сти­цій в но­ву те­хні­ку чи обладнання ще більш по­си­лять при­бу­тко­вість зем­ле­роб­ства.

До­вiд­ка: ТОВ «Трай­гон Фар­мінг Хар­ків» — ви­ро­бни­ча ком­па­нія ро­слин­ни­цько­го на­пря­му. Ра­зом із ТОВ «Трай­гон Еле­ва­тор» і ТОВ «Трай­гон Трей­дінг» вхо­дить до ін­ве­сти­цій­ної гру­пи естон­сько­го по­хо­дже­н­ня Trigon Agri з акти­ва­ми в Укра­ї­ні, Ро­сії та Есто­нії. За­сну­ва­н­ня гру­пи та по­ча­ток її ді­яль­но­сті в Укра­ї­ні да­ту­є­ться 2006 ро­ком. Про­філь­ною ді­яль­ні­стю укра­їн­сько­го під­роз­ді­лу є ви­ро­бни­цтво, збе­рі­га­н­ня й екс­порт зер­но­вих; ро­сій­сько­го та естон­сько­го під­роз­ді­лів — мо­ло­чний на­прям.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.