ПрАТ «Ки­їв-Атлан­тик Укра­ї­на»

Де­нiел СВIРI спів­за­снов­ник «По­тен­ці­ал укра­їн­ської зем­лі до­по­мо­жуть роз­кри­ти су­ча­сні те­хно­ло­гії»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

Стра­те­гі­єю роз­ви­тку Гру­пи ком­па­ній «Ки­їв-Атлан­тик Груп» її за­снов­ни­ки, ро­ди­на аме­ри­кан­ців Сві­рі, вва­жа­ють по­бу­до­ву вер­ти­каль­но ін­те­гро­ва­но­го бі­зне­су: ро­слин­ни­цтво — тва­рин­ни­цтво — пе­ре­роб­ка. Про­тя­гом кіль­кох остан­ніх ро­ків ком­па­нія впев­не­но роз­ши­рю­ва­ла пло­щі орен­до­ва­них зе­мель i на­ро­щу­ва­ла об­ся­ги ви­ро­бни­цтва. За­снов­ни­ки «Ки­їв-Атлан­тик Груп» не­о­дно­ра­зо­во озву­чу­ва­ли пла­ни що­до ви­пу­ску єв­ро­бон­дів, щоб отри­ма­ти за­пла­но­ва­ні ко­шти для роз­бу­до­ви. Однак по­ту­жний роз­ви­ток ком­па­нії, як і ра­ні­ше, стри­му­ють по­лі­ти­чна й еко­но­мі­чна не­ста­біль­ність у на­шій дер­жа­ві.

Ро­слин­ни­цтво

Під­при­єм­ства «Ки­їв-Атлан­тик Груп» обро­бля­ють близь­ко 10 тис. га ріл­лі. Сі­во­змі­на зу­мов­ле­на по­тре­ба­ми пе­ре­ро­бних під­при­ємств ком­па­нії. Лю­цер­ну ви­ро­щу­ють для по­треб вла­сно­го тва­рин­ни­цтва, а та­кож для ви­го­тов­ле­н­ня ком­бі­кор­мів. Усю ви­ро­ще­ну сою пе­ре­ро­бля­ють на олію й ма­ку­ху, со­є­ву олію екс­пор­ту­ють пе­ре­ва­жно в Поль­щу. Пше­ни­цю та ку­ку­ру­дзу пе­ре­ро­бля­ють на ком­бі­корм, ча­сти­ну ку­ку­ру­дзи від­прав­ля­ють на екс­порт, пе­ре­ва­жно в Япо­нію. Уро­жаї в ком­па­нії за остан­ні 12 ро­ків удві­чі пе­ре­ви­щу­ють се­ре­дні по­ка­зни­ки по Укра­ї­ні. Зна­чну роль у цьо­му ві­ді­грає при­скі­пли­ве став­ле­н­ня до те­хно­ло­гій. Тут ба­га­то ува­ги при­ді­ля­ють піджив­лен­ню ро­слин: для ко­жно­го по­ля за­сто­со­ву­ють свою си­сте­му вне­се­н­ня до­брив, під­би­ра­ють їх ін­ди­ві­ду­аль­но. Ми­ну­ло­го ро­ку по­ча­ли за­сто­со­ву­ва­ти обладнання для си­сте­ми то­чно­го зем­ле­роб­ства.

Тва­рин­ни­цтво

Один із під­роз­ді­лів Гру­пи, ТОВ «Атлан­тик Фармз ІІ», за­йма­є­ться від­го­дів­лею ВРХ у Дра­бів­сько­му ра­йо­ні Чер­ка­ської обла­сті. По­го­лів’я ху­до­би ста­но­вить по­над 3000 ВРХ м’ясних і м’ясо-мо­ло­чних по­рід. Би­чків на від­го­дів­лю за­ку­по­ву­ють ва­гою 80 кг і до­ро­щу­ють до 500 кг про­тя­гом 18 мі­ся­ців. По­ка­зни­ки при­ро­сту ва­ги близь­ко 2,5 кг/до­бу. По­пит на би­чків є ста­біль­ним, оскіль­ки зав­дя­ки пра­виль­ній го­дів­лі якість м’яса на ви­хо­ді отри­му­ють від­мін­ну. Тва­рин­ни­цтво в ком­па­нії роз­гля­да­ють як со­ці­аль­ний про­ект, який дає змо­гу за­без­пе­чи­ти ро­бо­тою 90 пра­ців­ни­ків.

Пе­ре­роб­ка

Пе­ре­ро­бні по­ту­жно­сті ком­па­нії пред­став­ле­ні олій­но­пре­су­валь­ним це­хом по­ту­жні­стю 36 тис. т/рік і су­ча­сним ком­бі­кор­мо­вим за­во­дом по­ту­жні­стю 96 тис. т/рік. Основ­ним ви­дом про­ду­кції ком­бі­кор­мо­во­го за­во­ду є гра­ну­льо­ва­ні ком­бі­кор­ми та біл­ко­во-мі­не­раль­но-ві­та­мін­ні до­бав­ки для всіх ви­дів тва­рин і пти­ці під тор­го­вою мар­кою «Муль­ти­гейн» . Крім того, ком­па­нія про­по­нує по­слу­ги із су­ші­н­ня, очи­ще­н­ня та збе­рі­га­н­ня зер­на на вла­сно­му зер­но­во­му еле­ва­то­рі по­ту­жні­стю 100 тис. тонн.

До­вiд­ка: ПрАТ «Ки­їв-Атлан­тик Укра­ї­на» за­сну­ва­ла ро­ди­на Сві­рі в гру­дні 1994-го. На сьо­го­дні ство­ре­но Гру­пу ком­па­ній «Ки­їв-Атлан­тик Груп», яка скла­да­є­ться з Ін­те­гро­ва­но­го сіль­сько­го­спо­дар­сько­го цен­тру «Ки­їв-Атлан­тик Укра­ї­на» у м. Ми­ро­нів­ці (Ки­їв­ська обл.), ДП «Атлан­тик Фармз», що за­сно­ва­не 2000 ро­ку й орен­дує при­бли­зно 3000 га ріл­лі в Ми­ро­нів­сько­му ра­йо­ні Ки­їв­ської обла­сті, і ТОВ «Атлан­тик Фармз ІІ», що з 2004 ро­ку обро­бляє зем­лі в Дра­бів­сько­му ра­йо­ні Чер­ка­ської обла­сті. Окрім ро­слин­ни­цтва ком­па­нія та­кож за­йма­є­ться від­го­дів­лею ВРХ м’ясних і м’ясо­мо­ло­чних по­рід. До стру­кту­ри «Ки­їв-Атлан­тик Груп» вхо­дить за­вод із пе­ре­роб­ки сої, ком­бі­кор­мо­вий за­вод і два еле­ва­тор­ні ком­пле­кси.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.