ПАТ «Плем­за­вод ”Сте­пной”»

Ана­то­лій ВОЛКОВ ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «До успі­ху в сіль­сько­му го­спо­дар­стві мо­же при­ве­сти тіль­ки вер­ти­каль­на ін­те­гра­ція — ко­ли сам ви­ро­стиш, пе­ре­ро­биш і про­да­си»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

Збіль­ше­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва та стрім­кі тем­пи роз­ви­тку ПАТ «Плем­за­вод «Сте­пной» ста­ли мо­жли­ви­ми зав­дя­ки впро­ва­джен­ню но­во­го обладнання, за­сто­су­ван­ню но­вих те­хно­ло­гій у ви­ро­щу­ван­ні та при­го­ту­ван­ні кор­мів. У під­при­єм­стві пла­ну­ють про­дов­жу­ва­ти те­хні­чне пе­ре­о­сна­ще­н­ня та на­ро­щу­ва­ти по­го­лів’я ВРХ і сви­ней.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

Го­спо­дар­ство по­стій­но ін­ве­стує ко­шти в по­лі­пше­н­ня го­дів­лі й умов утри­ма­н­ня ко­рів. Ми­ну­ло­го ро­ку тут при­дба­ли су­ча­сну те­хні­ку для за­го­тів­лі гру­бих кор­мів, за­ку­пи­ли обладнання для при­го­ту­ва­н­ня та роз­да­чі кор­мо­су­мі­шей. По­ча­ли актив­но за­сто­со­ву­ва­ти в го­дів­лі со­є­вий шрот. За­пу­сти­ли но­вий мо­дуль із без­прив’язним утри­ма­н­ням ко­рів і до­ї­ль­ною за­лою ком­па­нії «Де­Ла­валь» ти­пу «па­ра­лель» 2 20.

Пе­ре­роб­ка

ЧДо стру­кту­ри ПАТ «Плем­за­вод «Сте­пной» вхо­дить мо­ло­ко­пе­ре­ро­бний за­вод, на яко­му пе­ре­ро­бля­ють мо­ло­ко вла­сної фер­ми — 10–11 т/до­бу за за­галь­ної ви­ро­бни­чої по­ту­жно­сті 40 т го­то­вої про­ду­кції на до­бу. Тут ви­го­тов­ля­ють 12 ви­дів мо­ло­чної про­ду­кції: мо­ло­ко, ря­жан­ку, ке­фір, сме­та­ну, твер­дий сир, ма­сло то­що під тор­го­вою мар­кою «Плем­за­вод «Сте­пной». Про­ду­кцію ви­ро­бля­ють ви­клю­чно за ДСТУ, тер­мін ре­а­лі­за­ції ста­но­вить не біль­ше ніж 4–5 діб.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

На ПАТ «Плем­за­вод «Сте­пной» пра­цює близь­ко 400 жи­те­лів се­ла За­по­ві­тно­го. Під­при­єм­ство фі­нан­сує на­вча­н­ня у ви­щих на­вчаль­них за­кла­дах, осо­бли­ву ува­гу при­ді­ляє зді­бній мо­ло­ді та за­лу­чає її до ро­бо­ти на вла­сно­му під­при­єм­стві. Ми­ну­ло­го ро­ку під­при­єм­ство при­дба­ло для шко­ли тре­на­же­ри на 150 тис. грн. За ра­ху­нок під­при­єм­ства в се­лі ремонтують та утри­му­ють до­ро­ги, бу­ло про­ве­де­но ре­кон­стру­кцію ста­ро­го гур­то­жи­тку під ба­га­то­квар­тир­ний бу­ди­нок для на­да­н­ня жи­тла пра­ців­ни­кам під­при­єм­ства. За ра­ху­нок під­при­єм­ства про­ве­де­но газ. Під­при­єм­ство ре­гу­ляр­но по­ста­чає в ди­тя­чий са­до­чок і школу про­ду­кти хар­чу­ва­н­ня вла­сно­го ви­ро­бни­цтва.

Най­ближ­чі пла­ни

У най­ближ­чих пла­нах ПАТ «Плем­за­вод «Сте­пной» на­ро­ще­н­ня по­го­лів’я дій­но­го ста­да ко­рів до 2 тис. і збіль­ше­н­ня на­до­їв до 8 т на ко­ро­ву за ла­кта­цію. Тут та­кож пра­цю­ють над збіль­ше­н­ням по­го­лів’я сви­ней, що утри­му­ють у го­спо­дар­стві, — із 8 тис. до 10 тис. го­лів на рік. Оскіль­ки го­спо­дар­ство роз­та­шо­ва­но в зо­ні ри­зи­ко­во­го зем­ле­роб­ства, є на­мір до­да­тко­во за­ку­пи­ти су­ча­сну аме­ри­кан­ську те­хні­ку для по­ли­ву зе­мель­них угідь. Сьо­го­дні на зро­шен­ні 4 тис. га із на­яв­них 12 300 га.

До­вiд­ка: Істо­рія ПАТ «Плем­за­вод «Сте­пной» роз­по­ча­ла­ся 1995 ро­ку пі­сля акціо­ну­ва­н­ня ра­дго­спу «Сте­пной». Основ­ни­ми ви­да­ми го­спо­дар­ської ді­яль­но­сті під­при­єм­ства є ви­ро­бни­цтво зер­но­вих і те­хні­чних куль­тур, ви­ро­щу­ва­н­ня пле­мін­них сви­ней по­ро­ди дю­рок, ве­ли­ка бі­ла, лан­драс, ви­ро­бни­цтво та пе­ре­роб­ка м’яса й мо­ло­ка, утри­ма­н­ня ко­рів по­ро­ди чор­но-ря­ба.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.