ТОВ «Шпола-Агро Ін­ду­стрі»

Фре­де­рік ШАВIНЬЇ за­снов­ник «Нам по­стій­но до­во­ди­ться вчи­ти­ся – тіль­ки так мо­жна удо­ско­на­лю­ва­ти ви­ро­бни­чі про­це­си»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

Го­лов­ним до­ся­гне­н­ням по­пе­ре­дньо­го ро­ку Фре­де­рік Ша­ві­ньї вва­жає те, що за низь­ких цін на зер­но­ві ком­па­нії вда­ло­ся збе­рег­ти й змі­цни­ти чу­до­вий ко­ле­ктив. Крім того, ми­ну­ло­го ро­ку «Шпола-Агро Ін­ду­стрі» за­пу­сти­ла ав­то­ма­ти­зо­ва­ну лі­нію за­ван­та­же­н­ня за­лі­зни­чних ва­го­нів. Те­пер за одну змі­ну, тоб­то за 12 го­дин, ком­па­нія мо­же від­ван­та­жи­ти до 500 тонн то­вар­но­го зер­на або на­сі­н­ня.

Iн­но­ва­ції

Ком­па­нія «Шпола-Агро Ін­ду­стрі» має вла­сну сер­ти­фі­ко­ва­ну ла­бо­ра­то­рію для зер­но­вих куль­тур. Май­же всі про­це­си у ви­ро­бни­чих те­хно­ло­гі­ях ав­то­ма­ти­зо­ва­но. На ко­жній оди­ни­ці те­хні­ки вста­нов­ле­но GPS-обладнання, що дає змо­гу кра­ще кон­тро­лю­ва­ти її рух і ви­ко­на­н­ня те­хно­ло­гі­чних зав­дань. По­си­ле­ний кон­троль здій­сню­є­ться під час по­сів­ної та зби­раль­ної кам­па­ній.

Фі­нан­со­ві ре­зуль­та­ти

У пи­та­н­нях за­лу­че­н­ня ко­штів зде­біль­шо­го ком­па­нія оби­рає фі­нан­со­ве са­мо­за­без­пе­че­н­ня, адже по­рів­ня­но з одер­жа­н­ням кре­ди­тів в укра­їн­ських бан­ках це дає кра­щий еко­но­мі­чний ефект. У ра­зі над­зви­чай­ної по­тре­би ком­па­нія вда­є­ться до за­лу­че­н­ня кре­ди­тних ко­штів на ко­ро­ткий тер­мін, але час­тка та­ких кре­ди­тів у за­галь­них ви­тра­тах є мі­зер­ною.

Вла­сна пе­ре­роб­ка

Ком­па­нія має на­сін­нє­вий за­вод із пов­ним ци­клом пі­сля­зби­раль­ної до­роб­ки зер­на. Зокре­ма, швид­ку та які­сну оброб­ку при­ве­зе­ної з по­ля зер­но­вої ма­си за­без­пе­чу­ють дві очи­щу­валь­ні уста­нов­ки та дві су­шар­ки.

Збут про­ду­кції

«Шпола-Агро Ін­ду­стрі» за остан­ні кіль­ка ро­ків роз­ши­ри­ла гео­гра­фію збу­ту. Ни­ні про­ду­кція го­спо­дар­ства ре­а­лі­зу­є­ться не ли­ше на те­ри­то­рії Укра­ї­ни, а й екс­пор­ту­є­ться у Ро­сію та Бі­ло­русь. На чер­зі роз­ши­ре­н­ня екс­пор­ту в ін­ші кра­ї­ни СНД.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

Ком­па­нія пи­ша­є­ться сво­ї­ми со­ці­аль­ни­ми про­е­кта­ми. У пер­шу чер­гу це до­по­мо­га мі­сце­вим ра­дам у ви­гля­ді но­вих до­ріг, від­ре­мон­то­ва­них шкіл, під­трим­ка со­ці­аль­но не­за­хи­ще­них верств на­се­ле­н­ня. Сам вла­сник ком­па­нії, Фре­де­рік Ша­ві­ньї, із 2009 ро­ку бе­ре участь у між­на­ро­дно­му ра­лі-ма­ра­фо­ні Да­кар у Пів­ні­чній Аме­ри­ці.

Най­ближ­чі пла­ни

Не­зва­жа­ю­чи на стрім­ку й ви­со­ку кон­ку­рен­цію на рин­ку, ком­па­нія пла­нує збіль­ши­ти екс­порт­ні по­ту­жно­сті, а та­кож об­ся­ги про­да­жу в Укра­ї­ні. Три­ва­ти­ме ро­бо­та з упро­ва­дже­н­ня ефе­ктив­ні­ших те­хно­ло­гій, удо­ско­на­ле­н­ня всіх ви­ро­бни­чих про­це­сів. Та­кож акцент бу­де зро­бле­ний на на­вчан­ні пер­со­на­лу.

До­вiд­ка: Під­при­єм­ство за­сно­ва­но 2002 ро­ку Фре­де­рі­ком Ша­ві­ньї. На­ра­зі ком­па­нія по­єд­нує у сво­їй ді­яль­но­сті ви­ро­бни­цтво то­вар­но­го й по­сів­но­го на­сі­н­ня рі­зних сіль­гос­пкуль­тур, а та­кож тва­рин­ни­цтво.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.