Агро­фір­ма «Са­ди Укра­ї­ни»

Оле­ксій ЗАЙ­ЦЕВ го­ло­ва На­гля­до­вої ра­ди «Якщо агра­рії зби­ра­ти­муть по 200 ц/га ку­ку­ру­дзи, це ста­не справ­жнім укра­їн­ським про­ри­вом»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

Отри­мав­ши ми­ну­ло­го ро­ку 170 ц/га ку­ку­ру­дзи на зро­шен­ні, агро­фір­ма по­ста­ви­ла со­бі за ме­ту на­сту­пно­го ро­ку зі­бра­ти 200 ц/га й на цьо­му зу­пи­ня­ти­ся не зби­ра­є­ться, оскіль­ки її ке­рів­ни­цтво вва­жає, що по­тен­ці­ал ці­єї куль­ту­ри ще біль­ший. Під­ста­вою для та­ко­го ви­снов­ку став вла­сний до­свід — 7 ро­ків то­му в ком­па­нії по­ча­ли від­нов­лю­ва­ти си­сте­му іри­га­ції. Із ко­жним ро­ком уро­жай­ність ці­єї зер­но­вої пла­но­мір­но збіль­шу­ва­ла­ся, ся­гнув­ши май­же ре­кор­дно­го по­ка­зни­ка для Укра­ї­ни. На сьо­го­дні в агро­фір­мі обла­дна­но си­сте­мою зро­ше­н­ня 1 тис. га зе­мель.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

Ком­па­нія з ро­ку в рік пра­цює над роз­ши­ре­н­ням зро­ше­н­ня. Якщо спо­ча­тку під ці­єю те­хно­ло­гі­єю в агро­фір­мі бу­ли са­ди та на­сін­нє­ві по­сі­ви ку­ку­ру­дзи, то у 2013 ро­ці до них до­да­ли­ся то­вар­ні по­сі­ви ку­ку­ру­дзи, ози­ма пше­ни­ця, а та­кож не­ти­по­ва для ці­єї зо­ни куль­ту­ра — соя. Ця бо­бо­ва в умо­вах Хар­ків­ської обла­сті да­ла 35–40 ц/га.

Са­дів­ни­цтво

За­кла­де­ні в Кри­му кіль­ка ро­ків то­му ін­тен­сив­ні са­ди з кра­пель­ним зро­ше­н­ням по­ча­ли актив­но пло­до­но­си­ти. Сорт яблу­ні Фу­джі Ацтек дав уро­жай­ність 40–70 т/га, ва­га окре­мих пло­дів ся­га­ла 300–400 г. Зав­дя­ки не­що­дав­но вве­де­но­му в екс­плу­а­та­цію фру­кто­схо­ви­щу з ре­гу­льо­ва­ним га­зо­вим се­ре­до­ви­щем на 3 тис. тонн одно­ча­сно­го збе­рі­га­н­ня агро­фір­мі вда­ло­ся які­сно збе­рег­ти фру­кти й ре­а­лі­зу­ва­ти їх за спри­я­тли­ви­ми ці­на­ми. Го­лов­ний ри­нок збу­ту — ві­тчи­зня­ний. Ча­сти­ну про­ду­кції ком­па­нія екс­пор­тує до Ро­сії. Роз­гля­да­ють та­кож мо­жли­вість по­став­ки до Іта­лії.

На­сін­ни­цтво

Бу­ду­чи про­від­ним на­сін­нє­вим го­спо­дар­ством, ТОВ Агро­фір­ма «Са­ди Укра­ї­ни» що­ро­ку вво­дить у ви­ро­бни­цтво кіль­ка но­вих гі­бри­дів, а раз на 6–8 ро­ків ро­блять пов­ну за­мі­ну лі­ній­ки на­сі­н­ня, яке про­по­ну­ють сво­їм клі­єн­там. Зав­дя­ки но­во­збу­до­ва­но­му за­во­ду з до­роб­ки на­сі­н­ня з най­су­ча­сні­шим обла­дна­н­ням є змо­га за­без­пе­чи­ти не ли­ше ві­тчи­зня­них агра­рі­їв на­сін­нє­вим ма­те­рі­а­лом най­ви­щої яко­сті, а й екс­пор­ту­ва­ти на­сі­н­ня в Ро­сію, Сер­бію та ін­ші кра­ї­ни.

Най­ближ­чі пла­ни

На­сту­пно­го ро­ку ком­па­нія пла­нує роз­ши­ри­ти площу під са­да­ми, зокре­ма, до­да­ти при- бли­зно 40 га яблу­не­вих на­са­джень най­по­пу­ляр­ні­шо­го сор­ту Фу­джі Ацтек. На 2014 рік за­пла­но­ва­но та­кож бу­дів­ни­цтво ще одно­го фру­кто­схо­ви­ща на 5 тис. тонн. У 2014 ро­ці до за­галь­ної пло­щі в 1 тис. га під зро­ше­н­ням агро­фір­ма пла­нує до­да­ти ще 200–300 га, а че­рез кіль­ка ро­ків має на­мір до­ве­сти площу зро­шу­валь­них зе­мель до 2 тис. га. До фру­кто­вих са­дів і на­сін­нє­вих по­сі­вів ку­ку­ру­дзи до­да­сться збіль­ше­на пло­ща під то­вар­ною ку­ку­ру­дзою, со­єю й ози­мою пше­ни­цею, а та­кож до цьо­го пе­ре­лі­ку при­єд­на­є­ться пер­спе­ктив­ний го­рох. Та­кож агро­фір­ма в 2014 ро­ці пла­нує при­дба­ти но­ве зер­но­су­шиль­не обладнання.

До­вiд­ка: ТОВ АФ «Са­ди Укра­ї­ни» ство­ре­но 25 ро­ків то­му — ви­зна­ний лі­дер у ви­ро­бни­цтві й про­да­жу ви­со­ко­вро­жай­них гі­бри­дів со­ня­шни­ку та ку­ку­ру­дзи се­ле­кції Ін­сти­ту­ту ріль­ни­цтва й ово­чів­ни­цтва ре­спу­блі­ки Сер­бія. До­роб­ка на­сі­н­ня від­бу­ва­є­ться на на­сін­нє­во­му за­во­ді. Крім того, агро­фір­ма є одні­єю з не­ба­га­тьох на пост­ра­дян­сько­му про­сто­рі екс­пор­те­рів на­сі­н­ня у Єв­ро­пу. Ре­а­лі­зу­ють про­ду­кцію 16 тор­го­вих пред­став­ництв в Укра­ї­ні та Ро­сії. Са­дів­ни­цтво вклю­чає ви­ро­щу­ва­н­ня фру­ктів і ви­но­гра­ду в Ба­хчи­са­рай­сько­му ра­йо­ні Кри­му.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.