ТОВ «Фрі­дом Фарм Бе­кон»

Ві­ктор ЛIСНИЙ ди­ре­ктор «Сви­нар­ство не мо­же бу­ти зби­тко­вим, ко­ли спра­вою за­йма­ю­ться фа­хів­ці»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

Го­лов­ни­ми здо­бу­тка­ми ТОВ «Фрі­дом Фарм Бе­кон» ми­ну­ло­го ро­ку ста­ло на­ро­ще­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва на по­над 20%. Для цьо­го ком­па­нія ре­кон­стру­ю­ва­ла два від­го­ді­вель­ни­ки, вве­ла в екс­плу­а­та­цію при­мі­ще­н­ня для до­ро­щу­ва­н­ня по­ро­сят і до­да­тко­во за­ку­пи­ла 5 тис. го­лів під­свин­ків. Го­лов­ни­ми зав­да­н­ня­ми на по­то­чний рік під­при­єм­ство вва­жає про­дов­же­н­ня мо­дер­ні­за­ції ви­ро­бни­цтва, зокре­ма, за­пла­но­ва­но збу­ду­ва­ти ком­бі­кор­мо­вий за­вод, за­бій­ний цех і ре­кон­стру­ю­ва­ти се­кто­ри опо­ро­су та до­ро­щу­ва­н­ня, що дасть змо­гу ком­па­нії на­ро­сти­ти свою час­тку на рин­ку.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

У 2013 ро­ці ком­па­нія вве­ла в екс­плу­а­та­цію пі­сля ре­кон­стру­кції два від­го­ді­вель­ни­ки на 1,8 тис. го­лів сви­ней ко­жний, у с. Ка­ли­нів­ці про­ве­ла ре­кон­стру­кцію при­мі­ще­н­ня для до­ро­щу­ва­н­ня по­ро­сят із бо­ксо­вим утри­ма­н­ням по­го­лів’я на пла­сти­ко­вій щі­лин­ній під­ло­зі з ре­гу­лю­ва­н­ням мі­кро­клі­ма­ту, що до­зво­ли­ло під­ви­щи­ти рі­вень при­ро­стів по­ро­сят і їх збе­ре­же­ність та ско­ро­ти­ти ви­тра­ти на утри­ма­н­ня по­го­лів’я. Для ком­пле­кта­ції но­вих по­ту­жно­стей до­да­тко­во за­ку­пле­но 5 тис. го­лів під­свин­ків, що за­без­пе­чи­ло сут­тє­ве зро­ста­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва на 621,3 т (21,6%) — до 3,394 т, що роз­ра­хун­ку на одну се­ре­дньо­рі­чну сви­но­ма­тку ста­но­вить 2,223 кг. Ми­ну­ло­го ро­ку ре­а­лі­зо­ва­но 3685 т сви­ни­ни, — це на 981 т (2,6%) біль­ше, ніж у 2012 ро­ці.

Фі­нан­со­ві ре­зуль­та­ти

Ва­ло­вий до­хід від ре­а­лі­за­ції сви­ни­ни у 2013 ро­ці пе­ре­ви­щив 70 млн грн. Із них 3 млн бу­ли ін­ве­сто­ва­ні в ре­кон­стру­кцію при­мі­щень сви­но­фер­ми.

Збут про­ду­кції

У стру­кту­рі ре­а­лі­за­ції то­вар­но­го по­го­лів’я близь­ко 60% при­па­дає на про­даж сви­ней жи- вою ва­гою, а 40% — на охо­ло­дже­ні на­пів­ту­ші пі­сля за­бою на вла­сно­му за­бій­но­му це­ху. Про­даж про­ду­кції від­бу­ва­є­ться на цен­траль­но­му та ра­йон­них ринках м. Хер­со­на. Крім того, що­ро­ку го­спо­дар­ство ре­а­лі­зує по­над 5 тис. по­ро­сят на­се­лен­ню та по­над 1 тис. пле­мін­них тва­рин для ро­зве­де­н­ня по всій Укра­ї­ні.

Най­ближ­чі пла­ни

Із ме­тою за­без­пе­че­н­ня го­спо­дар­ства які­сни­ми кор­ма­ми ком­па­нія пла­нує збу­ду­ва­ти су­ча­сний ком­бі­кор­мо­вий за­вод по­ту­жні­стю 10 т/год. Крім того, у пла­нах ре­кон­стру­ю­ва­ти се­кто­ри опо­ро­су та до­ро­щу­ва­н­ня, збу­ду­ва­ти но­вий за­бій­ний цех у Ка­хов­сько­му ра­йо­ні по­бли­зу ферм, де утри­му­ють сви­ней.

До­вiд­ка: ТОВ «Фрі­дом Фарм Бе­кон» ство­ре­не у трав­ні 2008 ро­ку шля­хом ви­ді­ле­н­ня га­лу­зі тва­рин­ни­цтва із ЗАТ «Фрі­дом Фарм Ін­тер­нешнл» в окре­ме під­при­єм­ство, є пра­во­на­сту­пни­ком остан­ньо­го. Сви­нар­ством за­йма­є­ться з кін­ця 2001 ро­ку. Ви­ро­бни­чі пло­щі роз­та­шо­ва­ні в Хер­сон­ській обла­сті. За­галь­не по­го­лів’я сви­ней ста­но­вить близь­ко 20 тис., зокре­ма 1,4 тис. — сви­но­ма­тки. У стру­кту­рі ста­да сфор­мо­ва­но чо­ти­ри пле­мін­ні за­во­ди сви­ней пер­спе­ктив­но­го ге­но­фон­ду: ве­ли­кої бі­лої та лан­драс по­рід ан­глій­сько­го по­хо­дже­н­ня, чер­во­ної бі­ло­по­ясої по­ро­ди, а та­кож про­дов­жу­є­ться фор­му­ва­н­ня стад сви­ней ба­тьків­ських по­рід п’єтрен і дю­рок. Фі­наль­них гі­бри­дів отри­му­ють на чо­ти­ри­по­ро­дній осно­ві: по­мі­сних сви­нок (ве­ли­ка бі­ла — лан­драс) осі­ме­ня­ють спер­мою тер­мі­наль­них кну­рів (дю­рок — п’єтрен).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.