ТОВ «Агро­фір­ма «Ма­як»

Ми­ко­ла ВА­СИЛЬ­ЧЕН­КО ди­ре­ктор «Ми ро­би­мо все, щоб бу­ти го­то­ви­ми пра­цю­ва­ти за будь-яких умов і будь-якої ці­ни»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

Го­лов­ни­ми на­пря­ма­ми ді­яль­но­сті СТОВ «Агро­фір­ма «Ма­як», що на Чер­ка­щи­ні, зав­жди бу­ли сви­нар­ство та мо­ло­чне тва­рин­ни­цтво. Ке­рів­ни­ки під­при­єм­ства вва­жа­ють, що зер­но ви­гі­дні­ше кон­вер­ту­ва­ти в мо­ло­ко та м’ясо, а по­тім — у гро­ші. «За­йма­ти­ся ли­ше ро­слин­ни­цтвом, ви­ро­щу­ва­ти со­ня­шник чи ку­ку­ру­дзу — це роз­ви­ва­ти­ся одно­бі­чно, — пе­ре­ко­на­ний Ми­ко­ла Ва­силь­чен­ко, ди­ре­ктор ком­па­нії. — Ми вкла­да­є­мо гро­ші в те, що їх при­но­сить». От і ми­ну­ло­го ро­ку на під­при­єм­стві про­дов­жи­ли ін­ве­сту­ва­ти в про­е­кти, які опти­мі­зу­ють зна­чну кіль­кість ре­сур­сів. На­при­клад, пе­ре­йшли на обі­грі­ва­н­ня ма­ло не всіх ви­ро­бни­чих при­мі­щень ко­тла­ми на твер­до­му па­ли­ві, що да­ло змо­гу під­при­єм­ству май­же пов­ні­стю від­мо­ви­ти­ся від га­зу.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

Ми­ну­ло­го ро­ку бу­ли збу­до­ва­ні ви­гуль­ні май­дан­чи­ки для ко­рів, про­ве­де­но ре­кон­стру­кцію ко­рів­ни­ків із ме­тою вста­нов­ле­н­ня там но­во­го обладнання. Окрім того, бу­ло вирішено те­лят до дво­мі­ся­чно­го ві­ку утри­му­ва­ти в ін­ди­ві­ду­аль­них клі­тках на дво­рі, то­му за­ку­пи­ли 200 та­ких клі­ток. На­дої на ко­ро­ву бу­ли збіль­ше­ні до 8 тис. лі­трів за ла­кта­цію.

Роз­ви­ток ін­фра­стру­кту­ри

За­кін­чи­ли бу­дів­ни­цтво зер­но­су­шиль­но­го ком­пле­ксу на 20 тис. тонн, уста­но­вив­ши еле­ва­тор ні­ме­цько­го ви­ро­бни­цтва: 10 «ба­нок» по 2 тис. тонн ко­жна.

Те­хні­чне пе­ре­озбро­є­н­ня

2013 ро­ку під­при­єм­ство при­дба­ло 18-ку­бо­ву ци­стер­ну для пе­ре­ве­зе­н­ня та вне­се­н­ня без­по­се­ре­дньо в ґрунт ор­га­ні­чних до­брив. Зі США за­ве­зе­но б/у на­ван­та­жу­вач, ши­ро­ко­за­хва­тний куль­ти­ва­тор, рі­пер, об­при­ску­вач, сі­вал­ку, ко­сар­ку.

Енер­го­ефе­ктив­ність

Ми­ну­ло­го ро­ку в го­спо­дар­стві на ма­шин­но­му дво­рі вста­но­ви­ли опа­лю­валь­ний ко­тел на со­ло­мі, який обі­грі­ває май­стер­ню, по­бу­то­ві кім­на­ти, ка­фе, сто­ло­ву та гуртожиток для 23-х ро­бі­тни­ків.

Мо­дер­ні­за­ція ви­ро­бни­цтва

То­рік за­кін­чи­ли ре­кон­стру­кцію сви­но­ком­пле­ксу на 20 тис. го­лів, по­ста­вив­ши чо­ти­ри пі­ро­лі­зні ко­тли на дро­вах, які обі­грі­ва­ють ма­то­чник і се­кції до­ро­щу­ва­н­ня.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

У роз­ви­ток со­ці­аль­ної сфе­ри під­при­єм­ство спря­му­ва­ло близь­ко 700 тис. грн. Ко­штом СТОВ «Ма­як» ре­мон­ту­ва­ли до­ро­ги, са­до­чок, школу, на ба­лан­сі фір­ми облі­ко­ву­є­ться фіз­куль­тур­но-оздо­ров­чий ком­плекс.

Най­ближ­чі пла­ни

У ком­па­нії пла­ну­ють і надалі пра­цю­ва­ти над збіль­ше­н­ням про­ду­ктив­но­сті мо­ло­чно­го ста­да — за ра­ху­нок ге­не­ти­ки, се­ле­кції, які­сної го­дів­лі. По­го­лів’я ко­рів пла­ну­ють на­ро­сти­ти до 2 тис. Крім того, є на­мір роз­ши­ри­ти по­ту­жно­сті ков­ба­сно­го це­ху. У ро­слин­ни­цтві пла­ну­ють за­про­ва­ди­ти по­лив по­лів, при­дбав­ши аме­ри­кан­ські по­ли­валь­ні кру­го­ві уста­нов­ки. Оскіль­ки під­при­єм­ство ви­ко­ри­сто­вує 45 т ком­бі­кор­му на день, ве­де­ться бу­дів­ни­цтво ком­бі­кор­мо­во­го за­во­ду по­ту­жні­стю 10 т/год, де бу­де вста­нов­ле­но гол­ланд­ське обладнання. За­вод пра­цю­ва­ти­ме для за­без­пе­че­н­ня вла­сних по­треб у кор­мі та для про­да­жу ін­шим ви­ро­бни­кам і на­се­лен­ню.

До­вiд­ка: СТОВ «Агро­фір­ма «Ма­як» ство­ре­но на ба­зі ко­ли­шньо­го кол­го­спу в 1979 ро­ці. Основ­ні на­пря­ми: ви­ро­щу­ва­н­ня зер­но­вих те­хні­чних куль­тур, мо­ло­чне тва­рин­ни­цтво, сви­нар­ство. Під­при­єм­ство має ста­тус пле­мін­но­го за­во­ду з ро­зве­де­н­ня ко­рів укра­їн­ської чор­но­ря­бої та чер­во­но-ря­бої по­рід. По­го­лів’я сви­ней ста­но­вить 19 тис.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.