ЗАТ «ПЗ ”Агро-Ре­гіон”»

Ка­те­ри­на РИ­БА­ЧЕН­КО ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Ми опти­мі­сти­чно ди­ви­мо­ся в май­бу­тнє Укра­ї­ни та бу­ду­є­мо су­ча­сну ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чну ком­па­нію, що пра­цює на єв­ро­пей­ських за­са­дах ве­де­н­ня бі­зне­су»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

Істо­рія су­ча­сно­го «Агро-Ре­гіо­ну» по­чи­на­є­ться із ЗАТ «Пле­мін­ний за­вод «Агро-ре­гіон», який був за­сно­ва­ний 2002 ро­ку на ба­зі кол­го­спу ра­дян­сько­го ти­пу в с. В. Оле­ксан­дрів­ка (Бо­ри­спіль­ський р-н, Ки­їв­ська обл.). По­чи­на­ю­чи з 2007 ро­ку ком­па­нія на­ле­жить акціо­не­рам швед­ської ком­па­нії EastCapital, яка спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ін­ве­сти­ці­ях у кра­ї­ни Схі­дної Європи. Свої ко­шти ін­ве­сто­ри спря­му­ва­ли на збіль­ше­н­ня пло­щі ор­ної зем­лі, при­дба­н­ня су­ча­сної те­хні­ки, упро­ва­дже­н­ня най­су­ча­сні­ших те­хно­ло­гій, бу­дів­ни­цтво ін­фра­стру­ктур­них об’єктів і збе­ре­же­н­ня яко­сті ґрун­тів.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

Ми­ну­ло­го ро­ку ком­па­нія за­про­ва­ди­ла у сво­їх го­спо­дар­ствах ефе­ктив­ну си­сте­му кон­тро­лю за про­ве­де­н­ням усіх ви­ро­бни­чих опе­ра­цій у стру­ктур­них під­роз­ді­лах. Управ­лі­н­ня всі­ма про­це­са­ми здій­сню­є­ться з дис­пе­тчер­сько­го цен­тру в ре­жи­мі он­лайн за до­по­мо­гою GPSна­ві­га­ції. Із ці­єю ме­тою роз­ро­бле­но спе­ці­аль­ний про­грам­ний про­дукт. Ін­ше до­ся­гне­н­ня сто­су­є­ться зро­ста­н­ня ви­ро­бни­цтва сої в го­спо­дар­ствах ком­па­нії. Так, ми­ну­ло­го ро­ку пло­щі під цю куль­ту­ру зро­сли до май­же 6 тис. га, а уро­жай­ність ста­но­ви­ла в се­ре­дньо­му 2 т/га в су­хо­му зер­ні. За­га­лом же 2013 ро­ку бу­ло зі­бра­но 170 тис. тонн зер­но­вих й олій­них куль­тур, се­ред яких по­ряд із со­єю основ­ни­ми куль­ту­ра­ми є ку­ку­ру­дза та со­ня­шник. Ще одним на­пря­мом ді­яль­но­сті «Агро-Ре­гіо­ну» є мо­ло­чне тва­рин­ни­цтво. Ни­ні ком­па­нія — один із не­ба­га­тьох пле­мін­них за­во­дів в Укра­ї­ні, що про­по­нує на ре­а­лі­за­цію пле­мін­них тва­рин ВРХ. Основ­ною ді­яль­ні­стю ком­па­нії є ви­ро­бни­цтво мо­ло­ка на фер­мі в с. В. Оле­ксан­дрів­ка, де утри­му­ють 560 дій­них ко­рів. Се­ре­дній на­дій мо­ло­ка від одні­єї ко­ро­ви ста­но­вить 7000– 7200 л/рік.

Те­хні­чне пе­ре­озбро­є­н­ня

Під­ви­ще­н­ня вро­жай­но­сті й во­дно­час збе­ре­же­н­ня яко­сті ґрун­тів, по­лі­пше­н­ня умов пра­ці та під­ви­ще­н­ня ефе­ктив­но­сті ро­бо­ти — та­кої по­лі­ти­ки до­три­му­ю­ться в ком­па­нії. Із ці­єю ме­тою що­ро­ку онов­лю­є­ться те­хні­чний парк й ін­ве­сту­ю­ться ко­шти в те­хно­ло­гію ви­ро­бни­цтва.

Ка­дро­ва по­лі­ти­ка

У ком­па­нії над­зви­чай­но від­по­від­аль­но ставляться до під­го­тов­ки ви­со­ко­ква­лі­фі­ко­ва­них спе­ці­а­лі­стів. На по­стій­ній осно­ві про­во­дять тре­нін­ги, се­мі­на­ри, на­вча­н­ня, ви­їзди у пе­ре­до­ві го­спо­дар­ства в Укра­ї­ні та в ін­ших кра­ї­нах сві­ту. «Агро-Ре­гіон» — актив­ний член Асо­ці­а­ції «Укра­їн­ський клуб аграр­но­го бі­зне­су» (УКАБ). Ми­ну­ло­го ро­ку ком­па­нія під­три­ма­ла на­вчаль­ний про­ект УКАБ — «Управ­лі­н­ня мо­ло­чним бі­зне­сом». Так, 7–11 жов­тня 2013 ро­ку на ба­зі під­при­єм­ства бу­ло успі­шно про­ве­де­но пер­ший мо­дуль про­е­кту, в яко­му взя­ли участь фер­ме­ри з Ізра­ї­лю й Укра­ї­ни.

Най­ближ­чі пла­ни

Ком­па­нія має пла­ни бу­дів­ни­цтва су­ча­сної мо­ло­чної фер­ми на 1200 дій­них ко­рів, що пе­ред­ба­чає за­лу­че­н­ня зна­чних ін­ве­сти­цій близь­ко 10 тис. єв­ро на одне мі­сце для ко­ро­ви.

До­вiд­ка: Хол­динг «Агро-Ре­гіон» спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ро­слин­ни­цтві й тва­рин­ни­цтві, має лі­цен­зії та сві­до­цтва про дер­жав­ну ре­є­стра­цію пле­мін­но­го ста­да ВРХ укра­їн­ської чор­но-ря­бої мо­ло­чної, го­лштин­ської, си­мен­таль­ської, абер­дин-ан­гу­ської, по­лі­ської м’ясних по­рід. Го­лов­ни­ми пар­тне­ра­ми та спо­жи­ва­ча­ми мо­ло­ка є ком­па­нія «Мо­ло­чний Альянс» і «Ві­мБіль-Дан».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.