ТОВ «Міл­кі­ленд Агро»

Оле­ксій ГО­ЛУБ ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Наш ін­ве­сти­цій­ний про­ект у с. Кра­сно­сіль­ське ста­не на­о­чним при­кла­дом ви­со­ко­при­бу­тко­во­го мо­ло­чно­го ком­пле­ксу сві­то­во­го кла­су»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

ТОВ «Міл­кі­ленд Агро» має стра­те­гі­чне зна­че­н­ня для Гру­пи «Міл­кі­ленд», за­без­пе­чу­ю­чи пе­ре­ро­бні під­при­єм­ства ком­па­нії вла­сною які­сною си­ро­ви­ною. У 2013 ро­ці го­спо­дар­ства гру­пи ви­ро­би­ли 13,5 тис. тонн мо­ло­ка, що ста­но­вить близь­ко 3% за­галь­но­го об­ся­гу мо­ло­ка-си­ро­ви­ни, яке пе­ре­ро­бля­є­ться пе­ре­ро­бни­ми під­при­єм­ства­ми Гру­пи. У стра­те­гі­чних пла­нах — за­без­пе­чи­ти 25% по­треб си­ро­ви­ни «Міл­кі­ленд» для пе­ре­роб­ки в Укра­ї­ні.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

У 2013 ро­ці в рам­ках ре­а­лі­за­ції про­е­кту бу­дів­ни­цтва й ор­га­ні­за­ції ро­бо­ти МТФ «Кра­сно­сіль­ска» (Чер­ні­гів­ська обл.) вве­де­но в екс­плу­а­та­цію I та II пу­ско­ві ком­пле­кси про­е­кту. Від­те­пер там утри­му­ють 1400 го­лів мо­ло­чно­го ста­да. Ком­па­нія та­кож вкла­дає зна­чні ін­ве­сти­ції в ме­ха­ні­за­цію й ав­то­ма­ти­за­цію ви­ро­бни­чих про­це­сів, ре­кон­стру­кцію на­яв­них ферм, збіль­шує кіль­кість мо­ло­чно­го ста­да та на­ро­щує по­сів­ні пло­щі.

Те­хні­чне пе­ре­озбро­є­н­ня

Ком­па­нія вве­ла в екс­плу­а­та­цію су­ча­сний до­ї­ль­ний зал DeLaval «па­ра­лель 2 x 16» на МТФ «Кра­сно­сіль­ська», а та­кож при­дба­ла су­ча­сні кор­мо­ро­зда­ва­чі, на­ван­та­жу­ва­чі та ін­шу те­хні­ку для тва­рин­ни­цької га­лу­зі.

Еле­ва­тор­не го­спо­дар­ство

Зер­но­су­шиль­ний ком­плекс ТОВ «Ба­хма­чре­гіон­по­стач» є сер­ти­фі­ко­ва­ним зер­но­вим скла­дом. За­галь­на по­ту­жність пе­ре­роб­ки зер­на ста­но­вить 500 т/до­бу. У сер­пні 2013 ро­ку ком­па­нія за­вер­ши­ла ре­кон­стру­кцію еле­ва­то­ра, що да­ло змо­гу до­ве­сти об­сяг одно- ча­сно­го збе­рі­га­н­ня зер­на до 22 тис. тонн збіж­жя.

Збут про­ду­кції

100% ви­ро­бле­но­го мо­ло­ка ре­а­лі­зу­є­ться пе­ре­ро­бним під­при­єм­ствам гру­пи «Міл­кі­ленд Укра­ї­на». У 2013 ро­ці 5 тис. тонн зер­но­вої ку­ку­ру­дзи ком­па­нія впер­ше від­пра­ви­ла на екс­порт у Пів­ден­ну Ко­рею. Крім зов­ні­шніх по­ста­вок ком­па­нія то­рік укла­ла до­го­вір на ре­а­лі­за­цію ви­ро­ще­ної ку­ку­ру­дзи ви­ро­бни­кам ком­бі­кор­мів, зокре­ма агро­пром­гру­пі «Пан Кур­чак».

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

ТОВ «Міл­кі­ленд-Агро» укла­ла уго­ди про спів­пра­цю й роз­ви­ток ін­фра­стру­кту­ри з 12 сіль­ськи­ми ра­да­ми на­се­ле­них пун­ктів, де орен­дує зем­лю. У 2013 ро­ці ко­шти ви­ді­ля­ли­ся на від­нов­ле­н­ня до­ріг, бу­дів­ни­цтво по­бу­то­вих при­мі­щень, по­лі­пше­н­ня по­бу­то­вих умов у шко­лах і лі­кар­нях, ре­монт обла­дна­н­ня свер­дло­вин, які за­без­пе­чу­ють пи­тною во­дою на­се­ле­н­ня.

Най­ближ­чі пла­ни

Під­при­єм­ство про­дов­жує ре­а­лі­за­цію ін­ве­сти­цій­но­го про­е­кту МТФ «Кра­сно­сіль­ська». Так, ін­ве­сти­цій­ним пла­ном пе­ред­ба­че­но до 2016 ро­ку збіль­ши­ти мо­ло­чне ста­до до 16,5 тис. го­лів, що до­зво­лить під­при­єм­ству ви­ро­бля­ти до 100 тис. т/рік.

До­вiд­ка: До­чір­ня ком­па­нія гол­ланд­ської Milkiland N.V. «Міл­кі­ленд-Укра­ї­на» кон­тро­лює ТОВ «Міл­кі­ленд-Агро», до скла­ду яко­го вхо­дить 13 агро­го­спо­дарств, що спе­ці­а­лі­зу­ю­ться на мо­ло­чно­му тва­рин­ни­цтві та ви­ро­щу­ван­ні зер­но­вих куль­тур.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.