ГК «Сіль­госп­про­дукт»

Юрій БОН­ДАР­ЧУК ди­ре­ктор «Нам би ти­ся­чу та­ких біо­га­зо­вих стан­цій по кра­ї­ні, як на­ша, і Ро­сія бу­де не­по­трі­бна»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

Ки­їв­ський бі­зне­смен Юрій Бон­дар­чук ми­ну­ло­го ро­ку про­дав низ­ку акти­вів й аку­му­лю­вав ко­шти для на­сту­пних при­дбань. На­сам­пе­ред йо­го ці­кав­лять зем­лі в Ки­їв­ській обла­сті. Крім того, ком­па­нія про­дов­жує ін­ве­сту­ва­ти в біо­га­зо­вий за­вод, який має ста­ти най­біль­шим про­е­ктом ці­єї га­лу­зі у Єв­ро­пі. Поточного ро­ку за­пла­но­ва­но роз­по­ча­ти йо­го бу­дів­ни­цтво і зда­ти пер­шу чер­гу.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

Гру­па ком­па­ній «Сіль­госп­про­дукт» про­да­ла зем­лі у Жи­то­мир­ській, Хмель­ни­цькій, Він­ни­цькій обла­стях, щоб зо­се­ре­ди­ти­ся на роз­ви­тку в основ­но­му ви­ро­бни­чо­му кла­сте­рі на Ки­їв­щи­ні. На сьо­го­дні основ­ні акти­ви Гру­пи роз­мі­ще­ні в п’яти ра­йо­нах Ки­їв­ській обла­сті, цен­траль­ни­ми з яких є Ро­ки­тнян­ський і Та­ра­щан­ський. Основ­ни­ми куль­ту­ра­ми для го­спо­дарств ком­па­нії є ози­ма пше­ни­ця, ку­ку­ру­дза, соя та цукро­вий бу­ряк, які за­йма­ють 96% площ, а на 4% ви­ро­щу­ють ячмінь і тра­ви на зе­ле­ний корм. 2013 ро­ку стру­кту­ра по­сі­вів де­що змі­ни­ла­ся. Че­рез не­рен­та­бель­ність ви­ро­бни­цтва не сі­я­ли цукро­ві бу­ря­ки, за­мі­ни­ли їх на со­ня­шник, який дав по 3 т/га вро­жаю. 2014 ро­ку по­сі­ви під со­ня­шни­ком змен­ше­но до 2 тис. га. Цукро­ві бу­ря­ки цьо­го ро­ку по­сі­я­ли на 4200 га.

Те­хні­чне пе­ре­озбро­є­н­ня

За остан­ні три ро­ки в те­хні­чне пе­ре­о­сна­ще­н­ня ін­ве­сто­ва­но 80 млн грн. Но­вою те­хні­кою го­спо­дар­ства гру­пи уком­пле­кто­ва­ні на 80–85%.

Еле­ва­тор­не го­спо­дар­ство

По­ту­жно­стей для збе­рі­га­н­ня зер­на в Гру­пи ком­па­ній біль­ше, ніж не­об­хі­дно для вла­сних по­треб: шість еле­ва­то­рів на 324 тис. тонн. Ра­зом із тим у ком­па­нії є пла­ни що­до бу­дів­ни­цтва еле­ва­то­ра в Ро­ки­тно­му Ки­їв­ської обла­сті, де до­да­тко­во пла­ну­ють уста­но­ви­ти ще 20 тис. тонн по­ту­жно­стей. Та­ким чи­ном, на цьо­му еле­ва­то­рі в ком­па­нії пла­ну­ють на­ван­та­жу­ва­ти 50 ва­го­нів/день і ви­йти на за­галь­ну по­ту­жність пе­ре­ва­лю­ва­н­ня ку­ку­ру­дзи 200 тис. тонн. Ре­а­лі­зу­ва­ти цей про­ект за­пла­но­ва­но у 2014–2015 рр.

Пе­ре­роб­ка

Ро­ки­тнян­ський цукро­вий за­вод, який на­ле­жить ГК «Сіль­госп­про­дукт», пе­ре­ро­бляє на рік 240–250 тис. тонн цукро­вих бу­ря­ків і ви­ро­бляє 32 тис. тонн цукру, із них 20 тис. тонн — із вла­сної си­ро­ви­ни. Про­те 2013 ро­ку за­вод не пра­цю­вав, але зно­ву бу­де за­пу­ще­ний поточного ро­ку.

Біо­га­зо­вий за­вод

Гру­па ком­па­ній ого­ло­си­ла про ам­бі­тний план бу­дів­ни­цтва най­біль­шо­го біо­га­зо­во­го за­во­ду у Єв­ро­пі. Йо­го пер­ша чер­га роз­ра­хо­ва­на на по­ту­жність 2,5 МВт, дру­га — 19 МВт. Пер­шу чер­гу за­пла­но­ва­но зда­ти до кін­ця 2014 ро­ку. За­галь­на вар­тість про­е­кту ста­но­вить 50 млн єв­ро, із них до 40% на­дасть ГК «Сіль­госп­про­дукт», ре­шту пла­ну­ють за­лу­чи­ти. На­ра­зі актив­но ве­ду­ться пе­ре­го­во­ри з по­тен­цій­ним ін­ве­сто­ром. На сьо­го­дні на про­ект вже ви­тра­че­но 10–15 млн грн.

Най­ближ­чі пла­ни

Ком­па­нія пла­нує до кін­ця ро­ку за­пу­сти­ти пер­шу чер­гу біо­га­зо­во­го за­во­ду та на­ро­сти­ти зе­мель­ний банк у Ки­їв­ській обла­сті до 50 тис. га.

До­вiд­ка: У Гру­пу ком­па­ній «Сіль­госп­про­дукт» вхо­дить 26 ком­па­ній, із них 11 аграр­них під­при­ємств, що за­йма­ю­ться ви­ро­щу­ва­н­ням сіль­гос­пкуль­тур, 6 еле­ва­то­рів у Ки­їв­ській і Він­ни­цькій обла­стях, КХП «Ва­силь­ків­хлі­бо­про­дукт», Ро­ки­тнян­ський цукро­вий за­вод і до­по­мі­жні стру­кту­ри. Ма­те­рин­ський хол­динг за­сно­ва­но 1999 ро­ку. Стра­те­гія Гру­пи ком­па­ній спря­мо­ва­на на по­бу­до­ву вер­ти­каль­ної ін­те­гра­ції: по­ле — еле­ва­тор — тор­го­ва по­ли­ця.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.