ТОВ «Сі­гнет Хол­динг»

Iгор ШИ­ЛЮК ди­ре­ктор «Бу­дів­ни­цтво еле­ва­то­ра да­ло змо­гу пла­но­мір­но зби­ра­ти ку­ку­ру­дзу й по­став­ля­ти її на екс­порт»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИ­СОК КОМ­ПА­НІЙ -

Го­лов­ною по­ді­єю 2013 ро­ку для аграр­ної ком­па­нії «Сі­гнет Хол­динг» ста­ло вве­де­н­ня в екс­плу­а­та­цію пер­шої чер­ги еле­ва­то­ра в По­піль­нян­сько­му ра­йо­ні Жи­то­мир­ської обла­сті. Ре­а­лі­зу­ю­чи кре­ди­тну про­гра­му, отри­ма­ну від ві­тчи­зня­них бан­ків, агро­хол­динг збу­ду­вав еле­ва­тор по­ту­жні­стю 20 тис. тонн зер­на. Не зу­пи­ня­ю­чись на до­ся­гне­но­му, ком­па­нія має на­мір у 2014 ро­ці за­кін­чи­ти бу­дів­ни­цтво дру­гої чер­ги еле­ва­то­ра, збіль­шив­ши йо­го за­галь­ну по­ту­жність до 60 тис. тонн.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

У 2013 ро­ці го­спо­дар­ства хол­дин­гу зро­би­ли ставку на най­при­бу­тко­ві­ші на сьо­го­дні куль­ту­ри — ку­ку­ру­дзу, сою, пше­ни­цю та цукро­ві бу­ря­ки. Удо­ско­на­лив­ши те­хно­ло­гію їх ви­ро­щу­ва­н­ня, ми­ну­ло­го ро­ку отри­ма­ли 8 т/га ку­ку­ру­дзи, 1,9 т/га — сої, 4,8 т/га — пше­ни­ці та 50 т/га цукро­вих бу­ря­ків. Зва­жа­ю­чи на дум­ку ке­рів­ни­ків агро­хол­дин­гу: чим біль­ше куль­тур у стру­кту­рі по­сі­вів, тим скла­дні­ше ни­ми управ­ля­ти — бу­ло ухва­ле­но рі­ше­н­ня орі­єн­ту­ва­ти­ся на ве­ли­ко­то­вар­не ви­ро­бни­цтво. Зе­мель­ний банк ми­ну­ло­го ро­ку не на­ро­щу­ва­ли, адже в ком­па­нії вва­жа­ють, що 30–40 тис. га — опти­маль­ний роз­мір для ефе­ктив­но­го ве­де­н­ня бі­зне­су. Та­кі пло­щі орен­ди зем­лі да­ють змо­гу опти­мі­зу­ва­ти те­хно­ло­гію, під­ви­щи­ти ефе­ктив­ність і в ре­зуль­та­ті збіль­ши­ти вро­жай­ність. Че­рез зна­чне ско­ро­че­н­ня площ під со­лод­ки­ми ко­ре­ня­ми й до­во­лі ви­со­ку ці­ну на цу­кор 2013-й став для ком­па­нії най­вда­лі­шим ро­ком у цукро­ви­ро­бни­цтві. ПАТ «Цукро­вий за­вод ім. Цю­ру­пи» ді­став­ся ком­па­нії в спа­док від по­пе­ре­дніх вла­сни­ків. Пі­сля про­ве­де­ної мо­дер­ні­за­ції під­при­єм­ство мо­же пе­ре­ро­бля­ти при­бли­зно 2,5 тис. тонн со­лод­ких ко­ре­нів на до­бу. За­сі­ва­ю­чи 3,5 тис. га цукро­ви­ми бу­ря­ка­ми, агро­хол­динг на 90% за­без­пе­чує по­ту­жно­сті за­во­ду вла­сною си­ро­ви­ною, ре­шту за­ку­по­вує у фер­ме­рів.

Мо­ло­чне тва­рин­ни­цтво

За два ро­ки ді­яль­но­сті з 12 ферм, роз­ки­да­них на зна­чній те­ри­то­рії Жи­то­мир­ської обла­сті, сфор­му­ва­ли й мо­дер­ні­зу­ва­ли три мо­ло­чні ком­пле­кси з най­су­ча­сні­шим обла­дна­н­ням фір­ми Westfalia. На сьо­го­дні на­дої зро­сли з 2,8 до 5 тис. л. У пла­нах на на­сту­пний рік збіль­ши­ти цей по­ка­зник до 6 тис. л/ко­ро­ву.

Екс­порт

У 2013 ро­ці ком­па­нія «Сі­гнет Хол­динг» збіль­ши­ла екс­порт сіль­госп­про­ду­кції. Не ма­ю­чи вла­сно­го еле­ва­то­ра, у 2012 ро­ці ком­па­нії до­во­ди­ло­ся ре­а­лі­зо­ву­ва­ти своє зер­но пе­ре­ва­жно на вну­трі­шньо­му рин­ку. Із по­ча­тком ро­бо­ти но­во­збу­до­ва­но­го еле­ва­то­ра в По­піль­нян­сько­му ра­йо­ні в ком­па­нії те­пер є мо­жли­вість від­ван­та­жу­ва­ти зер­но з еле­ва­то­ра в пор­ти. То­рік май­же 150 тис. тонн ку­ку­ру­дзи бу­ло про­да­но за кор­дон.

Най­ближ­чі пла­ни

У 2014 ро­ці агро­хол­динг пла­нує збіль­ши­ти по­ту­жність еле­ва­то­ра до 60 тис. тонн, увів­ши дру­гу чер­гу в екс­плу­а­та­цію й уста­но­вив­ши до­да­тко­ве су­шиль­не обладнання. Та­кож за ра­ху­нок змі­ни ра­ціо­ну та під­хо­дів до утри­ма­н­ня мо­ло­чно­го ста­да го­спо­дар­ства ком­па­нії ма­ють на­мір на­сту­пно­го ро­ку збіль­ши­ти на­дої мо­ло­ка до 6 тис л/ко­ро­ву.

До­вiд­ка: Ком­па­нія «Сі­гнет Хол­динг» за­сно­ва­на у 2012 ро­ці ан­глій­ськи­ми ін­ве­сто­ра­ми під управ­лі­н­ням фон­ду Talis Capital. Стра­те­гія агро­хол­дин­гу пе­ред­ба­чає ство­ре­н­ня су­ча­сно­го ви­со­ко­те­хно­ло­гі­чно­го й ефе­ктив­но­го ви­ро­бни­цтва сіль­гос­пкуль­тур.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.