ГК «Укр­ленд­фар­мінг»

Олег БА­ХМА­ТЮК го­лов­ний акціо­нер

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

У гру­дні ми­ну­ло­го ро­ку зав­дя­ки про­да­жу 5% час­тки УЛФ аме­ри­кан­сько­му трей­де­ру-гі­ган­ту Cargill за 200 млн дол. вда­ло­ся за­фі­ксу­ва­ти оцін­ку ка­пі­та­лі­за­ції ком­па­нії на рів­ні 4 млрд дол. Ва­жли­вим аспе­ктом ді­яль­но­сті хол­дин­гу у 2013 ро­ці ста­ли мас­шта­бні кро­ки з роз­бу­до­ви вла­сної ло­гі­сти­чної ін­фра­стру­кту­ри з при­ці­лом на лі­дер­ство в се­кто­рі екс­пор­ту зер­но­вих. По­став­ки ку­ку­ру­дзи на ки­тай­ський ри­нок че­рез свій порт за­ли­ша­ю­ться го­лов­ною стра­те­гі­чною ме­тою ком­па­нії. Агро­хол­динг збільшив зе­мель­ний банк із 532 тис до 654 тис. га за ра­ху­нок при­дба­н­ня укра­їн­ських акти­вів хол­дин­гу Valinor ро­сій­сько­го бі­зне­сме­на Ки­ри­ла По­доль­сько­го.

Фі­нан­со­ві ре­зуль­та­ти

Клю­чо­вою по­ді­єю 2013 ро­ку для ком­па­нії став про­даж акцій Cargill за 200 млн дол. Це до­зво­ли­ло за­де­кла­ру­ва­ти за­галь­ну ка­пі­та­лі­за­цію ком­па­нії на рів­ні 4 млрд дол. Ура­хо­ву­ю­чи EBITDA у 0,8 млрд дол., ін­ве­стор оці­нив вар­тість ком­па­нії за муль­ти­плі­ка­то­ру 5 EBITDA, що від­по­від­ає се­ре­днім рин­ко­вим по­ка­зни­кам.

Роз­ви­ток ін­фра­стру­кту­ри

«Укр­ленд­фар­мінг» при­дбав у пор­ту «Южний» ді­лян­ку й пре­зен­ту­вав про­ект бу­дів­ни­цтва до 2016 ро­ку тер­мі­на­ла по­ту­жні­стю пе­ре­ва­лю­ва­н­ня 7 млн тонн, вар­ті­стю близь­ко 1 млрд грн. Та­кож агро­хол­динг мав на­мір про­тя­гом 2013–2015 рр. вве­сти в екс­плу­а­та­цію 14 ком-

У бе­ре­зні ми­ну­ло­го ро­ку під час ви­пу­ску єв­ро­облі­га­цій агро­хол­динг «Укр­ленд­фар­мінг» упер­ше офі­цій­но опри­лю­днив свої акти­ви. Роз­мі­ри ком­па­нії про­сто вра­жа­ють. Ста­ло зро­зумі­лим, що Олег Ба­хма­тюк управ­ляє най­біль­шим агро­хол­дин­гом не ли­ше Укра­ї­ни, а й Єв­ра­зії. Актив­на по­лі­ти­ка роз­ши­ре­н­ня зе­мель­но­го бан­ку про­тя­гом 2013 ро­ку тіль­ки утвер­ди­ла ком­па­нію у цій по­зи­ції.

бі­кор­мо­во-еле­ва­тор­них комплексів у 12 обла­стях Укра­ї­ни за­галь­ною по­ту­жні­стю одно­ча­сно­го збе­рі­га­н­ня 3 млн тонн зер­на і 2 млн тонн ком­бі­кор­мів. За­галь­ний об­сяг за­яв­ле­них ін­ве­сти­цій у роз­ви­ток ін­фра­стру­кту­ри на цей пе­рі­од очі­ку­є­ться близь­ко 1200 млн до­ла­рів (із них 80% за­пла­но­ва­но ске­ру­ва­ти на зве­де­н­ня еле­ва­то­рів).

Екс­порт

Ста­ном на 1 бе­ре­зня 2013 ро­ку «Укр­ленд­фар­мінг» був че­твер­тим у спи­ску най­біль­ших екс­пор­те­рів ку­ку­ру­дзи. Однак уже у 2013/14 МР агро­хол­динг пла­нує ви­вез­ти за кор­дон по­над 2,5 млн тонн зер­на, що до­зво­лить увійти в трій­ку лі­де­рів екс­пор­ту укра­їн­сько­го зер­на.

До­вiд­ка: Укра­їн­ська Гру­па ком­па­ній «Укр­ленд­фар­мінг» сьо­го­дні є най­біль­шим ві­тчи­зня­ним агро­про­ми­сло­вим хол­дин­гом і пред­став­ляє со­бою уні­каль­ну вер­ти­каль­но ін­те­гро­ва­ну стру­кту­ру. Об’єд­нав­ши ком­па­нії в Гру­пу в 2010 ро­ці, агро­хол­динг «Укр­ленд­фар­мінг» актив­но пра­цює в та­ких на­пря­мах, як ро­слин­ни­цтво, на­сін­ни­цтво, мо­ло­чне та м’ясне тва­рин­ни­цтво; ви­ро­бни­цтво яєць і яє­чних про­ду­ктів, м’яса та м’ясо­про­ду­ктів, цукру, шкі­ри. Крім того, Гру­па ком­па­ній здій­снює трей­дин­го­ву ді­яль­ність на вну­трі­шньо­му та зов­ні­шньо­му ринках сіль­госп­про­ду­кції, а та­кож здій­снює про­даж сіль­гос­пто­ва­ро­ви­ро­бни­кам на­сі­н­ня, за­со­бів за­хи­сту ро­слин, мі­не­раль­них і спеціальних до­брив, сіль­гос­пте­хні­ки, за­па­сних ча­стин, на­дає транс­порт­но-ло­гі­сти­чні по­слу­ги, по­слу­ги з те­хні­чно­го сер­ві­су та по­слу­ги зі збе­рі­га­н­ня та пе­ре­роб­ки зер­на.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.