ПАТ «Кре­а­тив Груп»

Юрій ДА­ВИ­ДОВ го­ло­ва прав­лі­н­ня «Ми уві­йшли до трій­ки лі­де­рів укра­їн­сько­го рин­ку з пе­ре­роб­ки со­ня­шни­ко­во­го на­сі­н­ня»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

Уве­де­н­ня в екс­плу­а­та­цію но­во­го олій­но­екс­тра­кцій­но­го за­во­ду і сут­тє­ве збіль­ше­н­ня об­ся­гів ви­ро­бни­цтва не­ра­фі­но­ва­ної со­ня­шни­ко­вої олії до­зво­ли­ли ком­па­нії на­ро­сти­ти свою час­тку на українському рин­ку со­ня­шни­ко­вої олії до 10%. Та­кож у Кре­а­тив Груп актив­но пра­цю­ва­ли над які­стю сво­го кре­ди­тно­го порт­фе­ля й сти­му­лю­ва­ли подаль­ший при­тік ін­ве­сти­цій у роз­ви­ток бі­зне­су, зокре­ма Гру­па успі­шно за­лу­чи­ла син­ди­ко­ва­ний кре­дит у роз­мі­рі 300 млн дол. Як за­яв­ля­ють у ком­па­нії, ці ко­шти до­зво­лять ста­біль­но і в пов­но­му об­ся­зі за­ку­по­ву­ва­ти на­сі­н­ня у фер­ме­рів для подаль­шої пе­ре­роб­ки і, від­по­від­но, за­ван­та­же­н­ня всіх пе­ре­ро­бних по­ту­жно­стей.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

У 2013 ро­ці ком­па­нія ви­ве­ла на пов­ну по­ту­жність свій тре­тій, най­біль­ший в Укра­ї­ні, олій­но­екс­тра­кцій­ний за­вод, який сьо­го­дні пе­ре­ро­бляє 620 тис. тонн на­сі­н­ня на рік. Крім цьо­го, бу­ла вве­де­на в екс­плу­а­та­цію дру­га ви­ро­бни­ча лі­нія со­є­во­го за­во­ду, зав­дя­ки чо­му ком­па­нія втри­чі роз­ши­ри­ла по­ту­жно­сті з пе­ре­роб­ки сої — до 270 тис. т/рік.

Фі­нан­со­ві ре­зуль­та­ти

Зав­дя­ки ефе­ктив­но­му ви­ро­бни­цтву, до­ста­тньо­му фі­нан­су­ван­ню для за­ку­пів­лі си­ро­ви­ни та пра­кти­чно пов­но­му за­ван­та­жен­ню пе­ре­ро­бних під­при­ємств, а та­кож на­ла­го­дже­ній ло­гі­сти­ці, ви­ру­чка Кре­а­тив Груп 2013 ро­ку зро­сла на 55% по­рів­ня­но з 2012-м і ста­но­ви­ла близь­ко 1,055 млрд дол. На­прям із ви­ро­бни­цтва со­ня­шни­ко­вої олії та шро­ту за­ли­ша­є­ться клю­чо­вим для Гру­пи: у 2013 ро­ці він зге­не­ру­вав близь­ко 78% ви­ру­чки ком­па­нії. У ве­ре­сні 2013 ро­ку Гру­па за­лу­чи­ла син­ди­ко­ва­ний кре­дит на су­му 300 млн дол. від 8 між­на­ро­дних бан­ків.

Роз­ви­ток ін­фра­стру­кту­ри

У 2013 ро­ці бу­ло роз­ши­ре­но еле­ва­тор­ну ме­ре­жу, зокре­ма, вве­де­но в екс­плу­а­та­цію три но­ві еле­ва­тор­ні ком­пле­кси по­ту­жні­стю близь­ко 220 тис. тонн, та­ким чи­ном, за­галь­ні по- ту­жно­сті збе­рі­га­н­ня олій­них і зер­но­вих куль­тур на­ро­ще­но до 423 тис. тонн.

Енер­го­ефе­ктив­ність

Зав­дя­ки ви­ро­бни­цтву пе­лет, а та­кож упро­ва­джен­ню енер­го­збе­рі­галь­них те­хно­ло­гій під­при­єм­ства Гру­пи за­оща­джу­ють близь­ко 2 млн м2 при­ро­дно­го га­зу та близь­ко 45 000 л ди­зель­но­го па­ли­ва на мі­сяць. До кін­ця 2014 ро­ку зав­дя­ки впро­ва­джен­ню но­вих про­е­ктів енер­го­збе­ре­же­н­ня Гру­па пла­нує вдві­чі збіль­ши­ти цей по­ка­зник.

Екс­порт

У 2013 ро­ці під­при­єм­ство актив­но роз­ви­ва­ло екс­порт­ні рин­ки та від­кри­ло вла­сні пред­став- ни­цтва в Ки­таї та ОАЕ. У кві­тні 2013 ро­ку від­ван­та­же­но в Ки­тай пер­ші 20 тис. тонн со­ня­шни­ко­вої олії, а ста­ном на кі­нець бе­ре­зня за­галь­ний об­сяг від­ван­та­жень ста­но­вив 75 тис. тонн со­ня­шни­ко­вої олії.

Най­ближ­чі пла­ни

Ком­па­нія пла­нує подаль­ше по­си­ле­н­ня рин­ко­вих по­зи­цій у клю­чо­вих бі­знес-на­пря­мах, роз­ви­тку сіль­го­спна­пря­му, зокре­ма на­ро­ще­н­ня по­го­лів’я сви­ней до 75–78 тис. Гру­па має на­мір на­ро­щу­ва­ти об­ся­ги по­ста­вок про­ду­кції на­сам­пе­ред не­ра­фі­но­ва­ної со­ня­шни­ко­вої олії в Ки­тай, Ін­дію, кра­ї­ни Близь­ко­го Схо­ду, а та­кож пра­цює над роз­ви­тком но­вих рин­ків збу­ту мо­ди­фі­ко­ва­них жи­рів у кра­ї­ни ЄС.

До­вiд­ка: Гру­па Кре­а­тив — ін­те­гро­ва­на агро­про­ми­сло­ва ком­па­нія, один із най­біль­ших пе­ре­ро­бни­ків сіль­госп­про­ду­кції в Укра­ї­ні, який за­йма­є­ться ви­ро­бни­цтвом со­ня­шни­ко­вої олії та шро­ту, жи­рів і мар­га­ри­нів, со­є­вої олії та шро­ту, біо­па­лив­них пе­лет, а та­кож сіль­ським го­спо­дар­ством — ро­слин­ни­цтвом і тва­рин­ни­цтвом.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.