ТОВ СП «НІБУЛОН»

Оле­ксій ВА­ДА­ТУР­СЬКИЙ Ге­рой Укра­ї­ни, ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «У 2013 ро­ці ком­па­нія від­кри­ла для се­бе та Укра­ї­ни но­ві рин­ки збу­ту сіль­госп­про­ду­кції»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

Ком­па­нія «НІБУЛОН» — ро­ве­сни­ця не­за­ле­жної Укра­ї­ни. Про­тя­гом остан­ніх ро­ків во­на по­слі­дов­но збе­рі­гає по­зи­ції лі­де­ра в га­лу­зі екс­пор­ту зер­на, а та­кож актив­но роз­ви­ває інфраструктуру для збе­рі­га­н­ня й транс­пор­ту­ва­н­ня збіж­жя. У 2013 ро­ці ком­па­нія зі­бра­ла ре­кор­дний уро­жай зер­но­вих й олій­них куль­тур, здій­сни­ла ре­кор­дний екс­порт, на­ро­сти­ла по­ту­жно­сті для збе­рі­га­н­ня та пе­ре­ва­лю­ва­н­ня зер­на й про­дов­жи­ла на­ро­щу­ва­н­ня вла­сно­го ван­та­жно­го фло­ту.

Сіль­го­спви­ро­бни­цтво

Май­же 148 тис. тонн ку­ку­ру­дзи за най­біль­шої в істо­рії під­при­єм­ства вро­жай­но­сті — 80,1 ц/га. Ва­ло­вий збір ці­єї куль­ту­ри за остан­ні три ро­ки зріс на 34%, а пло­щі, що за­сі­я­ні ку­ку­ру­дзою, — на 22%. Окрім того, ви­ро­бни­чі під­роз­ді­ли за­без­пе­чи­ли ре­кор­дну се­ре­дню вро­жай­ність со­ня­шни­ку — 24,8 ц/га. За­га­лом 2013 ро­ку го­спо­дар­ства зі­бра­ли один із най­біль­ших уро­жа­їв за всю історію ком­па­нії — май­же 350 тис. тонн. Га­лузь тва­рин­ни­цтва на сьо­го­дні на­лі­чує май­же 4 тис. го­лів ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би та 5 тис. — сви­ней. Ва­ло­ве ви­ро­бни­цтво мо­ло­ка ста­но­ви­ло 5,5 тис. тонн. На­ра­зі ком­па­нія на­ла­го­ди­ла ви­ро­бни­цтво ков­ба­сних і м’ясних ви­ро­бів під вла­сною тор­го­вою мар­кою «Би­стри­цькі ков­ба­си».

Ло­гі­сти­ка

У на­ві­га­цій­но­му се­зо­ні 2013 ро­ку здій­сне­но по­над 200 рей­сів рі­чка­ми Дні­про та Пів­ден­ний Буг, а об­сяг транс­пор­то­ва­ної про­ду­кції ста­но­вив по­над 1,9 млн тонн. У ли­пні ми­ну­ло­го ро­ку за­вер­ше­но бу­дів­ни­цтво са­мо­хі­дно­го пла­ву­чо­го кра­на «Свя­тий Ми­ко­лай», до­бо­ва по­ту­жність яко­го ста­но­вить до 20 тис. тонн, що до­рів­нює по­ту­жно­сті пе- ре­ван­та­жу­валь­но­го тер­мі­на­ла ком­па­нії в м. Ми­ко­ла­є­ві.

Екс­порт

У 2013 ро­ці ком­па­нія від­кри­ла для се­бе й Укра­ї­ни но­ві рин­ки збу­ту сіль­госп­про­ду­кції. По­над 30 тис. тонн ку­ку­ру­дзи від­ван­та­же­но в Ір­лан­дію, по­над 11 тис. тонн пше­ни­ці від­пра­ви­ли у В’єтнам. Окрім цьо­го, роз­ши­ре­но при­су­тність ком­па­нії на рин­ку Пів­ден­ної Ко­реї — об­ся­ги по­ста­вок в азі­ат­ські кра­ї­ни зро­сли втри­чі по­рів­ня­но з 2012 ро­ком. 2013–2014 мар­ке­тин­го­вий рік «НІБУЛОН» пла­нує за­вер­ши­ти з най­ви­щим по­ка­зни­ком екс­пор­ту для ком­па­нії — по­над 5 млн тонн. Про­мі­жні ре­зуль­та­ти І пів­річ­чя — по­став­ки близь­ко 2,9 млн тонн зер­на за кор­дон да­ють усі під­ста­ви спо­ді­ва­ти­ся, що та­кий ре­зуль­тат бу­де до­ся­гну­тий.

Най­ближ­чі пла­ни

У пла­нах ком­па­нії бу­дів­ни­цтво мор­сько­го пе­ре­ван­та­жу­валь­но­го тер­мі­на­ла в м. Ге­ні­чеськ (Хер­сон­ська обл.). Із йо­го зве­де­н­ням ком­па­нія роз­по­чне роз­ви­ток но­во­го для се­бе на­пря­му мор­ських пе­ре­ве­зень і мор­ської ін­фра­стру­кту­ри в Укра­ї­ні. Це дасть по­штовх до від­ро­дже­н­ня су­дно­плав­ства рі­чка­ми Ка­спій, Дон, Вол­га та ін., ство­рив­ши мор­ський лан­цюг між Укра­ї­ною, Ро­сі­єю, Бі­ло­рус­сю, із без­по­се­ре­днім ви­хо­дом на Ка­зах­стан, Іран й ін­ші кра­ї­ни. Та­кож ва­жли­вим є про­ве­де­н­ня дно­по­гли­блю­валь­них ро­біт, пов’яза­них із без­пе­кою су­дно­плав­ства на во­дно­му шля­ху рі­чок Дні­про та Пів­ден­ний Буг.

До­вiд­ка: «НІБУЛОН» — один із най­біль­ших укра­їн­ських сіль­гос­пто­ва­ро­ви­ро­бни­ків, ін­ве­сто­рів і екс­пор­те­рів. В обро­бі­тку під­при­єм­ства 81 тис. га. Ком­па­нія на­лі­чує 43 фі­лії у 12 обла­стях Укра­ї­ни. За­сно­ва­на ком­па­нія 1991 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.