ТОВ «Мілк-Ін­вест»

Ма­ксим ЮРЧЕНКО ди­ре­ктор «Го­лов­ні ін­ве­сти­ції цьо­го ро­ку бу­дуть спря­мо­ва­ні у мо­ло­чний та сіль­сько­го­спо­дар­ський на­пря­ми»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

У го­спо­дар­ствах ком­па­нії вро­жай ку­ку­ру­дзи на зер­но ста­но­вив у се­ре­дньо­му 89 ц/га, що на 29 ц/га біль­ше від по­ка­зни­ків 2012 ро­ку. Ми­ну­ло­го ро­ку ком­па­нія оно­ви­ла ма­шин­но-тра­ктор­ний парк, зокре­ма, при­дба­но тра­кто­ри, сі­вал­ки, са­мо­хі­дні об­при­ску­ва­чі, ґрун­то­об­ро­бні агре­га­ти та роз­ки­да­чі мі­не­раль­них до­брив. Та­кож бу­ло збу­до­ва­но зер­но­су­шиль­ний ком­плекс з ав­то­мо­біль­ним ви­ван­та­же­н­ням зер­на. По­ту­жність ком­пле­ксу — 1300 т/до­бу, він обла­дна­ний ла­бо­ра­то­рі­єю та трьо­ма си­ло­са­ми для тим­ча­со­во­го збе­рі­га­н­ня зер­на по 1,5 тис. тонн, скла­да­ми під­ло­го­во­го збе­рі­га­н­ня міс­ткі­стю 20 тис. тонн.

Мо­ло­чний на­прям

У 2013 ро­ці по­ка­зни­ки на­до­їв ферм ком­па­нії бу­ли не над­то ви­со­ки­ми — 4,5–6,3 тис. кг мо­ло­ка на дій­ну ко­ро­ву. Цьо­го­річ під­при­єм­ство має на­мір до­ко­рін­но пе­ре­гля­ну­ти за­ста­рі­лі під­хо­ди ве­де­н­ня мо­ло­чно­го бі­зне­су. Тра­ди­цій­не ви­па­са­н­ня за­мі­нять на без­прив’язне утри­ма­н­ня. Основ­ні ін­ве­сти­ції пла­ну­ють спря­му­ва­ти на вста­нов­ле­н­ня но­вих до­ї­ль­них за­лів і мо­ло­ко­про­во­дів. Ко­што­рис про­е­кту оці­ню­є­ться в 3 млн дол.

У 2013 ро­ку ком­па­нія роз­по­ча­ла ін­тен­сив­ний те­хно­ло­гі­чний ріст. Із 1 ли­пня но­ва ко­ман­да топ-ме­не­дже­рів і пра­ців­ни­ків взя­ла курс на до­ко­рін­ну мо­дер­ні­за­цію всіх ла­нок ви­ро­бни­цтва. Ін­ве­сти­ції в сіль­сько­го­спо­дар­ську те­хні­ку ста­но­ви­ли 25 млн. грн, в еле­ва­тор­ний ком­плекс — 10 млн грн, і це ли­ше по­ча­ток обра­ної аграр­ним під­при­єм­ством стра­те­гії смі­ли­во­го вкла­да­н­ня ко­штів. У 2014 ро­ці у свій роз­ви­ток «Мілк-Ін­вест» має на­мір вкла­сти вдві­чі біль­ше ко­штів і збіль­ши­ти ви­ро­бни­цтво мо­ло­ка й зер­на.

По­ро­ду укра­їн­ська чер­во­но-ря­ба є на­мір за­мі­ни­ти на го­лштин не ра­ні­ше кін­ця 2015 ро­ку — пі­сля мо­дер­ні­за­ції ко­рів­ни­ків і, мо­жли­во, бу­дів­ни­цтва но­вих, уста­нов­ле­н­ня но­во­го обладнання, на­ла­го­дже­н­ня те­хно­ло­гії утри­ма­н­ня тва­рин і на­вча­н­ня пер­со­на­лу. До того ж мо­же бу­ти обра­на стра­те­гія вла­сно­го ви­ро­щу­ва­н­ня ста­да, що сут­тє­во змен­шить со­бі­вар­тість ви­ро­бни­цтва мо­ло­ка по­рів­ня­но із за­ку­пів­лею го­лшти­нів.

Фі­нан­со­ві ре­зуль­та­ти

Пе­ре­ва­жна біль­шість ко­штів, ви­тра­че­них на онов­ле­н­ня ма­те­рі­аль­но-те­хні­чної ба­зи ми­ну­ло­го ро­ку, бу­ли кре­ди­тни­ми. У 2014 ро­ці під­при­єм­ство по­кла­дає на­дії на фор­вар­дні кон­тра­кти за­ку­пів­лі зер­но­вих. Окрім за­пла­но­ва­них ін­ве­сти­цій у мо­ло­чний на­прям під­при­єм­ство має на­мір вкла­сти ко­шти в роз­ви­ток те­хні­чно­го пар­ку та еле­ва­то­ра. Роз­мір та­ких ка­пі­та­ло­вкла­день мо­же ся­гну­ти від­по­від­но 20 і 22 млн грн.

Най­ближ­чі пла­ни

Мо­дер­ні­за­ція мо­ло­чно­го на­пря­му є го­лов­ним прі­о­ри­те­том на 2014 рік. Та­кож ком­па­нія пла­нує збу­ду­ва­ти 4 си­ло­си по 8 тис. тонн збе­рі­га­н­ня зер­но­вих ко­жен, під­ве­сти до еле­ва­то­ра за­лі­зни­чну гіл­ку, при­дба­ти парк зер­но­зби­раль­них ком­бай­нів або ж ван­та­жі­вок-зер­но­во­зів. Під­при­єм­ство має на­мір вдві­чі збіль­ши­ти пло­щі під по­сі­ва­ми сої до 2 тис. га, со­ня­шни­ку, зокре­ма й оле­ї­но­вих сор­тів, до 2,5 тис. га (на 150%). По­сі­ви під ку­ку­ру­дзою змен­шать до 7 тис. га (на 30%).

До­вiд­ка: ТОВ «Мілк-Ін­вест» за­сно­ва­не 2011 ро­ку, об’єд­нує ТОВ «Обма­чів­ські зо­рі», ТОВ «Агро­фір­ма «Ма­як», ПСП «Обе­ріг» і фер­мер­ські го­спо­дар­ства. Під­при­єм­ства роз­та­шо­ва­ні в Но­сів­сько­му, Ба­хма­цько­му та Бо­бро­ви­цько­му ра­йо­нах Чер­ні­гів­щи­ні. Основ­ни­ми ка­на­ла­ми збу­ту мо­ло­чної про­ду­кції є «Бель Шос­тка Укра­ї­на» та «Яго­тин­ський ма­сло­за­вод». Із 2013 ро­ку ком­па­нія змі­ни­ла вид ді­яль­но­сті, пе­ре­про­фі­лю­вав­шись із про­да­жу го­то­вої про­ду­кції, що по­ста­ча­ла­ся ком­па­ні­я­ми-пар­тне­ра­ми, на ви­ро­бни­цтво зер­но­вої та мо­ло­чної про­ду­кції із за­сто­су­ва­н­ням су­ча­сних те­хно­ло­гій.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.