Хол­динг «Кер­нел»

Ан­дрій ВЕ­РЕВ­СЬКИЙ по­че­сний пре­зи­дент «Пра­цю­є­мо над по­лі­пше­н­ням ор­га­ні­за­цій­ної стру­кту­ри на­шо­го аграр­но­го ди­ві­зіо­ну»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

Ми­ну­лий рік для най­біль­шо­го ви­ро­бни­ка олій­но­жи­ро­вої про­ду­кції в Укра­ї­ні, агро­хол­дин­гу «Кер­нел», про­йшов під зна­ком ви­хо­ду з низь­ко­рен­та­бель­них се­гмен­тів, про­да­жу те­ри­то­рі­аль­но від­да­ле­них зе­мель, а та­кож вну­трі­шньої ре­ор­га­ні­за­ції за­для по­лі­пше­н­ня по­ка­зни­ків опе­ра­цій­ної ді­яль­но­сті. Очі­ку­ва­ло­ся, що хол­динг, який про­тя­гом кіль­кох по­пе­ре­дніх ро­ків зро­став за ра­ху­нок ду­же актив­но­го по­гли­на­н­ня кон­ку­рен­тів, 2013 ро­ку зо­се­ре­ди­ться ви­клю­чно на пи­та­н­нях ада­пта­ції при­дбань, ін­тен­сив­но­го ро­сту, а в екс­пан­сії зробить па­у­зу. Про­те ком­па­нія Ан­дрія Ве­рев­сько­го на­ве­сні зно­ву зди­ву­ва­ла гу­чним по­гли­на­н­ням агро­хол­дин­гу «Дру­жба Но­ва», що орен­ду­ва­ла 110 тис. га.

Фі­нан­со­ві ре­зуль­та­ти

У 2013 фі­нан­со­во­му ро­ці (ІІ пів­річ. 2012 р. – І пів­річ. 2013 р.) «Кер­нел» отри­мав 111,3 млн дол. чи­сто­го при­бу­тку, що на 46,2% мен­ше, ніж по­пе­ре­дньо­го. При цьо­му ви­ру­чка хол­дин­гу за вка­за­ний пе­рі­од зро­сла май­же на 35% — до 2,796 млрд дол. Уже у І пів­річ­чі 2014 фі­нан­со­во­го ро­ку (ли­пень 2013-го – чер­вень 2014 р.) агро­хол­динг по­ка­зав 48,1 млн дол.. чи­сто­го зби­тку. Це ста­ло­ся пе­ре­ва­жно че­рез не­га­тив­ну ди­на­мі­ку ви­ро­бни­цтва й екс­пор­ту олії, спри­чи­не­ну де­фі­ци­том на­сі­н­ня со­ня­шни­ку на рин­ку Укра­ї­ни в ли­пні-ве­ре­сні че­рез низь­кий уро­жай 2012/2013 МР, а та­кож низь­ки­ми ці­на­ми на зер­но­ві вро­жаю 2013 ро­ку. Утім, у ком­па­нії на­го­ло­шу­ють, що ві­рять у по­лі­пше­н­ня фі­нан­со­вих ре­зуль­та­тів уже поточного ро­ку, спи­ра­ю­чись на ви­со­кі по­ка­зни­ки вро­жаю та на­ро­ще­н­ня екс­пор­ту. Упро­довж ми­ну­ло­го ро­ку «Кер­нел» актив­но пе­ре­кре­ди­то­ву­вав­ся. У сер­пні ком­па­нія під­пи­са­ла уго­ду із син­ди­ка­том між­на­ро­дних бан­ків на су­му 222 млн дол., що є ча­сти­ною за­по­зи­че­н­ня на за­галь­ну су­му 500 млн дол., про яке бу­ло ого­ло­ше­но ще 2011 ро­ку. Ще 140 млн дол. «Кер­нел» за­лу­чив у ро­сій­сько­му бан­ку на ре­фі­нан­су­ва­н­ня ча­сти­ни вар­то­сті під­при­ємств, при­дба­них у черв­ні.

Ви­ро­бни­цтво

За пе­рі­од 1 ли­пня – 31 гру­дня (І пів­річ. 2014 фі­нан­со­во­го ро­ку) «Кер­нел» збільшив про­даж зер­на на 38% (до 2,2 млн тонн) і ско­ро­тив ре­а­лі­за­цію олії на 38,5% (до 357,5 тис. тонн). При цьо­му ре­а­лі­за­ція бу­ти­льо­ва­ної олії зни­зи­ла­ся на 12,2% (до 52,78 тис. тонн). Ви­ро­бни­цтво ра­фі­но­ва­ної олії змен­ши­ло­ся на 13,1% (до 50,46 тис. тонн), бу­ти­льо­ва­ної — на 8,6% (до 46,7 тис. тонн). Об­ся­ги пе­ре­вал­ки збіль­ши­ли­ся на 16,1% (до 2,05 млн тонн).

Екс­порт

Ком­па­нії не вда­ло­ся ре­а­лі­зу­ва­ти за­яв­ле­ні на по­ча­тку ро­ку пла­ни з екс­пор­ту 2,8 млн тонн зер­на, що, сво­єю чер­гою, при­ве­ло до зни­же­н­ня екс­порт­ної мар­жі.

Акти­ви

«Кер­нел» при­дбав 80% акцій агро­хол­дин­гу «Дру­жба Но­ва» і збільшив орен­до­ва­ні пло­щі на 108 тис га на пів­дні Чер­ні­гів­ської, Сум­ської та пів­но­чі Пол­тав­ської обла­стей. Та­ким чи­ном, зе­мель­ний банк ком­па­нії збіль­шив­ся до 422 тис га. Вар­тість уго­ди ста­но­ви­ла 68 млн дол. (плюс борг на 101 млн дол.). У той же час за 10 млн дол. агро­хол­длинг «Кер­нел» про­дав Не­вин­но­ми­ський олій­но­екс­тра­кцій­ний за­вод у Ро­сії, а та­кож Чор­тків­ський (Тер­но­піль­ська обл.) й Ор­жи­цький (Пол­тав­ська обл.) цукро­ві за­во­ди в Укра­ї­ні. Крім того, у рам­ках стра­те­гії від­мо­ви від те­ри­то­рі­аль­но від­да­ле­них акти­вів про­да­но близь­ко 11 тис га у пів­ден­них обла­стях Укра­ї­ни.

До­вiд­ка: «Кер­нел» — клю­чо­вий ви­ро­бник і по­ста­чаль­ник со­ня­шни­ко­вої олії на вну­трі­шній ри­нок, най­біль­ший укра­їн­ський екс­пор­тер со­ня­шни­ко­вої олії та шро­ту, а та­кож основ­ний екс­пор­тер зер­но­вих куль­тур із Чор­но­мор­сько­го ре­гіо­ну. Ви­ро­бни­чі акти­ви Ком­па­нії — чор­но­зем­ні сіль­го­спу­гі­д­дя та су­ча­сні олій­но­екс­тра­кцій­ні за­во­ди, ло­гі­сти­ка «Кер­нел» ба­зу­є­ться на сіль­сько­го­спо­дар­ській ін­фра­стру­кту­рі, що вклю­чає най­біль­шу ме­ре­жу еле­ва­то­рів і гли­бо­ко­во­дних екс­порт­них тер­мі­на­лів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.