АПГ «Пан Кур­чак»

Сер­гій ГОР­ЛАЧ спів­за­снов­ник «За­мкну­тий цикл ви­ро­бни­цтва до­зво­ляє кон­тро­лю­ва­ти всі ви­ро­бни­чі про­це­си й ма­ти низь­ку со­бі­вар­тість про­ду­кції»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИ­СОК КОМ­ПА­НІЙ -

Основ­ним на­пря­мом сво­єї ді­яль­но­сті АПГ «Пан Кур­чак» обра­ла ви­ро­бни­цтво й пе­ре­роб­ку м’яса. Ми­ну­ло­го ро­ку ком­па­нія змен­ши­ла со­бі­вар­тість про­ду­кції зав­дя­ки на­ро­щен­ню ви­ро­бни­цтва кор­мів, отри­ма­ла до­да­тко­вий при­бу­ток від пе­ре­роб­ки й про­да­жу про­ду­кції у вла­сних тор­го­вих то­чках. Рен­та­бель­ним був і но­вий на­прям для гру­пи — ви­пуск олії та її екс­порт у кра­ї­ни ЄС, а по­бі­чний про­дукт — лу­шпи­н­ня со­ня­шни­ку став чу­до­вою си­ро­ви­ною для па­лив­них пе­лет, яки­ми гру­па обі­грі­ває ви­ро­бни­чі при­мі­ще­н­ня. Та­ким чи­ном, ком­па­нія про­дов­жує обра­ну по­лі­ти­ку по­бу­до­ви вер­ти­каль­но ін­те­гро­ва­но­го ви­ро­бни­цтва за­мкну­то­го ци­клу, адже са­ме та­ка мо­дель, на дум­ку Сер­гія Гор­ла­ча, є най­ефе­ктив­ні­шою в умо­вах ве­де­н­ня бі­зне­су в Укра­ї­ні.

Пта­хів­ни­цтво

2013 ро­ку під­при­єм­ство при­дба­ло но­ве обла­дна­н­ня для під­ло­го­во­го ви­ро­щу­ва­н­ня брой­ле­рів і вста­но­ви­ло ко­тли на твер­до­му па­ли­ві для опа­ле­н­ня пта­шни­ків. За­га­лом про­тя­гом ми­ну­ло­го ро­ку по­го­лів’я кур­чат-брой­ле­рів збіль­ши­ло­ся до 9275 тис. Збут про­ду­кції за цей час зріс май­же на 10%. Та­кож бу­ло на­ро­ще­но ре­а­лі­за­цію до­бо­вих кур­чат до 22 млн го­лів/рік. Ку­ря­ти­ну актив­но по­ста­ча­ли й за кор­дон — у кра­ї­ни СНД і За­кав­каз­зя. Ек­спорт­ні по­став­ки зро­сли до 1,65 тис. тонн. Під­при­єм­ство впро­ва­джує сер­ти­фі­ка­цію HACCP. Кін­це­вий тер­мін її отри­ма­н­ня в ком­па­нії ви­зна­чи­ли 1 сі­чня 2015 ро­ку.

Сви­нар­ство

У ком­па­нії за­кін­чи­ли ре­кон­стру­кцію та вве­ли в екс­плу­а­та­цію сви­но­ком­плекс для від­го­дів­лі 9500 го­лів сви­ней у с. Ми­ля­но­ви­чі Ту­рій­сько­го ра­йо­ну, що на Во­ли­ні. Та­кож мо­дер­ні­зо­ва­но ком­плекс на 1760 сви­но­ма­ток у с. Дро­здні, а пле­мін­не по­го­лів’я сви­ней на­ро­ще­но до 3060.

Ком­бі­кор­мо­ве ви­ро­бни­цтво

Ми­ну­ло­го ро­ку АПГ «Пан Кур­чак» збіль­ши­ла пло­щу орен­до­ва­них зе­мель на 6806 га — до 11 400 га та збу­ду­ва­ла но­вий еле­ва­тор по­ту­жні­стю 46 тис. тонн одно­ча­сно­го збе­рі­га­н­ня й по­ту­жний зер­но­су­шиль­ний ком­плекс. Для за­без­пе­че­н­ня вла­сних по­треб у ком­бі­кор­мах, а та­кож для про­да­жу ком­па­нія на­ро­сти­ла ви­ро­бни­цтво ком­бі­кор­мів на 11 тис. тонн — до 78 тис. тонн. Про­ду­кцію під ТМ «Агро­корм» ре­а­лі­зо­ву­ва­ли у всіх обла­стях Укра­ї­ни, а та­кож екс­пор­ту­ва­ли в Гру­зію, Мол­до­ву та Вір­ме­нію. Із ме­тою опти­мі­за­ції ре­це­пту­ри ком­бі­кор­мів ТзОВ «Агро­те­хні­ка» збу­ду­ва­ла екс­тру­дер­ний цех, а цьо­го ро­ку пла­нує ін­ве­сту­ва­ти ко­шти в роз­ши­ре­н­ня склад­ських при­мі­щень. Бу­ла онов­ле­на й те­хні­чна ба­за ком­па­нії.

Олій­ний на­прям

За 2013-й рік бу­ло ре­а­лі­зо­ва­но 15 тис. тонн олії та про­ду­ктів її пе­ре­роб­ки. Ми­ну­ло­го ро­ку олій­не ви­ро­бни­цтво бу­ло сер­ти­фі­ко­ва­но за єв­ро­пей­ськи­ми стан­дар­та­ми ISCC-ЕU, що да­ло змо­гу екс­пор­ту­ва­ти олію та про­ду­кти її пе­ре­роб­ки в кра­ї­ни ЄС (Поль­щу, Ав­стрію, Ла­твію, Ли­тву, Че­хію).

Най­ближ­чі пла­ни

Ком­па­нія має на­мір вве­сти в екс­плу­а­та­цію 10 пта­шни­ків із ра­зо­вою по­сад­кою 479 тис. го­лів пти­ці й за­кін­чи­ти бу­дів­ни­цтво но­во­го за­бій­но­го це­ху по­ту­жні­стю 7 тис. го­лів/год, спро­е­кто­ва­но­го Єв­ро­пей­ським прое­кт­ним ін­сти­ту­том і вста­но­ви­ти на ньо­му су­ча­сне обла­дна­н­ням за­кор­дон­но­го ви­ро­бни­цтва, сер­ти­фі­ко­ва­не за си­сте­мою HACCP. У ре­зуль­та­ті це бу­де най­су­ча­сні­ший і най­по­ту­жні­ший за­бій­ний цех у За­хі­дній Укра­ї­ні, що до­зво­лить роз­по­ча­ти по­став­ки ку­ря­ти­ни в кра­ї­ни ЄС.

До­вiд­ка: АПГ «Пан Кур­чак» є вер­ти­каль­но ін­те­гро­ва­ним агро­хол­дин­гом, який має кіль­ка на­пря­мів ді­яль­но­сті: ви­ро­бни­цтво ку­ря­ти­ни та сви­ни­ни, яло­ви­чи­ни, ком­бі­кор­мів, со­ня­шни­ко­вої олії і тор­гів­лю м’ясом і м’ясни­ми ви­ро­ба­ми. Агро­про­ми­сло­ва гру­па має вла­сну тор­го­ву ме­ре­жу «М’ясна то­чка», що на­лі­чує 68 ма­га­зи­нів у за­хі­дно­му ре­гіо­ні. Про­ду­кція гру­пи ком­па­ній ре­а­лі­зу­є­ться під тор­го­ви­ми мар­ка­ми «Пан Кур­чак», «Во­ли­нь­про­дукт», «Во­лин­ська», «Укра­їн­ська сви­ни­на», «Агро­корм».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.