ГК «УкрА­гро­Ком»

Ана­то­лій КУ­ЗЬМЕН­КО ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Сіль­ське го­спо­дар­ство — це стратегічна га­лузь, від якої за­ле­жить економіка кра­ї­ни»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

Гру­па ком­па­ній «УкрА­гро­Ком» і «Гер­мес-Трей­дінг» у 2013 ро­ці за­лу­чи­ла по­над 12 млн дол. ін­ве­сти­цій­них кре­ди­тних ко­штів для ре­а­лі­за­ції двох сво­їх на­ймас­шта­бні­ших про­е­ктів — при­дба­н­ня обладнання та мо­ло­дня­ку пле­мін­ної ху­до­би у Фран­ції та Ка­на­ді для мо­ло­чно­то­вар­но­го ком­пле­ксу «Пе­три­ків­ське мо­ло­ко» і за­вер­ше­н­ня бу­дів­ни­цтва Сві­тло­вод­сько­го рі­чко­во­го тер­мі­на­лу. У подаль­ших пла­нах ком­па­нії — до­уком­пле­кту­ва­ти мо­ло­чне ста­до й на­ро­сти­ти ви­ро­бни­цтво мо­ло­ка до 15 тис. тонн.

Мо­ло­чне тва­рин­ни­цтво

Мо­ло­чно­то­вар­не ви­ро­бни­цтво є одним із стра­те­гі­чних на­пря­мів роз­ви­тку ком­па­нії. Вла­сний мо­ло­чно­то­вар­ний ком­плекс «Пе­три­ків­ське мо­ло­ко» роз­ра­хо­ва­ний на утри­ма­н­ня 5 тис. го­лів ВРХ. То­рік бу­ло під­пи­са­но уго­ду з Фран­ці­єю та Ка­на­дою на по­став­ку по­над 1,5 тис. не­те­лей го­лшти­но-фризь­кої по­ро­ди. Ком­па­нія «УкрА­гро­Ком» пер­шою за ро­ки не­за­ле­жно­сті Укра­ї­ни здій­сни­ла по­став­ку ху­до­би з Ка­на­ди. На­сту­пне до­ся­гне­н­ня ком­па­нії — вве­де­н­ня в екс­плу­а­та­цію най­біль­шої до­ї­ль­ної уста­нов­ки ти­пу «ка­ру­сель» Performer на 60 місць і двох тан­ків-охо­ло­джу­ва­чів T-COOL на 25 т з еле­ктрон­ним ви­мі­рю­ва­н­ням кіль­ко­сті мо­ло­ка й управ­лі­н­ням охо­ло­дже­н­ня і ав­то­ма­ти­чним ми­т­тям обладнання. Та­кож ком­па­нія вста­но­ви­ла при­ла­ди для управ­лі­н­ня про­це­сом до­ї­н­ня Metatron.

Еле­ва­тор­не го­спо­дар­ство

У кін­ці 2013 ро­ку від­бу­ло­ся уро­чи­сте від­кри­т­тя Сві­тло­вод­сько­го рі­чко­во­го тер­мі­на­ла по­ту­жні­стю 94 тис. тонн одно­ча­сно­го збе­рі­га­н­ня зер­но­вих. У про­ект гру­пи ком­па­ній «УкрА­гро­Ком» і «Гер­мес-Трей­дінг» бу­ло ін­ве­сто­ва­но по­над 160 млн грн. Від­те­пер під­при­єм­ство зда­тне від­ван­та­жу­ва­ти на во­дний транс­порт 5000 т/до­бу та за­лі­зн­цею 4000 т/до­бу; при­йма­ти з ав­то­транс­пор­ту та за­лі­зни­ці 5000 т/до­бу; до­во­ди­ти до кон­ди­цій­них норм 4400 т/до­бу.

Пе­ре­роб­ка

На Оле­ксан­дрій­сько­му цукро­во­му за­во­ді вже кіль­ка ро­ків по­спіль ве­де­ться пла­но­мір­на ро­бо­та з мо­дер­ні­за­ції ви­ро­бни­цтва. Ре­зуль­та­том ста­ло збіль­ше­н­ня ви­ро­бни­цтва цукру на 15% по­рів­ня­но з по­пе­ре­днім ро­ком.

Екс­порт

У 2013 ро­ці гру­па ком­па­ній від­ван­та­жи­ла во­дним транс­пор­том по­над 154 тис. тонн зер­но­вих й олій­них куль­тур із пор­та­ми при­зна­че­н­ня в Єгипті, Ізра­ї­лі, Пор­ту­га­лії, Іта­лії, Си­рії, Ма­рок­ко, Ні­дер­лан­дах, Ал­жи­рі й ін. Окрім того, май­же 26 тис. тонн збіж­жя для по­ку­пців з Іта­лії, Гру­зії й Іра­ну бу­ло від­ван­та­же­но Сві­тло­вод­ським рі­чко­вим тер­мі­на­лом на 11 са­мо­хі­дних су­днах і двох не­са­мо­хі­дних бар­жах із бу­кси­ра­ми.

Най­ближ­чі пла­ни

Ком­па­нія пла­нує до­уком­пле­кту­ва­ти мо­ло­чне ста­до ви­со­ко­про­ду­ктив­ної пле­мін­ної ху­до­би МТК «Пе­три­ків­ське мо­ло­ко» і по­сту­по­во виводитиме йо­го на прое­кт­ну по­ту­жність, що до­зво­лить тва­рин­ни­цькій га­лу­зі кор­по­ра­ції ви­ро­бля­ти по­над 15 тис. тонн мо­ло­ка вже цьо­го ро­ку.

До­вiд­ка: Гру­па ком­па­ній «УкрА­гро­Ком» і «Гер­мес-Трей­динг» — це ін­те­гро­ва­на аграр­на кор­по­ра­ція. Спе­ці­а­лі­зу­є­ться на ви­ро­бни­цтві зер­но­вих, олій­них і те­хні­чних куль­тур, ви­ро­щу­ван­ні сви­ней і ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би, ви­ро­бни­цтві цукру та зер­но­тор­гів­лі. Гру­па ком­па­ній має вла­сну еле­ва­тор­ну інфраструктуру, пред­став­ле­ну Сві­тло­вод­ським рі­чко­вим тер­мі­на­лом і чо­тир­ма су­ча­сни­ми еле­ва­то­ра­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.