ТОВ «С-Ро­сток»

Ру­стам САДРIДIНОВ ди­ре­ктор «Упро­ва­джу­ю­чи пе­ре­до­ві те­хно­ло­гії у ви­ро­бни­цтво, ми мо­же­мо га­ран­ту­ва­ти ви­со­ку якість ви­ро­ще­ної про­ду­кції»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

ТОВ «С-Ро­сток» актив­но роз­ви­ває но­ві­тні те­хно­ло­гії в ово­чів­ни­цтві та ві­до­ме да­ле­ко за ме­жа­ми Ми­ко­ла­їв­щи­ни. Ви­ро­бни­цтво ово­чів у ком­па­нії вклю­чає весь лан­цю­жок — від ви­ро­щу­ва­н­ня про­ду­кції та збе­рі­га­н­ня до пе­ре­д­про­да­жної під­го­тов­ки та збу­ту в тор­го­ві ме­ре­жі. Усі пло­щі під ово­ча­ми обла­дна­ні си­сте­ма­ми кра­пель­но­го зро­ше­н­ня, про­це­си зби­ра­н­ня — ме­ха­ні­зо­ва­ні, ви­ро­бни­цтво обла­дна­не лі­ні­я­ми до­роб­ки та фа­су­ва­н­ня про­ду­кції, збе­рі­га­н­ня здій­сню­є­ться у схо­ви­щах із вен­ти­ля­цій­ним охо­ло­дже­н­ням. На ба­зі го­спо­дар­ства по­стій­но ді­ють ек­спе­ри­мен­таль­ні де­мо­по­ля та що­рі­чно проходять пра­кти­ку й ста­жу­ва­н­ня по­над 50 сту­ден­тів-агро­но­мів і ме­ха­ні­за­то­рів.

Те­хні­чне пе­ре­озбро­є­н­ня

Ми­ну­ло­го ро­ку ком­па­нія вкла­ла по­над 8 млн грн у ме­ха­ні­за­цію ви­ро­бни­чих про­це­сів й онов­ле­н­ня ма­ши­но-тра­ктор­но­го пар­ку. Зокре­ма, бу­ло при­дба­но ком­байн зi зби­ра­н­ня мор­кви, са­мо­хі­дну те­хні­ку й тра­кто­ри бі­ло­ру­сько­го та ки­тай­сько­го ви­ро­бни­цтва, ві­тчи­зня­ні сі­вал­ки, гря­до­утво­рю­ва­чі то­що. По­дба­ли в «С-Ро­сток» і про на­ро­ще­н­ня по­ту­жно­сті лі­нії сор­ту­ва­н­ня та фа­су­ва­н­ня про­ду­кції. Одним із го­лов­них до­ся­гнень ком­па­нії є бу­дів­ни­цтво вла­сної ла­бо­ра­то­рії фі­то­са­ні­тар­но­го кон­тро­лю.

Збут про­ду­кції

По­над 70% ви­ро­ще­них ово­чів ком­па­нія ре­а­лі­зує під тор­го­вою мар­кою «С-Ро­сток» тор­го­вим ме­ре­жам «Ме­тро» й «АТБ». Ре­шту про­ду­кції збу­ва­ють по­се­ре­дни­кам. Та­кож го­спо­дар­ство актив­но шу­кає спосо­би роз­ви­тку сво­го екс­порт­но­го по­тен­ці­а­лу. Якщо ра­ні­ше се­ред прі­о­ри­те­тних на­пря­мів роз­гля­да­ли Ро­сію, то ни­ні ми­ко­ла­їв­ські ово­чів­ни­ки пі­сля того як прой­дуть сер­ти­фі­ка­цію, ма­ють сер­йо­зні на­мі­ри що­до екс­пор­ту в кра­ї­ни Єв­ро­со­ю­зу. У пер­шу чер­гу пла­ни що­до екс­пор­ту сто­су­ва­ти­му­ться ци­бу­лі.

Со­ці­аль­на від­по­від­аль­ність

Усі три бра­ти-за­снов­ни­ки ТОВ «С-Ро­сток» обра­ні де­пу­та­та­ми Ми­ко­ла­їв­ської рай­ра­ди й пра­цю­ють у ко­мі­сі­ях із під­го­тов­ки про­грам со­ці­аль­но­го й еко­но­мі­чно­го роз­ви­тку Ми­ко­ла­їв­щи­ни. У го­спо­дар­стві пов­ні­стю від­нов­ле­но до­ро­ги, від­ре­мон­то­ва­но сіль­ську школу, фельд­шер­ський пункт, у пла­нах — бу­дів­ни­цтво ди­тя­чо­го са­до­чка й ста­діо­ну. ТОВ «С-Ро­сток» є іні­ці­а­то­ром низ­ки на­вчаль­них про­грам, які про­во­дя­ться спіль­но з Ми­ко­ла­їв­ським на­ціо­наль­ним аграр­ним уні­вер­си­те­том. Що­рі­чно на ба­зі го­спо­дар­ства проходять пра­кти­ку й ста­жу­ва­н­ня по­над 50 сту­ден­тів-агро­но­мів і ме­ха­ні­за­то­рів. Фа­хів­ці «С-Ро­сток» допомагають осві­тя­нам ве­сти ек­спе­ри­мен­таль­ні де­мо­по­ля, до за­без­пе­че­н­ня яких за­лу­чи­ли про­від­ні за­кор­дон­ні ово­чів­ни­цькі ком­па­нії, що ді­ють на те­ре­нах Укра­ї­ни. Го­спо­дар­ство підтримує ті­сні зв’яз­ки з та­джи­цькою ді­а­спо­рою Укра­ї­ни, до­по­ма­гає ме­ди­чним і на­вчаль­ним за­кла­дам, ди­тя­чим бу­дин­кам Ми­ко­ла­їв­щи­ни. Та­кож не за­бу­ва­ють про до­по­мо­гу Ми­ко­ла­їв­сько­му зоо­пар­ку.

Най­ближ­чі пла­ни

Основ­ни­ми зав­да­н­ня­ми на на­сту­пні ро­ки в ком­па­нії вва­жа­ють та­кі: на­ро­ще­н­ня ви­ро­бни­цтва, зни­же­н­ня со­бі­вар­то­сті про­ду­кції, під­ви­ще­н­ня вро­жай­но­сті, збіль­ше­н­ня по­ту­жно­стей зі збе­рі­га­н­ня про­ду­кції до 50 тис. тонн і до­роб­ки про­ду­кції, ви­хід на єв­ро­пей­ський ри­нок.

До­вiд­ка: Бра­ти Са­дрі­ді­но­ви 2007 ро­ку за­сну­ва­ли на Ми­ко­ла­їв­щи­ні ово­чів­ни­цьке го­спо­дар­ство ТОВ «С-Ро­сток». На 800 га по­лив­них зе­мель во­ни ви­ро­щу­ють ци­бу­лю, мор­кву, бу­ря­ки, ка­пу­сту, пер­ці, то­ма­ти, ча­сник, се­ле­ру. Під­при­єм­ство має су­ча­сні хо­ло­диль­ни­ки за­галь­ним об’ємом 18 тис. м2. Та­кож є ово­че­схо­ви­ще на 20 тис. тонн, де вста­нов­ле­но лі­нію пе­ре­д­про­да­жної під­го­тов­ки, фа­су­ва­н­ня ци­бу­лі й ін­ших ово­чів бор­що­во­го на­бо­ру.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.