ТОВ «Фі­то­світ»

Оле­ксандр МУ­ДРИЙ вла­сник «Най­біль­ших про­блем нам зав­дає не при­ро­да, а дер­жав­на по­лі­ти­ка»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

ТОВ «Фі­то­світ» за­йма­є­ться ви­ро­бни­цтвом і пе­ре­роб­кою ор­га­ні­чної лі­кар­ської ро­слин­ної си­ро­ви­ни. На зем­лях го­спо­дар­ства у Він­ни­цькій обла­сті за ор­га­ні­чни­ми те­хно­ло­гі­я­ми ви­ро­щу­ють низ­ку лі­кар­ських трав, а та­кож зер­но­ві та бо­бо­ві куль­ту­ри. У ком­па­нії актив­но пра­цю­ють над по­шу­ком но­вих рин­ків збу­ту. У Єв­ро­пі най­біль­шим пар­тне­ром за об­ся­гом кон­тра­ктів є Ні­меч­чи­на, та­кож ми­ну­ло­го ро­ку на­пра­ви­ли кіль­ка те­сто­вих пар­тій си­ро­ви­ни у Фран­цію та Швей­ца­рію.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

До стру­кту­ри ТОВ «Фі­то­світ» вхо­дять два го­спо­дар­ства. Одне з них має в обро­бі­тку близь­ко 400 га, тут пе­ре­ва­жно ви­ро­щу­ють лі­кар­ські ро­сли­ни, а та­кож льон і сою за ор­га­ні­чни­ми стан­дар­та­ми ЄС. Дру­ге го­спо­дар­ство пло­щею май­же 600 га не сер­ти­фі­ку­є­ться, там ви­ро­щу­ють в основ­но­му зер­но­ві, бо­бо­ві й олій­ні куль­ту­ри (пше­ни­цю, сою, гір­чи­цю, ква­со­лю). Ви­ро­бни­чі про­це­си по­бу­до­ва­ні так, що два го­спо­дар­ства між со­бою не пе­ре­ти­на­ю­ться, тоб­то не­має ри­зи­ку змі­шу­ва­н­ня ор­га­ні­чної та не­ор­га­ні­чної си­ро­ви­ни. Ми­ну­лий рік був скла­дним для ком­па­нії. Однак най­біль­шою про­бле­мою тут вва­жа­ють не прим­хи погоди, а дер­жав­ну по­лі­ти­ку. Зокре­ма, оскіль­ки до 2014 ро­ку в Укра­ї­ні не бу­ло від­по­від­но­го за­ко­ну, ком­па­нія не мо­гла мар­ку­ва­ти сер­ти­фі­ко­ва­ні фі­то­чаї як ор­га­ні­чні й бу­ла зму­ше­на про­да­ва­ти їх за ці­ною зви­чай­них.

Роз­ви­ток ін­фра­стру­кту­ри

Для які­сно­го ви­су­шу­ва­н­ня си­ро­ви­ни ком­па­нія має дві стрі­чко­ві су­шар­ки, які пра­цю­ють на дро­вах. За ра­дян­ських ча­сів їх за­сто­со­ву­ва­ли для су­ші­н­ня хме­лю. Ни­ні хме­ляр­ство в за­не­па­ді, тож су­шар­ки про­сто­ю­ва­ли без ді­ла. Пер­шу при­дба­ли у 2007-му, дру­гу — у 2012 ро­ці. Для сі­льос­пкуль­тур ма­ють очи­сне та су­шиль­не обладнання, схо­ви­ща для збе­рі­га­н­ня.

Збут про­ду­кції

В остан­ні ро­ки «Фі­то­світ» пра­кти­кує кон­тра­ктне ви­ро­бни­цтво. Та­кий під­хід дає змо­гу за­зда­ле­гідь пла­ну­ва­ти об­ся­ги ви­ро­щу­ва­н­ня куль­тур і ко­ри­гу­ва­ти те­хно­ло­гі­чні про­це­си, тим біль­ше, що се­ред лі­кар­ських трав є ро­сли­ни з три­ва­лим ци­клом ви­ро­щу­ва­н­ня (ехі­на­цея, м’ята, ва­ле­рі­а­на). У Єв­ро­пі най­біль­шим пар­тне­ром за об­ся­гом кон­тра­ктів є Ні­меч­чи­на. Ма­ють по­стій­них пар­тне­рів-по­ку­пців із кра­їн СНД, однак ор­га­ні­чний ста­тус то­ва­ру тут не є сут­тє­вим.

Пе­ре­роб­ка

При­бли­зно 10% ви­ро­ще­ної лі­кар­ської ро­слин­ної си­ро­ви­ни під­при­єм­ство пе­ре­ро­бляє на вла­сних по­ту­жно­стях. Із трав ви­го­тов­ля­ють 35 най­ме­ну­вань фі­то­ча­їв, які за­ре­є­стро­ва­ні як біо­ло­гі­чно актив­ні до­бав­ки й пе­ре­ва­жно про­да­ю­ться в апте­ках на вну­трі­шньо­му рин­ку Укра­ї­ни. Мо­но­чаї ви­го­тов­ля­ють ли­ше з вла­сної си­ро­ви­ни, а для су­мі­шей де­які ком­по­нен­ти за­ку­по­ву­ють.

Най­ближ­чі пла­ни

Подаль­ше роз­ши­ре­н­ня рин­ків збу­ту, збіль­ше­н­ня об­ся­гів вла­сно­го ви­ро­бни­цтва фі­то­ча­їв.

До­вiд­ка: Із 2007 ро­ку ТОВ «Фі­то­світ» за­йма­є­ться ви­ро­щу­ва­н­ням, пе­ре­роб­кою та про­да­жем лі­кар­ської ро­слин­ної си­ро­ви­ни. Ком­па­нія обро­бляє при­бли­зно 1000 га у двох се­лах Він­ни­цької обла­сті. То­ва­ри­ство здій­снює за­мкне­ний цикл ви­ро­бни­цтва: від ви­ро­щу­ва­н­ня до пе­ре­роб­ки та про­да­жу ЛРС і го­то­вої про­ду­кції. Ідея йо­го ство­ре­н­ня на­ле­жить Оле­ксан­дру Му­дро­му — ге­не­раль­но­му ди­ре­кто­ру фар­ма­цев­ти­чної ком­па­нії «Ко­некс».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.