ТОВ «Ки­щен­ці»

Кор­не­ліс ХУЗIНХА ди­ре­ктор «Хто роз­ви­ва­є­ться в кри­зу, за­ли­ша­є­ться на ко­ні — та­ким є та бу­де стиль ро­бо­ти «Ки­щен­ців» у 2013–2014 рр.»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

Ін­ве­сти­ції у ви­гля­ді онов­ле­н­ня те­хні­чно­го пар­ку та ухва­ле­н­ня пра­виль­них агро­но­мі­чних рі­шень за­без­пе­чи­ли ТОВ «Ки­щен­ці» отри­ма­н­ня ви­со­ких ре­зуль­та­тів у ро­слин­ни­цтві. А при­бу­ток від до­брих уро­жа­їв став осно­вою для роз­ви­тку мо­ло­чно­го тва­рин­ни­цтва — про­філь­но­го на­пря­му під­при­єм­ства. Так, ми­ну­ло­го ро­ку під­при­єм­ство збу­ду­ва­ло пер­шу чер­гу мо­ло­чної фер­ми та вдві­чі на­ро­сти­ло дій­не ста­до го­лшти­на­ми з Ні­меч­чи­ни та Есто­нії. Для подаль­шо­го роз­ви­тку бі­зне­су в ком­па­нії пла­ну­ють мо­дер­ні­зу­ва­ти до­їль­ні уста­нов­ки та збіль­ши­ти зе­мель­ний банк.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

У го­спо­дар­стві за­про­ва­дже­но мі­ні­маль­ний обро­бі­ток ґрун­ту, при цьо­му се­ре­дня вро­жай­ність де­яких куль­тур сут­тє­во ви­ща за се­ре­дньо­укра­їн­ські по­ка­зни­ки. У ви­ро­бни­чо­му се­зо­ні 2012/13 під ози­му пше­ни­цю бу­ло від­ве­де­но 2,5 тис. га, се­ре­дня вро­жай­ність куль­ту­ри ста­но­ви­ла 56 ц/га, ку­ку­ру­дзи на зер­но (2 тис. га) — 128 ц/га, ози­мо­го ячме­ню (1,3 тис. га) — 68 ц/га, сої (3 тис. га) — 26 ц/га, ози­мо­го рі­па­ку (1,7 тис. га) — 30 ц/га, цукро­вих бу­ря­ків (1,2 тис. га) — 578 ц/га, ку­ку­ру­дзи на силос (130 га) — 400 ц/га, тра­ви на сі­наж (200 га) — 265 ц/га і на сі­но (60 га) — 37 ц/га. У ком­па­нії утри­му­ють ко­рів го­лштин­ської, чер­во­но-ря­бої та чор­но-ря­бої по­рід, си­сте­ма утри­ма­н­ня — без­прив’язна. У 2013 ро­ці під­при­єм­ству вда­ло­ся по­над удві­чі на­ро­сти­ти дій­не ста­до — із 370 до 700 го­лів. 200 не­те­лей по­ро­ди го­лштин за­ве­зли з Ні­меч­чи­ни та Есто­нії. По­ту­жно­сті ком­пле­ксу та­кож зро­сли. «Ки­щен­ці» ре­а­лі­зу­ва­ли пер­шу чер­гу на 1550 го­лів но­вої мо­ло­чно-то­вар­ної фер­ми, роз­ра­хо­ва­ну на 4421 тва­ри­ну. Се­ре­дній по­ка­зник на­до­їв на дій­ну ко­ро­ву ста­но­вить 8700 кг з які­стю мо­ло­ка кла­су ек­стра. Збут мо­ло­ка за­без­пе­че­но кон­тра­ктом із «Да­нон Укра­ї­на».

Ка­дро­ва по­лі­ти­ка

Ме­не­джмент ви­щої та се­ре­дньої ла­нок ком­па­нії пред­став­ле­ний пе­ре­ва­жно іно­зем­ни­ми фа­хів­ця­ми з Да­нії (мо­ло­чний на­прям) і Гол­лан­дії (сви­нар­ство). На­вча­н­ня ме­ха­ні­за­то­рів і сер­ві­сних ін­же­не­рів до­да­тко­во за­без­пе­чу­ють кон­суль­та­ції з ні­ме­цьки­ми пар­тне­ра­ми. Роз­ви­ток зем­ле­роб­сько­го на­пря­му ку­ру­ють агро­но­ми з Укра­ї­ни, Гол­лан­дії та Ні­меч­чи­ни.

Най­ближ­чі пла­ни

У се­ре­дньо­тер­мі­но­вій пер­спе­кти­ві «Ки­щен­ці» ма­ють на­мір мо­дер­ні­зу­ва­ти до­їль­ні уста­нов­ки шля­хом уста­нов­ле­н­ня до­ї­ль­них за­лів ти­пу «ка­ру­сель». Так, у 2014 ро­ці має бу­ти вве­де­на в екс­плу­а­та­цію про­бна чер­га за­ли роз­мі­ром 2 8. Та­кож цьо­го ро­ку ком­па­нія має на­мір збіль­ши­ти зе­мель­ні пло­щі на 2 тис. га. Во­дно­час подаль­ший темп роз­ви­тку зна­чною мі­рою за­ле­жа­ти­ме від іно­зем­них фі­нан­со­вих уста­нов і ба­жа­н­ня спів­пра­цю­ва­ти з укра­їн­ськи­ми ком­па­ні­я­ми. Із ві­тчи­зня­ни­ми ж бан­ка­ми ке­рів­ни­цтво «Ки­щен­ців» про­дов­жу­ва­ти­ме пра­цю­ва­ти у зви­чно­му ре­жи­мі.

ЧДо­вiд­ка: ТОВ «Ки­щен­ці» за­сно­ва­но у 2001 ро­ці. Ба­зою під­при­єм­ства бу­ло зем­ле­роб­ство, у 2010 ро­ці по­ча­ли роз­ви­ва­ти мо­ло­чну га­лузь і сви­нар­ство. За 10 ро­ків упро­ва­дже­н­ня єв­ро­пей­ських те­хно­ло­гій по­ка­зни­ки уро­жай­но­сті та на­до­їв зро­сли в 5–7 ра­зів, що ви­ве­ло го­спо­дар­ство в аван­гард аграр­но­го бі­зне­су. Стру­кту­ру го­спо­дар­ства скла­да­ють 5 спе­ці­а­лі­зо­ва­них під­при­ємств.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.