ТОВ «Обрій»

Ан­дрій БАГРIЙ ди­ре­ктор «У пер­шу чер­гу су­пер­мар­ке­ти го­то­ві пла­ти­ти за ви­со­ко­які­сні яблу­ка, то­му ми осо­бли­во слід­ку­є­мо за які­стю»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

ТОВ «Обрій» є при­кла­дом ве­ли­ко­го са­дів­ни­чо­го під­при­єм­ства, ство­ре­но­го без жо­дних зов­ні­шніх ін­ве­сти­цій. Свій стар­то­вий ка­пі­тал — ста­рий і спи­са­ний яблу­не­вий сад — го­спо­дар­ство змо­гло від­но­ви­ти до рів­ня се­ре­дньої вро­жай­но­сті 60 т/га. Ко­шти, що їх вда­ло­ся за­ро­би­ти зав­дя­ки ста­ро­му са­ду, ви­тра­ти­ли на за­кла­да­н­ня 60 га мо­ло­дих яблу­не­вих на­са­джень і бу­дів­ни­цтво фру­кто­схо­ви­ща. Та­ку роз­бу­до­ву під­при­єм­ству за­без­пе­чи­ла са­мо­від­да­на пра­ця ро­бі­тни­ків, яка ста­ла на­слід­ком пра­виль­ної ка­дро­вої по­лі­ти­ки.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

2013 ро­ку під­при­єм­ство зі­бра­ло 2,5 тис. тонн яблук для ре­а­лі­за­ції на сві­жо­му рин­ку та 1,5 тис. яблук те­хні­чних сор­тів для пе­ре­роб­ки. Се­ре­дня вро­жай­ність яблук ста­но­ви­ла 50 т/га, су­ни­ці — 30 т/га, ма­ли­ни — 8 т/га. Для за­хи­сту від до­щу насадження че­ре­шні, а та­кож план­та­ції су­ни­ці та ма­ли­ни обла­дна­ли спе­ці­а­лі­зо­ва­ни­ми пла­сти­ко­ви­ми ту­не­ля­ми. Та­кож за­вер­ше­но бу­дів­ни­цтво фру­кто­схо­ви­ща єм­ні­стю 300 т.

Ка­дро­ва та со­ці­аль­на по­лі­ти­ка

На час за­сну­ва­н­ня під­при­єм­ство не ма­ло вла­сних обі­го­вих ко­штів, і до зби­ра­н­ня першого вро­жаю всі 23 йо­го пра­ців­ни­ки на­віть не отри­му­ва­ли за­ро­бі­тної пла­тні. Щоб від­зна­чи­ти вклад цих лю­дей у роз­бу­до­ву під­при­єм­ства, для них бу­ло за­сно­ва­но що­рі­чну пре­мію, яку во­ни отри­му­ють і ни­ні. До­не­дав­на під­при­єм­ство ма­ло ли­ше дві по­са­ди спе­ці­а­лі­стів — ди­ре­ктор і бух­гал­тер, ре­шта пра­ців­ни­ків бу­ли зви­чай­ни­ми ро­бі­тни­ка­ми. 2013 ро­ку на ви­мо­гу роз­дрі­бних ме­реж бу­ла за­про­ва­дже­на по­са­да ме­не­дже­ра з про­да­жу. Ни­ні го­спо­дар­ство обро­бляє зем­лю, що на­ле­жить 230 па­йо­ви­кам, біль­шість цих лю­дей є по­стій­ни­ми або се­зон­ни­ми пра­ців­ни­ка­ми го­спо­дар­ства. Одні­єю з при­чин ство­ре­н­ня ягі­дни­ків ста­ло пра­гне­н­ня за­без­пе­чи­ти вла­сний пер­со­нал по­стій­ною та ви­со­ко­опла­чу­ва­ною ро­бо­тою впро­довж усьо­го се­зо­ну ве­ге­та­ції.

Най­ближ­чі пла­ни

Площу то­вар­но­го яблу­не­во­го са­ду в го­спо­дар­стві пла­ну­ють три­ма­ти в ме­жах 100 га, але оскіль­ки ве­ли­ка ча­сти­на на­са­джень (40 га) має 40-рі­чний вік, за­пла­но­ва­но їх по­сту­по­ве онов­ле­н­ня — роз­кор­чо­ву­ва­н­ня ста­рих на­са­джень і за­кла­де­н­ня но­вих. Із ме­тою на­си­че­н­ня по­пи- ту ме­реж су­пер­мар­ке­тів вирішено збіль­ши­ти площу ягі­дни­ків до 20 га, асор­ти­мент ягі­дних куль­тур за­ли­ша­ти­ме­ться та­ким са­мим.

До­вiд­ка: Під­при­єм­ство ство­ре­но на­ве­сні 2003 ро­ку на ча­сти­ні па­йо­вих зе­мель ко­ли­шньо­го ра­дго­спу «Шлях ко­му­ні­зму». По­чи­на­ли з 50 га ста­ро­го яблу­не­во­го са­ду та 120 га ріл­лі. Про­тя­гом трьох ро­ків від­но­ви­ли ста­рі насадження, до­ся­гли на них уро­жай­но­сті 60 т/га і тим за­ро­би­ли вла­сні ко­шти на за­кла­де­н­ня мо­ло­до­го са­ду. Від 2007 ро­ку під­при­єм­ство роз­по­ча­ло ви­ро­щу­ва­ти й про­да­ва­ти до ме­ре­жі су­пер­мар­ке­тів «Фоз­зі» по­за­се­зон­ну су­ни­цю, у на­сту­пні ро­ки асор­ти­мент ви­ро­щу­ва­них ягід збіль­ши­ли, до­дав­ши зви­чай­ні сор­ти су­ни­ці, а та­кож ма­ли­ну, ожи­ну й чор­ни­цю. На 2013 рік під­при­єм­ство має 60 га су­ча­сних яблу­не­вих са­дів і 40 га ста­рих яблу­не­вих на­са­джень, які най­ближ­чим ча­сом по­тре­бу­ва­ти­муть онов­ле­н­ня. За сво­єю стру­кту­рою ТОВ «Обрій» є по­ді­бним до ко­опе­ра­ти­ву — під­при­єм­ство має дев’ять за­снов­ни­ків, які одно­ча­сно є і йо­го по­стій­ни­ми пра­ців­ни­ка­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.