ПП «Сі­гма»

Мгер КУЮМЧЯН вла­сник «Зав­дя­ки по­лі­пшен­ню те­хно­ло­гій ми на­ро­щу­є­мо по­го­лів’я, па­ра­лель­но зни­жу­ю­чи со­бі­вар­тість ви­ро­бни­цтва»

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - СПИСОК КОМПАНІЙ -

Ми­ну­ло­го ро­ку «Сі­гма» змі­ни­ла ге­не­ти­ку, за­ве­зла но­ве ба­тьків­ське по­го­лів’я ір­ланд­ської та ні­ме­цької се­ле­кцій і на­ро­сти­ла то­вар­не по­го­лів’я на по­над 65%. При­мі­ще­н­ня при­дба­них сви­нар­ни­ків ре­став­ру­ва­ли та вста­но­ви­ли су­ча­сне обладнання. До кін­ця поточного ро­ку ком­па­нія пла­нує збіль­ши­ти ма­то­чне ста­до до 3 тис. сви­но­ма­ток, а на май­бу­тнє — до що­най­мен­ше 5 тис. го­лів.

Ре­зуль­та­ти ді­яль­но­сті за рік

У сі­чні 2013 ро­ку для по­лі­пше­н­ня ге­не­ти­чної ба­зи під­при­єм­ства бу­ло за­ку­пле­но 165 сви­но­ма­ток і 16 кну­рів (ір­ланд­ської та ні­ме­цької се­ле­кцій) у Hermitage Genetics. За­мі­ну пле­мін­но­го по­го­лів’я зро­би­ли з ме­тою по­лі­пше­н­ня ефе­ктив­но­сті ви­ро­бни­цтва. У ком­па­нії роз­ра­хо­ву­ють, що з но­вим ге­но­фон­дом кіль­кість опо­ро­сів на одну сви­но­ма­тку збіль­ши­ться. За ми­ну­лий рік ПП «Сі­гма» збіль­ши­ло то­вар­не по­го­лів’я сви­ней на 12 тис. — до 30 тис. го­лів. Об­сяг ре­а­лі­зо­ва­ної за рік сви­ни­ни в жи­вій ва­зі ста­но­вив по­над 4000 т. Поточного ро­ку ком­па­нія пла­нує про­да­ти що­най­мен­ше 5,5 тис. тонн сви­ни­ни жи­вою ва­гою. 2013 ро­ку «Сі­гма» при­дба­ла но­вий сви­нар­ський ком­плекс у с. Ва­силь­ків­ка, що у Ва­силь­ків­сько­му ра­йо­ні Дні­про­пе­тров­ської обла­сті. Ни­ні там пра­цює фер­ма за­кри­то­го ци­клу, де про­хо­дить близь­ко 20 опо­ро­сів на ти­ждень. У трав­ні 2013 ро­ку сю­ди з Ні­меч­чи­ни за­ве­зли на від­го­дів­лю 4700 по­ро­сят се­ре­дньою ва­гою 20–25 кг. У ре­про­ду­ктор­но­му це­ху, де утри­му­ю­ться сви­но­ма­тки, по­кла­ли ча­вун­ну щі­лин­ну під­ло­гу, за­ве­зе­ну з Іта­лії. Для по­лі­пше­н­ня ро­бо­ти під­при­єм­ства при­дба­ли сви­но­воз і асе­ні­за­тор­ну ма­ши­ну. На під­при­єм­стві мо­дер- ні­зу­ва­ли ав­то­ма­ти­чні си­сте­ми мі­кро­клі­ма­ту, обла­дна­ли гео­тер­мі­чну си­сте­му вен­ти­ля­ції для ма­то­чни­ка й ав­то­ма­ти­чну кор­мо­ро­зда­чу. Зго­дом пла­ну­ють поставити та­ку са­му для всіх ін­ших ви­ро­бни­чих кор­пу­сів. При­дба­ли ком­плект для утри­ма­н­ня су­по­ро­сних сви­но­ма­ток на 180 стан­ко­місць. Та­кож мо­дер­ні­зо­ва­но ком­бі­кор­мо­вий за­вод, де вста­но­ви­ли си­сте­му аспі­ра­ції.

Най­ближ­чі пла­ни

На при­дба­но­му май­дан­чи­ку в с. Ва­силь­ків­ка пла­ну­є­ться збіль­ши­ти кіль­кість сви­но­ма­ток до 3000. За­га­лом же по­го­лів’я сви­но­ма­ток пла­ну­ють на­ро­сти­ти до 5500–6000. Роз­ши­ре­н­ня сто­су­ва­ти­ме­ться від­по­від­но й то­вар­но­го по­го­лів’я. У най­ближ­чі де­кіль­ка ро­ків у пла­нах ком­па­нії одно­ча­сно утри­му­ва­ти 65–70 тис. то­вар­но­го по­го­лів’я сви­ней, що дасть змо­гу про­да­ва­ти 150 тис. тонн сви­ни­ни на рік. Крім того, під­при­єм­ство збу­дує цех із пе­ре­роб­ки сої. Для здій­сне­н­ня сво­їх пла­нів ком­па­нія пла­нує за­лу­чи­ти до­да­тко­ві ін­ве­сти­ції.

До­вiд­ка: ПП «Сі­гма» вхо­дить у двад­ця­тку най­по­ту­жні­ших го­спо­дарств за роз­мі­ром ма­то­чно­го по­го­лів’я. Го­спо­дар­ства ком­па­нії роз­та­шо­ва­ні в Дні­про­пе­тров­ській обла­сті. Основ­ні по­ро­ди, які ви­ро­щу­ють на під­при­єм­стві, — ве­ли­ка бі­ла та гі­брид ве­ли­ка бі­ла — лан­драс. Для від­го­дів­лі ви­ко­ри­сто­ву­ють 3-по­ро­дні гі­бри­ди. За­галь­на чи­сель­ність то­вар­но­го по­го­лів’я на сьо­го­дні ста­но­вить близь­ко 30 тис. го­лів. Ком­бі­кор­ми ви­го­тов­ля­ють на вла­сно­му ком­бі­кор­мо­во­му за­во­ді.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.