Екс­пан­сія «Арі­ста Лай­фСайенс» у сфе­рі Бі­о­рі­шень

The Ukrainian Farmer - Agro Elite of Ukraine - - ВИЗНАННЯ КОЛЕГ -

Спе­ці­а­лі­зу­ю­чись на ре­є­стра­ції, ви­ро­бни­цтві і про­су­ван­ні за­со­бів за­хи­сту ро­слин і біо­пре­па­ра­тів на осно­ві но­ві­тніх те­хно­ло­гій, «Арі­ста Лай­фСайенс» є гло­баль­ною кор­по­ра­ці­єю в га­лу­зі біо­ло­гії та за­хи­сту ро­слин, про­ду­кція якої пред­став­ле­на більш як у 125 кра­ї­нах сві­ту, а її обо­рот у 2013 ро­ці ста­но­вив $1,6 млрд.

Про «Арі­ста Лай­фСайенс»

«Арі­ста Лай­фСайенс» має силь­ний порт­фель про­ду­ктів у рі­зних се­гмен­тах, який вклю­чає та­кі ві­до­мі брен­ди, як Се­лект® (кле­то­дим) — пі­сля­схо­до­вий гер­бі­цид №1 у сві­ті, Еве­рест® (флу­кар­ба­зон) — гер­бі­цид №3 у Пів­ні­чній Аме­ри­ці на ярій пше­ни­ці, Ор­тран® — ін­се­кти­цид №1 у Япо­нії, Еві­то® (флу­о­кса­стро­бін) — стро­бі­лу­рин №4 у Пів­ні­чній Аме­ри­ці на ку­ку­ру­дзі (фун­гі­цид), Бі­о­зим® ФТ — біо­сти­му­ля­тор №1 у Ме­кси­ці, Ко­лум­бії, Поль­щі та Пів­ден­ній Афри­ці, Апі­вар® — №1 у сві­ті для здо­ров’я бджіл, про­дукт, що пред­став­ляє ду­же успішний бі­знес H&NS (на­у­ка про здо­ров’я та жив­ле­н­ня) ком­па­нії «Арі­ста Лай­фCайенс».

Arysta LifeScience у Цен­траль­ній Єв­ро­пі на сьо­го­дні пред­став­ле­на не­що­дав­но сфор­мо­ва­ною бі­знес-оди­ни­цею JCEE, яка об’єд­нує Япо­нію, Пів­ден­ну Ко­рею з ре­гіо­на­ми Цен­траль­ної та Схі­дної Європи, а та­кож кра­ї­ни СНД.

За­по­ру­ка успі­ху ком­па­нії — під­хід, орі­єн­то­ва­ний на по­шук рі­шень для агро­ви­ро­бни­ків у всьо­му сві­ті, від­по­від­но до яко­го «Арі­ста Лай­фСайенс» про­по­нує від­по­віді на про­бле­ми фер­ме­рів за до­по­мо­гою тра­ди­цій­них за­со­бів за­хи­сту ро­слин, а та­кож бі­о­рі­шень. Тер­мін «біо­рі­ше­н­ня» вклю­чає біо­сти­му­ля­то­ри, ви­со­ко­ефе­ктив­ні до­бри­ва та про­ду­кти біо­кон­тро­лю. «Арі­ста Лай­фСайенс» про­дов­жує роз­ви­ва­ти пор­тфо­ліо у се­гмен­ті бі­о­рі­шень та до­би­ва­ти­ся зро­ста­н­ня бі­зне­су шля­хом го­ри­зон­таль­ної та вер­ти­каль­ної ін­те­гра­ції.

Одним із прикладів роз­ви­тку цьо­го бі­зне­су є при­дба­н­ня ком­па­нії «Го­е­мар» (Фран­ція) — гло­баль­но­го ви­ро­бни­ка та по­ста­чаль­ни­ка біо­сти­му­ля­то­рів, про­ду­ктів біо­кон­тро­лю та ін­но­ва­цій­них пре­па­ра­тів жив­ле­н­ня ро­слин, вклю­ча­ю­чи те­хно­ло­гію Physio Activator® та те­хно­ло­гію біо­ло­гі­чно­го за­хи­сту.

Ця уго­да — до­пов­не­н­ня до вже існу­ю­чої пла­тфор­ми «Арі­ста Лай­фСайенс» у га­лу­зі бі­о­рі­шень, яка ґрун­ту­є­ться на при­дбан­ні у 2007 ро­ці GBM (Grupo Bioquimico Mexicano), що має силь­не пор­тфо­ліо про­ду­ктів біо­кон­тро­лю, а та­кож за­во­ду з біо­ло­гі­чно­го за­хи­сту ро­слин (NPP (Natural Plant Protection), та за­ре­ко­мен­ду­ва­ла се­бе на гло­баль­но­му рів­ні та­ки­ми пре­па­ра­та­ми, як ATONIK®, BIOZYME® і CAPROVIRUSINE®. На­ра­зі біо­сти­му­ля­то­ри пред­став­ля­ють 15% об­ся­гів про­да­жу «Арі­ста Лай­фСайенс» у Цен­траль­ній Єв­ро­пі, до­пов­ню­ю­чи ра­ні­ше зга­да­ні та­ки­ми брен­да­ми, як TYTANIT®, INCA®, DELSOL®, про­ду­кти «Го­е­мар» та ін­ші.

Ме­тою «Арі­ста Лай­фСайенс» є по­си­ле­н­ня про­від­ної по­зи­ції у сфе­рі бі­о­рі­шень одно­ча­сно з ма­кси­мі­за­ці­єю си­нер­гії між біо­рі­ше­н­ня­ми та тра­ди­цій­ни­ми за­со­ба­ми за­хи­сту ро­слин.

Ва­жли­вим кро­ком на шля­ху на­да­н­ня ком­пле­ксних бі­о­рі­шень для фер­ме­рів є кон­це­пція ProNutiva («Про Ну­ті­ва»), яка бу­ла за­про­ва­дже­на у Бра­зи­лії та за її ме­жа­ми, а та­кож ство­ре­н­ня но­во­го сай­та при­свя­че­но­го біо­сти­му­ля­то­рам та ви­со­ко­ефе­ктив­ним до­бри­вам — www.cropbenefits.com, по­ряд із вже ді­ю­чи­ми сай­та­ми — www.appetizer.fr і www.etraining.goemar.com, ство­ре­ни­ми «Го­е­мар».

Пі­сля успі­шно­го ви­ве­де­н­ня на ри­нок біо­сти­му­ля­то­ра Ато­нік® Плюс ком­па­нія «Арі­ста Лай­фСайенс Укра­ї­на» роз­по­ча­ла ро­бо­ту з ви­про­бу­ва­н­ня та ре­є­стра­ції пре­па­ра­тів ці­єї лі­ній­ки в Укра­ї­ні.

За­ре­є­стро­ва­ний до ви­ко­ри­ста­н­ня на те­ри­то­рії Укра­ї­ни на ози­мо­му рі­па­ку, цукро­вих бу­ря­ках, со­ня­шни­ку, ку­ку­ру­дзі, сої, то­ма­тах та пло­до­вих куль­ту­рах, Ато­нік® Плюс зда­тен ви­рі­шу­ва­ти зав­да­н­ня не ли­ше ви­со­ко­ефе­ктив­но­го по­до­ла­н­ня на­слід­ків стре­су, сти­хій­них лих, а й ре­а­лі­за­ції ге­не­ти­чно­го по­тен­ці­а­лу вро­жай­но­сті ро­слин, ді­ю­чи у трьох на­прям­ках: ге­не­ти­чно­му, клі­тин­но­му та ро­слин­но­му.

Хі­сайа Ко­ба­я­ши, го­ло­ва бі­знес-оди­ни­ці JCEE ком­па­нії «Арі­ста Лай­фСайенс»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.